e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

dokumenty

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2021 a STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU V LETECH 2022 a 2023 PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 27. 1. 2021 usnesením č. 049/7R/2021 A) 1. a)

ROZPOČET NA ROK 2021 

Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 27. 1. 2021 usnesením č. 049/7R/2021 A) 1. b)

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2022-2023

Příspěvkové organizace kraje mají povinnost zveřejnit schválený rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtů v letech 2022 a 2023 na základě § 28 a) odst. 2 a 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s čl. 2 bod 2.4 a čl. 3 bod 3.16 Metodiky předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje a v souladu s výše uvedeným usnesením část C) bod 2a)

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA č.106/1999 Sb.

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších zákonů, sdělujeme informace o OA a SOŠ gen. F. Fajtla, Louny, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, tak jak jej vyžaduje část.II. zveřejňování informací v článku 4 výše jmenovaného zákona: 

a) Údaje o jmenování ředitelky školy:

Údaje o jmenování ředitelky dokladuje jmenovacího dekret, který je uložen v dokumentech školy. 

b) Vymezení pravomoci a působnosti ředitelky školy:

Ředitelka školy při výkonu státní správy ve školství se řídí zákonem 561/2004 Sb o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších zákonů.

Ředitel rozhoduje o:

 • přijetí ke studiu ve středních školách
 • přerušení studia
 • přiznání a odnětí stipendia a hmotného zabezpečení žáků středních škol
 • podmíněném vyloučení ze studia a vyloučení ze studia
 • žádosti žáka ke změně studijního nebo učebního oboru a opakování ročníku po splnění povinné školní docházky
 • uznání předchozího vzdělání

c) Poskytování informací:

K poskytování informací o škole je pověřena paní Mgr. Simona Vágnerová, ředitelka školy, telefon: 415 655 489, email: vagnerova@oasoslouny.cz

Přijímáním stížností, oznámení a podnětů je pověřena paní Věra Šnajdarová , personální Telefon: 415 655 489, e-mail: snajdarova@oasoslouny.cz a paní Lenka Kotisová, sekretářka ředitelky školy. Telefon: 415 655 489, e-mail: kotisova@oasoslouny.cz, úřední hodiny 7:00-15:00.

Proti rozhodnutí ředitelky školy je přípustné odvolání v případech, o kterých ředitel rozhoduje tak jak jsou uvedeny v bodě b),
Odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí ke studiu lze podat do osmi dnů od doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu, Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí nad Labem prostřednictvím školy, která o nepřijetí rozhodla (zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších zákonů).

Odvolání proti ostatním rozhodnutím ředitele školy lze podat do patnácti dnů od doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu prostřednictvím školy, která rozhodla v předmětné věci (Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších zákonů).

d) Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů:

Postup se řídí vyhláškou č. 150/1958 Ú.l. ze dne 11. 10. 1958. Stížnosti přijímá paní Věra Knopová, sekretářka ředitelky školy. Telefon: 415 655 489, e-mail: kotisova@oasoslouny.cz

O ústních stížnostech, které nelze vyřídit ihned při jejich podání, sepíše záznam, který se   předloží stěžovateli k podpisu.

Stížnosti, které není třeba prošetřovat na místě nebo na podkladě vyjádření, popřípadě spisového materiálu jiné organizace, musí být vyřízeny do 10 dnů ode dne, kdy byly doručeny organizaci, která je má vyřídit.

Příjem stížností, které nebyly podány ústně nebo doručeny osobně, a které nelze vyřídit do 10 dnů, musí být stěžovateli potvrzen písemně do 5 dnů ode dne doručení.

Stížnosti, které nelze vyřídit do 10 dnů, musí být vyřízeny nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy byly doručeny této organizaci.

e) Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací:

V případě ústní nebo telefonické žádosti poskytne škola žadateli informaci neodkladně, pokud ji má k dispozici. Není-li žadateli na ústní nebo telefonicky podanou žádost informace poskytnuta a nebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je potřeba podat žádost písemně.

Písemná žádost je podávána na adresu: 

OA a SOŠ gen. F. Fajtla, Louny, p.o., Osvoboditelů 380, 440 01 Louny

Žádost lze podat prostřednictvím pošty, osobně v sekretariátě ředitele, faxem na číslo 415652486 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese: skola@oasoslouny.cz

Informace je poskytnuta žadateli ve lhůtě 15 dnů od jejího podání. Za datum podání se považuje datum doručení žádosti škole. Týká-li se žádost zveřejněné informace, škola sdělí žadateli do 7 dnů, kde a jakým způsobem je možno požadovanou informaci získat. Pokud žadatel na poskytnutí informace trvá, bude mu sdělena ve výše stanovené lhůtě.

Pokud ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči povinné osobě nebo kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží. Taková žádost není podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. O této skutečnosti uvědomí žadatele do tří dnů od  podání žádosti.

Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, pověřený pracovník vyzve žadatele ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti.

Pověřený pracovník je povinen prokazatelně informovat žadatele o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení, a to ještě před uplynutím lhůty 15 dnů.

Odvolání

Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání ke Krajskému úřadu, Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí nad Labem prostřednictvím ředitele školy, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.

Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu nebo název a sídlo fyzické či právnické osoby (bylo-li o informaci žádáno jejím jménem), v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud všechny tyto údaje odvolání neobsahuje nebo není podáno písemně, škola odvolání odloží.

f) Sazebník úhrad

Zveřejňování informací provádí škola na své náklady. Poskytování informací na základě písemné žádosti je prováděno za úhradu.

Mzdové, materiálové, doručovací a ostatní prokazatelné náklady jsou účtovány (viz tabulka).

Překročí-li kalkulovaná výše úhrady částku 200,-Kč, je její výše před poskytnutím informace sdělena žadateli a informace je poskytnuta pouze s jeho písemným souhlasem s výší úhrady.

Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel na základě vyúčtování na pokladně školy – úřední hodiny denně od 8 – 14 hodin, nebo bezhotovostní platbou na účet školy č. 167 762 648/0300 před podáním informace, a to na základě výzvy. Uhrazení nákladů je podmínkou a předpokladem poskytnutí požadované informace.

1. Za každou půl hodinu výkonu, tj. jednání, vyhledávání informace, zpracování, kopírování v rozmnožovně 30,-Kč
2. Za pořízení jedné strany kopie A4 2,-Kč
        oboustranné kopie A4 3,- Kč
3. Za odeslání informace na adresu udanou žadatelem:  
        při hmotnosti zásilky do 20g Viz ceník poštovních služeb
        při hmotnosti zásilky do 50g
        při hmotnosti zásilky do 500g
        při hmotnosti zásilky do 1000g
4. Přirážka za doporučenou zásilku ke všem sazbám
5. Přirážka za zaslání informace na dobírku
6. Za zaslání faxu – cena 1 stránky 5,50 Kč

CENÍK SLUŽEB

CENÍK SLUŽEB

 • Cena duplikátu Studijního průkazu nebo Žákovské knížky – 100,-Kč (osvobozeno od DPH)
 • OPIS – Ročníkového vysvědčení, výučního listu, maturitního vysvědčení, … –  70,-Kč (osvobozeno od DPH)
 • Cena čipu (slouží ke stravování a popř. i ke vstupu do budovy školy) – 130,-Kč  (konečná cena, plnění osvobozeno od DPH)
 • Cena náhrady za ztracený čip ke vstupu do budovy školy – 130,-Kč (konečná cena, plnění osvobozeno od DPH)
 • Ceny za kopírování a vazbu pro žáky
A4 za každou stranu   2,- Kč Tyto služby je povoleno poskytovat výhradně v souvislosti s výchovou a vzděláváním ve smyslu § 57 zák. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty, plnění je osvobozeno od DPH, ceny jsou konečné.
A3 za každou stranu   3,- Kč
Vazba listů do vázacího hřbetu 20,00 Kč
Přídavná folie 5,00 Kč
Karton   9,00 Kč
Barevný tisk A4 (za 1 stranu dokumentu)   9,00 Kč
Barevný tisk A3 (za 1 stranu dokumentu) 15,00 Kč
Barevný tisk za 1 fotografii na A4 25,00 Kč
Barevný tisk za 1 fotografii na A3 45,00 Kč

 

 

ŽÁDOSTI

ŽÁDOSTI