e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

Oznámení o konání voleb členů školské rady Obchodní akademie a Střední odborné školy generála Františka Fajtla, Louny

Oznámení o konání voleb členů školské rady Obchodní akademie a Střední odborné školy generála Františka Fajtla, Louny 

Volby do školské rady OA a SOŠ gen. F. Fajtla, Louny proběhnou v souladu s usnesením rady Ústeckého kraje č.42/108R/2012 ze dne 11. 7. 2012 a dodatku č. 2 v souladu s usnesením RÚK č. 024/3R/2020.

Volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a za pedagogické pracovníky probíhá dvoukolově pro každou skupinu zvlášť. V prvním kole navrhují zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci (dále jen „oprávnění voliči) kandidáty na členství ve školské radě.

Druhé kolo probíhá tajnou volbou a určí pořadí kandidátů. S účastí ve druhém kole musí kandidát projevit písemný souhlas.  Oprávněný volič volí vybrané kandidáty zakroužkováním pořadového čísla kandidáta na volebním lístku. Platný hlas je takový, který počtem zakroužkovaných kandidátů na volebním lístku odpovídá nejvýše 1/3 (tj. jeden v každé skupině) z celkového počtu členů školské rady. Školská rada je tříčlenná.

Organizace voleb – zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci

  1. kolo proběhne od 6. 9. 2021 do 8. 9. 2021. Třídní učitelé předají prokazatelným způsobem žákům své třídy žádost ředitelky školy pro zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilým žákům o provedení 1. kola voleb – navržení kandidátů pro 2. kolo voleb. Žáci návrhy předají zpět svému třídnímu učiteli, resp. učiteli odborného výcviku.
  2. kolo voleb se uskuteční od 29. 9. 2021 do 1. 10. 2021 na všech pracovištích školy vhozením platného volebního lístku do volební urny.

Organizace voleb – pedagogičtí pracovníci

  1. kolo proběhne od 6. 9. 2021 do 8. 9. 2021. Pedagogičtí pracovníci vhodí návrhy kandidátů pro 2. kolo do volební urny. Ty budou umístěny u ZŘ všech pracovišť.
  2. kolo se uskuteční od 29. 9. 2021 do 1. 10. 2021 na všech pracovištích školy u ZŘ, kde budou k dispozici i volební lístky.

Louny, 18. 8. 2021

Mgr. Simona Vágnerová

PRO UCHAZEČE

STUDIJNÍ OBORY

UČEBNÍ OBORY

Maturitní zkoušky

Přihlašování k maturitní zkoušce – Jaro 2022

Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku, nejpozději do 1. prosince 2021 pro jarní zkušební období.

Přijímací zkoušky

Závěrečné zkoušky

Písemná ZZ – 2. opravný termín – 13. 12. 2021

AKTUÁLNĚ

Safety Road 2021

Studenti posledních ročníků maturitních i učebních oborů naší školy se v úterý 14. září zúčastnili akce Safety Road. Jde o projekt záchranných složek Ústeckého kraje, který má seznámit nejen čerstvé řidiče s riziky, se kterými se mohou na silnicích setkat. Continue reading

Finanční gramotnost

Ve třetím prosincovém týdnu proběhlo na naší škole školní kolo soutěže Finanční gramotnost, kterou organizuje spolek METODICA, institut pro další vzdělávání, z.s., ve spolupráci s Evropskou asociací finančního plánování Česká republika (EFPA ČR). Ve školním kole soutěží žáci jako jednotlivci. Continue reading