e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

ZZ 2020 – informace, JZZZ, rozpis žáků

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – JARO 2020

TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK – JARO 2020

TŘÍDA

TŘÍDNÍ UČITEL PEDAGOGICKÁ RADA VYSVĚDČENÍ PÍSEMNÁ ZKOUŠKA
zahájení 7:45h
PRAKTICKÁ ZKOUŠKA
časový harmonogram v

rozpisu
ÚSTNÍ ZKOUŠKA
časový harmonogram v
rozpisu
ARR3 POR 28. 5. 2020 29. 5. 2020 1. 6. 2020 2. 6. – 4. 6. 2020 16. 6. 2020
INS3 POR 28. 5. 2020 29. 5. 2020 1. 6. 2020 2. 6. – 3. 6. 2020 
(SVP 2. 6. – 4. 6.)
16. 6. 2020
MOV3 ZEL 28. 5. 2020 29. 5. 2020 1. 6. 2020 2. 6. 2020 16. 6. 2020
SME3 ZEL 28. 5. 2020 29. 5. 2020 1. 6. 2020 2. 6. – 4. 6. 2020 16. 6. 2020
ZED3 ZEL 28. 5. 2020 29. 5. 2020 1. 6. 2020 2. 6. – 3. 6. 2020 16. 6. 2020
ZPR3 BIL 28. 5. 2020 29. 5. 2020 1. 6. 2020 2. 6. – 4. 6. 2020 16. 6. 2020

PÍSEMNÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA: čas zkoušky: 8:00-12:00h, čas zkoušky pro žáky se SVP: 8:00-13:00h


Termíny závěrečných zkoušek

Při konání závěrečných zkoušek se postupuje podle vyhlášky č. 118/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání, se konají v červnu, v září a v prosinci 2020 v termínech stanovených ředitelem školy.

Opravné zkoušky

  • Jestliže má žák z některé části (nebo částí) závěrečné zkoušky (z písemné nebo praktické nebo ústní) nedostatečnou, koná opravnou zkoušku. Opravnou zkoušku koná nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Na opravnou zkoušku je třeba se písemně přihlásit nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky! – formulář u ZŘTV Mgr. Ivany Borlové
  • Termíny opravných zkoušek stanoví ředitelka školy, a to v září, v prosinci a v červnu. Termíny jsou zveřejněny na webových stránkách školy.
  • Termíny náhradních zkoušek stanovuje zkušební komise a jsou zveřejněny na webových stránkách školy. Na náhradní zkoušku je třeba se přihlásit 1 měsíc před konáním zkoušky – formulář u ZŘTV Mgr. Ivany Borlové!
  • Nedostaví-li se žák k ZZ pro vážné důvody, je povinen se nejpozději do 3 dnů ode dne konání zkoušky omluvit předsedovi zkušební komise prostřednictvím ředitelky školy. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech předseda zkušební komise prominout. Jestliže se žák nedostavil ke zkoušce bez omluvy, nebo jestliže mu omluva nebyla uznána nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by byl z dané zkoušky klasifikován stupněm 5 – nedostatečný.