AKTUALIZOVÁNO 21. 4. 2021 – INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 26. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 19. dubna 2021 byla vydána:

Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, která začne platit od 26. 4. 2021 (ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

Ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích od 26. 4. 2021

  • se umožňuje praktické vyučování žáků a studentů všech ročníků všech středních škol, bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině (nad rámec vyplývající z platných právních předpisů),
  • osobní účast na praktickém vyučování žáků a studentů je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření; toto platí také v případě konání praktické výuky nebo přípravy na pracovištích fyzických nebo právnických osob,

DÁLE JE POVOLENO KONÁNÍ:

  • závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, a to bez omezení počtu osob
  • komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách
  • skupinové konzultace žáků posledních ročníků středních škol, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není požadována)

e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

elektronická podatelna


Elektronická podatelna

Zveřejnění informací podle § 3 nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů:

 

 1) Elektronická podatelna:

Formy podání na elektronickou podatelnu:

– zaslání datové zprávy na elektronickou adresu:   epodatelna@oasoslouny.cz
– datová schránka ID   zyhxgae
– doručení datové zprávy na technickém nosiči   sekretariát ředitelky školy

Elektronická podatelna je určena pro přijímání všech datových zpráv se zaručeným elektronickým podpisem, podle zákona č. 227/200 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách.
Elektronická podatelna je dále určena pro přijímání podání podle § 19 odst. 1 věta druhá zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, tedy podání učiněných prostřednictvím veřejné datové sítě bez zaručeného elektronického podpisu.

Akceptován bude pouze zaručený elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem od akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, podle zákona č. 227/200 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

Jednou datovou zprávou zaslanou na elektronickou adresu e-podatelny (nebo na jednom technickém nosiči) zasílejte pouze jedno podání. Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

2) Kontaktní údaje pro přijímání datových zpráv na technických nosičích:

Datové zprávy jsou přijímány na technických nosičích typu:
– disketa 3.5“ 1,44 MB,
– CD-ROM.

Přijatý technický nosič bude vrácen jen na výslovnou žádost.

Adresa pro poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Osvoboditelů 380

440 58  Louny

Osobní přijímání datových zpráv na technických nosičích:

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Osvoboditelů 380

440 58  Louny

 

Po 8 – 15

Út 8 – 15

St 8 – 15

Čt 8 – 15

Pá 8 – 15

 3) Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Po doručení datové zprávy odesílá e-podatelna automaticky odpověď o doručení datové zprávy, a to na elektronickou adresu odesílatele. Tato odpověď není potvrzením ve smyslu vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách. Automatické odpovědi jsou odesílány e-podatelnou 1x během pracovního dne.

Potvrzení o zaevidování datové zprávy (ve smyslu vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách) bude zasláno odesílateli jako datová zpráva elektronicky podepsaná oprávněným zaměstnancem školy nejpozději následující pracovní den poté, co byla datová zpráva přijata, a to na elektronickou adresu jejího odesílatele. Písemné potvrzení o příjmu datové zprávy bude zasláno odesílateli datové zprávy na jím uvedenou poštovní adresu jen, pokud si toto výslovně v datové zprávě vymínil.

Potvrzení o příjmu datové zprávy učiněné na technickém nosiči bude probíhat tak, že při předání technického nosiče bude vystaveno potvrzení o přijetí technického nosiče (tato potvrzení není potvrzením ve smyslu vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách), a to na počkání. Následující pracovní den bude potvrzení o příjmu datové zprávy (ve smyslu vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách) zasláno poštou na adresu uvedenou v datové zprávě (je-li toto v datové zprávě výslovně vymíněno) nebo jako datová zpráva elektronicky podepsaná oprávněným zaměstnancem města na elektronickou adresu odesilatele přijaté datové zprávy na technickém nosiči.

Součástí potvrzení o doručení datové zprávy, zasílané na elektronickou adresu, je:
– uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance školy,
– datum a čas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byla datová zpráva doručena,
– charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci.

Pokud potvrzení o doručení datové zprávy odesílateli nedojde, jeho datová zpráva nebyla e-podatelně doručena. 

 

4) Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech souborů: txt, rtf, doc, xls, pdf, jpg.
Datové zprávy v jiných než uvedených formátech souborů nebudou zpracovávány. Odesílatel bude o této skutečnosti informován.

Maximální souhrnná velikost jednoho podání (včetně všech připojených příloh) je 3 MB. 

 

5) Postup orgánu veřejné moci v případě, že u přijaté datové zprávy je zjištěn výskyt škodlivého kódu:

Škodlivým kódem je, podle § 2 odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách, chybný formát nebo počítačový program, jež je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci.

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, nebude zpracovávána. Odesílatel této datové zprávy bude o výskytu škodlivého kódy v datové zprávě informován způsobem a ve lhůtách obdobně, jako podle bodu 3).

 

6) Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu kotisova@oasoslouny.cz, případně poštou na adresu školy. 

 

7) Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči orgánu veřejné moci činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití uznávaného elektronického podpisu:

– zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů,
– nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů,
– vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách,
– zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů,
– zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,
– zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
– zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost o poskytnutí informace nemusí být vybavena zaručeným elektronickým podpisem, pro identifikaci žadatele stačí i jen elektronická adresa.

Náležitosti právních úkonů činěných v elektronické podobě, jakož i náležitosti týkající se použití elektronického podpisu musí splňovat náležitosti uvedené v obecně závazných právních předpisech.