e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

výchovný poradce, MPP, EVVO

 

VÝCHOVNÝ PORADCE A METODIK PRIMÁRNÍ PREVENCE – budova Osvoboditelů

Mgr. Martina Jakešová

KONZULTAČNÍ HODINY
Sudý i lichý týden: pondělí 11:15-11:45; středa 14:15-15:00

KONTAKT: e.mail: jekesova@oasoslouny.cz , tel.: +420 415 655 489

Konzultace nejsou určeny pouze pro studenty, rádi uvítáme i zájem rodičů.

Metodik primární prevence pracuje v oblasti prevence rizikového chování ve škole. Vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. Konzultuje se žáky problémy v oblasti prevence rizikového chování, spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem a ostatními vyučujícími, zajišťuje akce v oblasti primární prevence a doporučí kontakty na příslušné instituce.

VÝCHOVNÝ PORADCE A METODIK PRIMÁRNÍ PREVENCE – budova Postoloprtská

Mgr. Hana Topičová

KONZULTAČNÍ HODINY – Výchovného poradce 

Lichý týden – pondělí 14:15 – 15:00; Sudý týden – úterý 7:00 – 7:45

KONZULTAČNÍ HODINY – Metodika primární prevence

Sudý týden – pátek 7:00 – 7:45; Lichý týden – úterý 14:15 – 15:00

KONTAKT: e.mail: topicova@sostlouny.cztel.: 415 671 551, 739 822 170

Konzultace nejsou určeny pouze pro studenty, rádi uvítáme i zájem rodičů.

výchovný poradce může pomoci: 

žákům zvládat adaptační obtíže při nástupu na školu (ze ZŠ, jiné školy nebo třídy)při změně oboru se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaným národnostních a etnických menšin  při řešení osobních problémů (s rodiči, učitelem, vč. UOV)při hledání východiska z problémů se spolužáky a kamarády při volbě dalšího studia s informačními zdroji pro oblast vzdělávání i profesního uplatnění trvalými i průběžnými odkazy a materiály na školních nástěnkách pro případ aktuální potřeby realizací besed s odborníky v rámci prevence sociálně nežádoucích jevů (závislostí, šikany, rasismu, netolerance, xenofobie) 

žákům i rodičům hledat řešení při nedostatečné komunikaci se školou a okolím nabídnout informace a kontakty na jiná odborná pracoviště konzultací pravidelnou i podle potřeby

ŠKOLNÍ KOORDINÁTOR EVVO

Ing. Miluše Nováková

KONTAKT: mnovakova@sostlouny.cz

Cíle: Základním cílem environmentálního vzdělávání a výchovy další generace je naučit ji žít podle principů (trvale) udržitelného rozvoje.

To znamená:

  • vytvořit dětem a mládeži základní podmínky pro získávání dovedností a znalostí o zákonitostech biosféry, o vztazích člověka a prostředí, o vývoji a problémech současné civilizace i o možnostech a způsobech jejich řešení,
  • zdůrazňovat souvislosti mezi poznatky a domýšlet možné důsledky jednání a chování a programově utvářet postoje k osobní odpovědnosti za stav životního prostředí,
  • pěstovat dovednosti a návyky žádoucího jednání a chování v přírodním prostředí,
  • působit na utváření názorů, postojů, hierarchii životních hodnot, životní styl, na pochopení kvality života,
  • rozvíjet úctu a cit k živé i neživé přírodě a jedinečnosti života na Zemi,
  • motivovat k aktivnímu zapojení do péče o životní prostředí. V profesní přípravě
  • v různých pracovních činnostech respektovat a tvořivě rozvíjet přístupy pro (trvale) udržitelný rozvoj,
  • připravovat specialisty zaměřené na péči o životní prostředí, na EVVO a vést je k hledání cest a prosazování (trvale) udržitelného rozvoje.

Environmentální vzdělávání a výchova musí být nedílnou součástí všeobecného vzdělávání i odborné přípravy v celém školském systému. Zároveň a ve vzájemných návaznostech musí být zabezpečen rozvoj i v celé mimoškolní oblasti. Představuje dlouhodobý proces, který je součástí celoživotního vzdělávání. Rozhodující význam mají ti, kteří EVVO realizují, tj. učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci, vychovatelé, pečovatelé, sociální pracovníci, lékaři, zdravotníci, NNO a další.