e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

František Fajtl: „Bojovat za svobodu a demokracii se vždy vyplatí.“

Pod záštitou nadačního fondu školy byla 4. 10. 2021, v den 15. výročí úmrtí generála Františka Fajtla, slavnostně odhalena jeho busta jako důstojná připomínka odvážného a čestného člověka, jednoho z nejslavnějších stíhacích pilotů 2. sv. války.

Všichni hosté svými postřehy přiblížili našim studentům život gen. F. Fajtla, jehož jméno škola nese.

Děkujeme Ing. Jitce Režné, dceři F. Fajtla, starostovi města Louny Mgr. Pavlu Jandovi, členu Rady ÚK Ing. Michalu Kučerovi, místostarostovi města Louny Mgr. V. A. Honsovi a emeritnímu řediteli OA Louny Ing. Miloslavu Boudovi za vlídná a optimistická slova, která zprostředkovala morální odkaz F. Fajtla současným studentům.

PŘIJATÍ UCHAZEČI VE 3. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

PŘIJATÍ UCHAZEČI VE TŘETÍM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou

Kritéria přijímacího řízení:

 1. Hodnocení z předchozího vzdělávání (váha 40% z celkových kritérií)
  • výsledky klasifikace uchazeče z 8. ročníku a pololetí 9. ročníku vzdělávání podle RVP Základní vzdělávání
   (150 bodů) (součet bodů za: průměr 1. pol. 8. tř., průměr 2. pol. 8. tř., průměr 1. pol. 9. tř.)
  • výsledky klasifikace uchazeče z předmětů český jazyk – matematika – cizí jazyk 1 – cizí jazyk 2 za tři sledovaná období (120 bodů). Z těchto uvedených předmětů nesmí být žák ve všech třech sledovaných období ZŠ klasifikován stupněm nedostatečný.
  • v případě shody průměru prospěchu z předchozího vzdělávání se přihlédne k doložené účasti uchazeče na olympiádách a dalších soutěžích, nebo dalším relevantním skutečnostem, které dokládají zájem uchazeče o obor umístění v soutěžích a olympiádách. Nutno doložit k přihlášce. (10 bodů)

Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání. V dalších kolech přijímacího řízení budou přijímáni žáci do naplnění tříd ve všech jednotlivých oborech.

 

Strojírenství

23-41-M/01
Strojírenství

POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ
1 217 0,00

 Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

Obory středního vzdělání s výučním listem (učební obory)

Kritéria přijímacího řízení:

 • splnění povinné školní docházky
 • zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
 • pro uchazeče do oboru vzdělávání Zedník  a Zednické práce je požadováno potvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce ve výškách.
 • pro uchazeče do oborů kategorie E: písemné doporučení školského poradenského zařízení v případě, že v průběhu povinné školní docházky byl uchazeč v péči pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra.
 • v případě shody průměru prospěchu z předchozího vzdělávání se přihlédne k zájmu o zvolený obor doloženým účastí uchazeče na olympiádách a dalších soutěžích.

Aranžér, Strojní mechanik, Krejčí

66-52-H/01
Aranžér
23-51-H/01
Strojní mechanik
31-58-H/01
Krejčí
POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ
1 AR43 0,00 1 SM20 45,25 1 KR20 0,00
2 AR42 0,00 2-3 SM18 0,00
2-3 SM19 0,00

Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

PRO UCHAZEČE

STUDIJNÍ OBORY

UČEBNÍ OBORY

MATURITNÍ ZKOUŠKY – PODZIM 2022

OPRAVNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY – PODZIM 2022

Přihláška k maturitní zkoušce se podává řediteli školy na tiskopisu stanoveném maturitní vyhláškou. Pro podzimní zkušební období v týdnu od 20. 6. do 24. 6. 2022, nejpozději do 27. června 2022.

Společná část maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období 2022 uskuteční podle jednotného zkušebního schématu 1. – 5. září 2022 na spádových školách.
V souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo časový rozvrh (jednotné zkušební schéma) konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2022.

Praktická MZ: 7.9.2022 v uč. č. 16 od 7:50
Písemná MZ z ČJL: 8. 9. 2022 v uč. č. 8 od 7:50
Ústní MZ: 14.9.2022 v uč.č.8

více —>

Závěrečné zkoušky – PODZIM 2022

PÍSEMNÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA: 6. 9. 2022, čas zkoušky: 8:00-12:00h, čas zkoušky pro žáky se SVP: 8:00-13:00h
PRAKTICKÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA: 7. 9. – 8. 9. 2022

více – >

AKTUÁLNĚ

František Fajtl

František Fajtl

František Fajtl se narodil před 110 lety v Doníně.

Do školy chodil ve Vrbně, na Peruci, v Lounech, obchodní akademii absolvoval v Teplicích. Po absolvování základní vojenské služby se rozhodl stát profesionálním pilotem a studoval Continue reading

Pokračovat ve čtení...