e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

ZZ 2021 – informace, JZZZ, rozpis žáků

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – JARO 2021

Opatření obecné povahy – Závěrečné zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), určuje:

Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, může konat závěrečnou zkoušku, pokud prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021.

Žák ve školním roce 2020/2021 prospěl v prvním pololetí posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, pokud prospěl ze všech povinných předmětů. Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, určí ředitel školy termín konání opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021. Požádá-li o to žák, umožní ředitel školy vykonání zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 31. května 2021; Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. května, může konat řádný termín závěrečné zkoušky v termínech podle tohoto opatření. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června, může konat řádný termín závěrečné zkoušky nejdříve v září 2021.

Opatření obecné povahy – Závěrečné zkoušky

TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK – JARO 2021

TŘÍDA

TŘÍDNÍ UČITEL PEDAGOGICKÁ RADA VYSVĚDČENÍ PÍSEMNÁ ZKOUŠKA
zahájení 7:45h
PRAKTICKÁ ZKOUŠKA
časový harmonogram v

rozpisu
ÚSTNÍ ZKOUŠKA
časový harmonogram v
rozpisu
ARR3 PIR 27. 5. 2021 31. 5. 2021 1. 6. 2021 2. 6. – 4. 6. 2021 14. 6. 2021
INS3 TOP 27. 5. 2021 31. 5. 2021 1. 6. 2021 2. 6. – 4. 6. 2021 14. 6. 2021
MOV3 TOP 27. 5. 2021 31. 5. 2021 1. 6. 2021 2. 6. – 4. 6. 2021 14. 6. 2021
SME3 PIR 27. 5. 2021 31. 5. 2021 1. 6. 2021 2. 6. – 4. 6. 2021 14. 6. 2021
ZED3 TOP 27. 5. 2021 31. 5. 2021 1. 6. 2021 2. 6. – 4. 6. 2021 14. 6. 2021

PÍSEMNÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA: čas zkoušky: 8:00-12:00h, čas zkoušky pro žáky se SVP: 8:00-13:00h


Termíny závěrečných zkoušek

Při konání závěrečných zkoušek se postupuje podle vyhlášky č. 118/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání, se konají v červnu, v září a v prosinci 2021 v termínech stanovených ředitelem školy.

Opravné zkoušky

  • Jestliže má žák z některé části (nebo částí) závěrečné zkoušky (z písemné nebo praktické nebo ústní) nedostatečnou, koná opravnou zkoušku. Opravnou zkoušku koná nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Na opravnou zkoušku je třeba se písemně přihlásit nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky! – formulář u ZŘTV Mgr. Ivany Borlové
  • Termíny opravných zkoušek stanoví ředitelka školy, a to v září, v prosinci a v červnu. Termíny jsou zveřejněny na webových stránkách školy.
  • Termíny náhradních zkoušek stanovuje zkušební komise a jsou zveřejněny na webových stránkách školy. Na náhradní zkoušku je třeba se přihlásit 1 měsíc před konáním zkoušky – formulář u ZŘTV Mgr. Ivany Borlové!
  • Nedostaví-li se žák k ZZ pro vážné důvody, je povinen se nejpozději do 3 dnů ode dne konání zkoušky omluvit předsedovi zkušební komise prostřednictvím ředitelky školy. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech předseda zkušební komise prominout. Jestliže se žák nedostavil ke zkoušce bez omluvy, nebo jestliže mu omluva nebyla uznána nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by byl z dané zkoušky klasifikován stupněm 5 – nedostatečný.