e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

ZZ 2020 – informace, JZZZ, rozpis žáků

24.9.2019

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – JARO 2020

TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK – JARO 2020

PÍSEMNÉ ZZ 1. 6. 2020
PRAKTICKÉ ZZ ARR3 2. 6. – 4. 6. 2020
INS3 2. 6. – 3. 6. 2020   (SVP 2. 6. – 4. 6.)
MOV3 2. 6. 2020
SME3 2. 6. – 4. 6. 2020
ZED3 2. 6. – 3. 6. 2020
ZPR3 2. 6. – 4. 6. 2020
PŘÍPRAVA K ZZ 8. 6. – 12. 6. 2020
ÚSTNÍ ZZ 16. 6. 2020

Termíny závěrečných zkoušek

Při konání závěrečných zkoušek se postupuje podle vyhlášky č. 118/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání, se konají v červnu, v září a v prosinci 2020 v termínech stanovených ředitelem školy.

Opravné zkoušky

  • Jestliže má žák z některé části (nebo částí) závěrečné zkoušky (z písemné nebo praktické nebo ústní) nedostatečnou, koná opravnou zkoušku. Opravnou zkoušku koná nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Na opravnou zkoušku je třeba se písemně přihlásit nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky! – formulář u ZŘTV Mgr. Ivany Borlové
  • Termíny opravných zkoušek stanoví ředitelka školy, a to v září, v prosinci a v červnu. Termíny jsou zveřejněny na webových stránkách školy.
  • Termíny náhradních zkoušek stanovuje zkušební komise a jsou zveřejněny na webových stránkách školy. Na náhradní zkoušku je třeba se přihlásit 1 měsíc před konáním zkoušky – formulář u ZŘTV Mgr. Ivany Borlové!
  • Nedostaví-li se žák k ZZ pro vážné důvody, je povinen se nejpozději do 3 dnů ode dne konání zkoušky omluvit předsedovi zkušební komise prostřednictvím ředitelky školy. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech předseda zkušební komise prominout. Jestliže se žák nedostavil ke zkoušce bez omluvy, nebo jestliže mu omluva nebyla uznána nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by byl z dané zkoušky klasifikován stupněm 5 – nedostatečný.