e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

Zahájení možné výuky žáků nižších ročníků školy

Dne 8. 6. 2020 bude zahájena možná výuka (konzultace) žáků nižších ročníků školy. Doporučujeme ve vašem vlastním zájmu účast na výuce. Výuka bude probíhat formou konzultací podle náhradního rozvrhu.

Hodnocení žáků za 2. pololetí proběhne jako obvykle – nižších ročníků se netýkají žádné změny (viz. Vyhláška 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020). Je tedy ve vašem vlastním zájmu se výuky účastnit.

POKYNY KE VSTUPU DO ŠKOLY
OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDNÍCH ŠKOL A KONZERVATOŘÍ PRO OBDOBÍ PŘÍPRAVY NA MATURITNÍ A ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Pohyb žáků, spojený s účastí na přípravě na vykonání maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria v konzervatoři se řídí těmito principy:

1. Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

 • Při prvním vstupu do školy předkládá žák prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy.
 • Příchod žáků do školy podle určených časů náhradního rozvrhu
 • Po přezutí v šatnách žáci prostory neprodleně opustí a přesunou se do své třídy
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

2. Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

3. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy. Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

4. V budově školy

 • O přestávkách žáci zůstávají ve své skupině, minimalizují kontakt s ostatními žáky a zaměstnanci školy
 • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
 • Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
 • Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min)

5. Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Složení skupin se řídí náhradním rozvrhem
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.


Žádáme rodiče a žáky, aby si podrobně nastudovali přiloženou metodiku a žáci dbali na její dodržování. Zároveň je nutné při prvním vstupu do školy odevzdat podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (pokud není žák zletilý je nutný podpis zákonného zástupce). Bez tohoto čestného prohlášení nebude moci žák navštívit výuku.
Při prvním vstupu do školy předkládá žák toto prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY

MŠMT VYDALO VYHLÁŠKU K HODNOCENÍ DRUHÉHO POLOLETÍ 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes vydalo vyhlášku  o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Specifikuje v ní, jak mají základní a střední školy postupovat při klasifikaci tohoto pololetí, které bylo z velké části postiženo epidemií koronaviru. Součástí vydané vyhlášky je také metodika s výkladem jednotlivých bodů.

Vyhlášku 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 naleznete ZDE.

Metodiku k vyhlášce 211/2020 Sb. najdete ZDE.

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

VYHLAŠUJEME 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Přijímací řízení na střední školu pro školní rok 2020/2021 – Ústecký kraj
Škola – přesný název Obchodní akademie a Střední odborná škola gen. Fr. Fajtla, Louny, příspěvková organizace
Adresa školy včetně PSČ Osvoboditelů 380, 440 01 Louny
Telefonické (či jiné) spojení  pro případné informace, webové stránky školy 415 655 489, www.oasoslouny.cz, e-mail skola@oasoslouny.cz
Obor vzdělání – název KKOV forma počet volných míst termín přijímání přihlášek do 2. PŘ termín 2. kola PŘ
Strojírenství 23-41-M/01 denní 5 22.06.2020 26.06.2020
Obchodní akademie 63-41-M/02 denní 8 22.06.2020 26.06.2020
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 denní 6 22.06.2020 26.06.2020
Ekonomické lyceum 78-42-M/02 denní 8 22.06.2020 26.06.2020
Strojní mechanik 23-51-H/01 denní 8 22.06.2020 26.06.2020
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 denní 6 22.06.2020 26.06.2020
Krejčí 31-58-H/01 denní 6 22.06.2020 26.06.2020
Instalatér 36-52-H/01 denní 10 22.06.2020 26.06.2020
Zedník 36-67-H/01 denní 9 22.06.2020 26.06.2020
Aranžér 66-52-H/01 denní 12 22.06.2020 26.06.2020

 

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení pro SO:

 1. Hodnocení z předchozího vzdělávání 
  1. výsledky klasifikace uchazeče z 8. ročníku a pololetí 9. ročníku vzdělávání podle RVP Základní vzdělávání (150 bodů) (součet bodů za: průměr 1. pol. 8. tř., průměr 2. pol. 8. tř., průměr 1. pol. 9. tř.)
  2. výsledky klasifikace uchazeče z předmětů český jazyk – matematika – cizí jazyk 1 – cizí jazyk 2 za tři sledovaná období (120 bodů). Z těchto uvedených předmětů nesmí být žák ve všech třech sledovaných období ZŠ klasifikován stupněm nedostatečný.
  3. v případě shody průměru prospěchu z předchozího vzdělávání se přihlédne k doložené účasti uchazeče na olympiádách a dalších soutěžích, nebo dalším relevantním skutečnostem, které dokládají zájem uchazeče o obor umístění v soutěžích a olympiádách. Nutno doložit k přihlášce. (10 bodů)
 2. Výsledky jednotných testů ČJ+MAT 

Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání. V dalších kolech přijímacího řízení budou přijímáni žáci do naplnění tříd ve všech jednotlivých oborech.

Kritéria přijímacího řízení pro UO:

 1. splnění povinné školní docházky
 2. zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
 3. pro uchazeče do oborů vzdělávání Zedník a Zednické práce – potvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce ve výškách.
 4. pro uchazeče do oborů kategorie E: písemné doporučení školského poradenského zařízení v případě, že v průběhu povinné školní docházky byl uchazeč v péči pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra.
 5. v případě shody průměru prospěchu z předchozího vzdělávání se přihlédne k zájmu o zvolený obor doloženým účastí uchazeče na olympiádách a dalších soutěžích.

Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání. V dalších kolech přijímacího řízení budou přijímáni žáci do naplnění tříd ve všech jednotlivých oborech.

Přijímací řízení do učebních oborů

22.4.2020 budou na webu školy uveřejněny seznamy přijatých uchazečů do oborů vzdělání zakončených výučním listem.
Do 10ti pracovních dní, tj. do 7.5.2020, uchazeč/zákonný zástupce musí odevzdat zápisový lístek na Osvoboditelů 380, Louny, 1.patro, sekretariát.
Zápisový lístek vydá uchazeči/zákonnému zástupci příslušná základní škola.Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů  nejpozději do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky na středních školách s maturitní zkouškou.
Od konce této 8 denní lhůty pak uchazečům běží 5 denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku (v případě, že uchazeč má podanou přihlášku jak na obor vzdělání s maturitní zkouškou, tak na obor vzdělání s výučním listem).

PŘIJATÍ UCHAZEČI V PRVNÍM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

PŘIJATÍ UCHAZEČI V PRVNÍM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – UČEBNÍ OBORY

Obory středního vzdělání s výučním listem (učební obory)

Aranžér, Instalatér, Krejčí

66-52-H/01
Aranžér
36-52-H/01
Instalatér
31-58-H/01
Krejčí
POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ
1 AR11 96,75 1 IN09 140,5 1 KR07 270
2 AR15 74,25 2 IN02 116,5 2 KR05 96,75
3 AR09 72,25 3 IN04 53,5 3 KR10 54
4 AR06 72 4 IN08 51,25 4 KR08 47
5 AR14 65 5 IN07 26,25 5 KR12 30
6 AR17 62 6 IN06 19,25 6 KR02 18
7 AR18 58,75 7 IN10 14,5 7 KR01 8
8 AR16 54 8 IN11 10,75 8-12 KR03 0
9 AR13 51  9 IN01 8,75 8-12 KR04 0
10 AR12 49  10-11 IN03 0 8-12 KR09 0
11 AR07 35  10-11 IN05 0 8-12 KR11 0
12 AR02 27,5 8-12 KR06 0
13 AR10 21,75
14 AR04 18
15 AR05 8
16 AR08 1,25
17-18 AR03 0
17-18 AR01 0

Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

Mechanik opravář motorových vozidel, Strojní mechanik, Zedník

23-68-H/01
Mechanik opravář motorových vozidel
23-51-H/01
Strojní mechanik
36-67-H/01 Zedník
POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE
POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ
1 MO07 143 1 SM09 95,25 1 ZE03 88,25
2 MO13 140,5 2 SM10 53,75 2 ZE08 74
3 MO06 101,75 3 SM12 52,25 3 ZE02 53,5
4 MO16 95,25 4 SM01 50,25 4 ZE09 10,75
5 MO11 81 5 SM04 35 5 ZE06 5,5
6 MO20 74 6 SM05 34,25 6-9 ZE04 0
7 MO10 68 7 SM03 25,75 6-9 ZE05 0
8 MO23 63,75 8 SM06 24 6-9 ZE01 0
9 MO18 52,25 9 SM08 20 6-9 ZE07 0
10 MO03 50,25 10 SM13 11
11 MO04 49  11 SM02 8,75
12 MO17 47,75  12 SM11 5,5
13 MO12 40,5  13 SM07 1,25
14 MO15 38,25
15 MO02 37,75
16 MO14 37,25
17 MO09 31
18 MO08 19,25
19 MO19 14,5
20 MO22 11
21 MO21 3,25
22-24 MO01 0
22-24 MO05 0
22-24 MO24 0

Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

Šití oděvů, Zednické práce

31-59-E/01
Šití oděvů
36-67-E/01
Zednické práce
POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE
POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ
1 ŠO03 270 1 ZP02 164,75
2 ŠO02 164,75  2 ZP03 78,5
3 ŠO01 116,5 3 ZP01 0

Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

 

 

PRO UCHAZEČE

STUDIJNÍ OBORY

UČEBNÍ OBORY

MATURITNÍ ZKOUŠKY – JARO 2020

Co se týče maturitních zkoušek, proběhnou v aktuálním školním roce 2019/2020 v následujícím sledu:

TŘÍDA VYSVĚDČENÍ PRAKTICKÁ ČÁST MZ
od 7:50h
SPOLEČNÁ ČÁST MZ ÚSTNÍ ČÁST MZ
OAK4 29. 5. 2020 S1 – 3. 6. 2020 (uč. 16)
S2 – 5. 6. 2020 (uč. 16)
1. 6. 2020 – DT – MAT, ANJ
2. 6. 2020 – DT – ČJL, NEJ
15. 6. – 19. 6. 2020
STR4 29. 5. 2020 4. 6. 2020 (uč.13) 9. 6. – 10. 6. 2020
VSP4 29. 5. 2020 4. 6. 2020 (uč.16) 11. 6. – 12. 6. 2020
 • Písemná část (sloh) v letošním roce ve společné části maturit neproběhne.

více >>>

 

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – JARO 2020

TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK – JARO 2020

TŘÍDA PÍSEMNÁ ZKOUŠKA
zahájení 7:45h
PRAKTICKÁ ZKOUŠKA
časový harmonogram v
rozpisu
ÚSTNÍ ZKOUŠKA
časový harmonogram v rozpisu
ARR3 1. 6. 2020 2. 6. – 4. 6. 2020 16. 6. 2020
INS3 1. 6. 2020 2. 6. – 3. 6. 2020 
(SVP 2. 6. – 4. 6.)
16. 6. 2020
MOV3 1. 6. 2020 2. 6. 2020 16. 6. 2020
SME3 1. 6. 2020 2. 6. – 4. 6. 2020 16. 6. 2020
ZED3 1. 6. 2020 2. 6. – 3. 6. 2020 16. 6. 2020
ZPR3 1. 6. 2020 2. 6. – 4. 6. 2020 16. 6. 2020

PÍSEMNÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA: čas zkoušky: 8:00-12:00h, čas zkoušky pro žáky se SVP: 8:00-13:00h

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – JPZ

Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2019/2020 (pro přijetí pro školní rok 2020/2021):

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání 1. termín
ŘÁDNÝ TERMÍN JPZ pondělí 8. června 2020
NÁHRADNÍ TERMÍN JPZ úterý 23. června 2020

Více informací na https://prijimacky.cermat.cz/

Školní jídelna

Na základě usnesení vlády ČR č. 211 platného od 14. března nevaříme pro veřejnost – do odvolání – objednanou stravu odhlásíme.

AKTUÁLNĚ

Studenti středních odborných škol opět soutěžili v cizích jazycích

[singlepic id=3969 w=150 h=112 float=left]Dne 20. března 2013 pořádala OA a SOŠ gen. Fr. Fajtla již osmý ročník jazykové olympiády středních odborných škol. Celkem se soutěže v německém a anglickém jazyce zúčastnilo 57 studentů ze 13 středních odborných škol. Slavnostní zahájení proběhlo v aule OA a SOŠ, kde studenty přivítala ředitelka školy Mgr. Simona Vágnerová a popřála jim hodně úspěchů v zápolení. Soutěžící byli rozděleni do dvou skupin dle jazyků. Dopoledne všichni napsali test, ze kterého postoupilo k ústní části olympiády v anglickém jazyce 13 studentů a v německém jazyce 12 studentů. V anglickém jazyce zvítězila Tereza Rusová z OA Slaný, na druhém místě se umístila Jana Lindenbergová z OA a SOŠZE Žatec, třetí místo obsadila Maryana Mafiychuk ze SPŠS a D Děčín. V německém jazyce si nejlépe vedla Nikola Hořejší  z OA Slaný, na druhém místě skončil David Vaňo ze SŠT- EKO Velebudice a 3. místo obsadil Michal Ott z SPŠ a VOŠ Chomutov. 

Ve velmi vyrovnané soutěži se neztratili ani studenti z pořádající OA a SOŠ Louny a získali velmi pěkná umístění. V anglickém jazyce obsadil Jiří Kubíček 8.místo, Tomáš Maté 5.-6. místo a Pavel Šašek velmi pěkné 4. místo. V německém jazyce se Ivana Petrlíková umístila na 5. místě. 

Vítězům gratulujeme a všem soutěžícím přejeme hodně elánu do dalšího studia cizích jazyků.

Poděkování patří sponzorům soutěže Nadačnímu fondu, který funguje při OA a SOŠ gen. Fr. Fajtla a Městskému úřadu Louny.  

Mgr. Radka Nováková

Continue reading

Instalatérské zkoušky

INS2

 

15.3.2013 žáci 2.ročníku z oboru Instalatér zakončili stoprocentní úspěšností u zkoušek základní kurz měkkého pájení Cu trubek ČSN 050705  –  ZK 942 31  a základní kurz polyfúzního svařování plastů z trubek PP ČSN Continue reading

Studenti OA a SOŠ gen. Fr. Fajtla na JOBS EXPO 2013

[singlepic id=3882 w=600 h=240 float=]Studenti OA a SOŠ gen. Fr. Fajtla na JOBS EXPO 2013

[singlepic id=3945 w=150 h=112 float=left] V rámci projektu Brána jazyků otevřená (reg. č.: CZ.1.07/1.1.34/02.0037) organizovaného Okresní hospodářskou komorou Louny se desítka studentů z oborů STR3 a VSP3 zúčastnila třetího ročníku  mezinárodního veletrhu pracovních příležitostí JOBS EXPO, který se konal na Výstavišti v Praze Holešovicích ve dnech 14.- 15. 3. 2013. Na veletrhu se představilo 90 vystavovatelů ze 16 zemí. Studenti tak měli možnost seznámit se s nabídkou pracovních míst nejen v České republice, ale i v Evropě. Zároveň pořadatelé připravili desítky přednášek a workshopů z oblasti karierního poradenství, personalistiky a způsobů hledání práce. Asi nejvíce studenty zaujala přednáška pana Sedláčka z agentury Viveka – Jak se správně připravit na pracovní pohovor.     

Continue reading

Výstava o Jaroslavu Vrchlickém

[singlepic id=3931 w=112 h=150 float=left]V lounském muzeu právě probíhá výstava o našem rodáku Jaroslavu Vrchlickém. Toho využili studenti tříd VSP1, STR1, EKL2 a VSP3 a spolu s vyučující se pokusili zjisti co nejvíce informací o tomto básníku konce 19. století. Hodinu literatury strávili tím, že v muzeu formou skupinové práce studovali veškeré materiály, které byly o Vrchlickém k dispozici, autorův životopis odevzdali a nejlepší skupiny budou ohodnoceny výbornou. Netradiční vyučování a posléze hledání Vrchlického rodného domu v lounských ulicích všechny bavilo. 

Continue reading

Špendlení na živý model

[singlepic id=3920 w=150 h=112 float=left]Dne 1.3.2013 se naše učeňky Nikola Fejková (špendlila) a Liubov Zhylchuk (model předváděla) zúčastnily soutěže ŠPENDLENÍ NA ŽIVÝ MODEL. Tato soutěž byla vyhlášena pro žáky 1.-3. ročníku oboru Aranžér na téma “CRAZY MÓDA”. Podle zadání bylo nutné provedení modelu nejméně ze 3 kusů látek, doplňky – obuv, kabelka, vhodné líčení, úprava účesu. Model byl předveden v pohybu na předváděcím molu. Doba práce byla omezena na 3 hodiny (1 hodina vlastní líčení a účes, 2 hodiny špendlení). Kritéria pro hodnocení byla jasná: originalita, čistota zpracování látek, celkový dojem.
Vítěz, druhé a třetí místo byli vyhlášeni na místě. Naše děvčata se po hodnocení nezávislých odborníků designerů dle platného soutěžního řádu SDRUŽENÍ ARANŽÉRŮ ČR umístila tedy na 4. – 18. místě. Celkové výsledky budou známy v průběhu příštího týdne. Pořadatelem akce bylo SDRUŽENÍ ARANŽÉRŮ ČR v rámci výstavy BEAUTY PRAHA – AREÁL PV A EXPO LETŇANY.
Chtěla bych poděkovat děvčatům a všem zúčastněným za vzornou reprezentaci naší školy.

UOV Radoská Ivona

Continue reading