Nabídka zaměstnání – Učitel matematiky a fyziky pro učební obory

 • vysokoškolské vzdělání (VŠ, Bc.) technického nebo ekonomického směru
 • odpovědnost, samostatnost, kreativitu a časovou flexibilitu   ….. pokračování zde >>>

e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

MZ 2023 – JARO – informace, JZS, rozpis žáků

MATURITNÍ ZKOUŠKY – JARO 2023

Společná část

Ve společné části se žáci přihlašují ke 2 povinným zkouškám. Všichni žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury. V rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky (pro žádný obor vzdělání tedy není zákonem stanovena povinnost maturovat z matematiky).

Zkoušku z cizího jazyka lze konat z anglickéhofrancouzskéhoněmeckéhoruského nebo španělského jazyka. Žák si však může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován a který splňuje povinnou hodinovou dotaci pro povinné zkoušky profilové části ve školním vzdělávacím programu příslušného oboru vzdělání (více podrobností viz § 14 maturitní vyhlášky).

Žák se může dále přihlásit až ke 2 nepovinným zkouškám, a to ze zbývajících zkušebních předmětů, které si nezvolil jako povinné zkoušky (v rámci cizího jazyka tedy není možné přihlásit se dvakrát ke stejnému cizímu jazyku), nebo z matematiky rozšiřující

Všechny povinné i nepovinné zkoušky společné části jsou koncipovány v souladu s platnými katalogy požadavků, které vymezují očekávané vědomosti a dovednosti, které mohou být ověřovány v rámci společné části maturitní zkoušky a k jejichž získání směřuje výuka v oborech středního vzdělávání ukončených maturitní zkouškou. Zkoušky se bez výjimky konají formou didaktického testu, který se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Na maturitním vysvědčení žáka tedy nejsou u zkoušek společné části uvedeny známky.

Podrobnější popis jednotlivých zkušebních předmětů společné části naleznete v sekci Zkoušky společné části.

Profilová část

Obdobně jako ve společné části je povinnou zkouškou pro všechny žáky zkouška z českého jazyka a literatury. Pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk, skládá v profilové části povinně také zkoušku z tohoto cizího jazyka. Žáci se dále přihlašují k dalším 2 nebo 3 povinným profilovým zkouškám ze školní nabídky povinných zkoušek (počet povinných zkoušek je pro každý obor vzdělání stanoven v rámcovém vzdělávacím programu).

Profilová část se tak může skládat celkem ze 3–5 povinných zkoušek v závislosti na volbě druhé povinné zkoušky žáka ve společné části a na počtu „dalších“ profilových zkoušek stanovených rámcovým vzdělávacím programem. Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky.

Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání stanovuje ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu. Podrobnější informace ke zkouškám profilové části naleznete v záložce Zkoušky profilové části.

MODEL MATURITNÍ ZKOUŠKY 2023 POVINNÉ ZKOUŠKY NEPOVINNÉ ZKOUŠKY (ŽÁK MŮŽE ZVOLIT MAX. 2 ZKOUŠKY)
SPOLEČNÁ ČÁST    český jazyk a literatura cizí jazyk
cizí jazyk, nebo matematika  matematika
matematika rozšiřující
PROFILOVÁ ČÁST  český jazyk a literatura další profilové zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy
(pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk jako nepovinnou zkoušku, koná z tohoto jazyka nepovinnou zkoušku i v profilové části)
cizí jazyk, pokud si žák tento cizí jazyk zvolil ve společné části
2 nebo 3 další profilové zkoušky (počet stanoven RVP)

Jak se přihlásit

Přihláška k maturitní zkoušce se podává řediteli školy na tiskopisu stanoveném maturitní vyhláškou. Pro jarní zkušební období 2022 je nutné odevzdat přihlášku nejpozději do 1. prosince 2022, pro podzimní zkušební období pak nejpozději do 26. června 2023.

V přihlášce je nutné uvést všechny povinné údaje o žákovi, škole a zvolených zkušebních předmětech (nepovinné údaje jsou v tiskopisu označeny vysvětlivkou). Žáci, kteří žádají o přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky na základě doporučení školského poradenského zařízení, a žáci, kteří žádají o úpravu podmínek konání zkoušek z českého jazyka a literatury, matematiky a matematiky rozšiřující v souladu s § 20 odst. 4 školského zákona, vyznačují svou žádost na druhé straně přihlášky.

Nejpozději do 20. prosince 2022 předá škola žákovi výpis z přihlášky pro jarní zkušební období 2023. Díky tomuto dokumentu si žáci mohou zkontrolovat správnost údajů zadaných školou v informačním systému Centra (Cermatu) a předejít tak zbytečným administrativním chybám při přihlašování. V případě nesouladu údajů ve výpisu se skutečným stavem žák zašle škole správné údaje do 5 dnů od obdržení výpisu.

Na výpisu bude uveden také autentizační kód VPŽ, jehož prostřednictvím se žáci od 2. ledna 2023 budou moci registrovat na výsledkovém portálu žáka.

Základní pravidla pro konání maturitní zkoušky

Pro složení maturitní zkoušky je potřeba vykonat úspěšně obě její části. K získání maturitního vysvědčení stačí, aby žák vykonal úspěšně všechny povinné zkoušky společné a profilové části, které uvedl na přihlášce. Výsledky žáka z nepovinných zkoušek (jak ve společné, tak v profilové části) tak nemají vliv na celkový výsledek žáka.

Didaktické testy ve společné části jsou hodnoceny centrálně na základě kritérií hodnocení vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (pro školní rok 2022/2023 budou vydána do 31. března 2023). Hodnocení zkoušek profilové části stanovuje ředitel školy v souladu s pravidly stanovenými školským zákonem a maturitní vyhláškou.

Pokud se ke zkoušce žáci nedostaví, mohou omluvit svou nepřítomnost řediteli školy do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky. V případě, že ředitel školy omluvu uzná, vzniká žákům právo konat náhradní zkoušku.

V případě, že žáci u zkoušky neuspějí, mohou konat 2 opravné zkoušky z každého zkušebního předmětu (mají tedy celkem 3 pokusy). To neplatí pro nepovinné zkoušky, z nichž nelze konat opravnou zkoušku.

Výjimku tvoří maturanti, kteří byli žáky posledního ročníku ve školním roce 2020/2021, kterým byl na základě opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy navýšen počet opravných zkoušek u didaktických testů společné části a praktických zkoušek profilové části o 1 opravnou zkoušku z každé zkoušky (tzn. tito maturanti mají u těchto zkoušek celkem 4 pokusy). Navýšení počtu opravných zkoušek o 1 opravnou zkoušku u didaktického testu či praktické zkoušky se nad rámec výše uvedené skupiny žáků týká také všech dalších maturantů, kteří byli ve školním roce 2020/2021 přihlášeni k těmto zkouškám v jarním nebo podzimním zkušebním období v rámci opravné nebo náhradní zkoušky.

Termíny konání

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období 2023 budou konat 2.–5. května 2023, v podzimním zkušebním období pak 1.–10. září 2023.

Zkoušky profilové části se v jarním zkušebním období budou konat v období od 16. května do 10. června 2023. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy nejpozději 2 měsíce před konáním zkoušek. V podzimním zkušebním období je pro konání zkoušek profilové části vyhrazeno období 1.–20. září 2023

Další informace o harmonogramu maturitní zkoušky (včetně termínů předání výsledků) jsou uvedeny v části Maturitní kalendář.

Uzpůsobení podmínek po žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Žáci, kteří k přihlášce přiloží doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) vydané školským poradenským zařízením, konají maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jejich znevýhodnění uvedených v příloze č. 3 k maturitní vyhlášce č. 177/2009 Sb. Podrobné informace k uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky naleznete v části Úpravy podmínek

TERMÍNY KONÁNÍ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY

(2022-09-29)

TŘÍDA PÍSEMNÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ČJL PÍSEMNÁ  MATURITNÍ ZKOUŠKA Z CJ PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA
OAK4 17. 4. 2023 19. 4. 2023 26. 4. 2023 22. – 26. 5. 2023
STR4 17. 4. 2023 19. 4. 2023 27. 4. 2023 15. – 17. 5. 2023
VSP4 17. 4. 2023 19. 4. 2023 27. 4. 2023 18. – 19. 5. 2023

TÉMATA K PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE

(2022-09-29)

KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY

(2022-09-30)

Způsob a kritéria hodnocení zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navržený ředitelem školy a schválený zkušební maturitní komisí.

Pravidla pro výběr literárních děl

(2021-09-29)

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce:

Žák vybírá 20 literárních děl
Světová a česká literatura do konce 18. století min. 1 literární díla
Světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla
Česká literatura 20. století min. 5 literárních děl
Česká literatura 21. století min. 1 literárních děl

Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola.

Pro školní seznam literárních děl platí základní pravidla:

 • minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena;
 • za literární dílo je považováno komplexní dílo, nikoli jeho část (např. Karel Jaromír Erben: Kytice, nikoli Karel Jaromír Erben: Polednice);
 • u literárního díla ze světové literatury je specifikováno vydání.

Pro žákův seznam literárních děl platí základní pravidla:

 • minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu zastoupena próza, poezie, drama;
 • seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

Termín odevzdání žákova seznamu literárních děl je do 31. března příslušného školního roku pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

ÚSTNÍ, PÍSEMNÉ A PRAKTICKÉ ZKOUŠKY Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

(2022-09-30)

KRITÉRIA HODNOCENÍ A PRŮBĚH PROFILOVÉ ÚSTNÍ A PÍSEMNÉ ZKOUŠKY – ČESKÝ JAZYK

ÚSTNÍ ZKOUŠKA – ČESKÝ JAZYK

Průběh zkoušky:

Žák losuje 1 knihu

 • z 20 knih svého žákovského seznamu, pokud ho odevzdal do 31. 3. 2023
 • ze školního seznamu literárních děl pro ústní MZ, pokud svůj žákovský seznam neodevzdal
 • každá z knih může být zkoušena pouze 1x za den – pokud je vylosována stejná kniha, která už ten den byla zkoušena, žák losuje znovu, dokud si nevytáhne knihu, která ten den ještě zkoušena nebyla
 • po vylosování knihy má žák 15 minut na přípravu na potítku, poté následuje 15 minut ústního zkoušení
 • součástí zkoušky je práce s pracovním listem, který žák obdrží ihned po vylosování zkušební knihy a pracuje s ním při přípravě na zkoušku. Tam si zároveň může dělat poznámky a používat obecnou strukturu ústní zkoušky vypracovanou Cermatem. Tyto pomůcky je povoleno využívat i při samotné ústní zkoušce.

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA – ČESKÝ JAZYK

Zadání slohových útvarů:

 1. Vypravování
 2. Slohový útvar administrativního stylu
 3. Charakteristika
 4. Úvaha
 5. Zpráva
 6. Popis       

Pro písemnou práci ředitel školy zvolí z 6 zadání 4, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky.

Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání.

Minimální rozsah souvislého textu žáka je 250 slov. Časový limit zkoušky je 110 minut.

Při konání písemné práce může žák použít Pravidla českého pravopisu.

KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉÍ MZ-ČJL

KRITÉRIA HODNOCENÍ A PRŮBĚH PROFILOVÉ ÚSTNÍ A PÍSEMNÉ ZKOUŠKY – CIZÍ JAZYK

ÚSTNÍ ZKOUŠKA – CIZÍ JAZYK

Ústní zkouška (úroveň B1 v rámci SERR) z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru, a to s využitím pracovního listu obsahujícího zadání ke konkrétnímu jednomu tématu. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.

Ředitel školy stanovil 20 témat, která vycházejí z ŠVP a jsou platná i pro náhradní či opravnou zkoušku.

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno téma. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.

Ústní zkouška má čtyři části, které jsou uvedeny instrukcemi a zadáním v cizím jazyce.

 • V první části ústní zkoušky se žák představí podle uvedených bodů v zadání (sebeprezentace).
 • Ve druhé části ústní zkoušky žák v rámci daného tématu v samostatném ústním projevu popíše obrázek a poté porovná dva obrázky včetně možných informací k tématu.
 • Ve třetí části ústní zkoušky probíhá samostatný ústní projev na dané téma vztahující se k tématu.
 • Ve čtvrté části probíhá ověření znalosti terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.

Časový limit pro přípravu na zkoušku je 15 minut, samotná zkouška trvá 15 minut. Žák má možnost si během přípravy vypracovat poznámky a poté je při ústní zkoušce používat. Během přípravy na ústní zkoušku je povoleno používat slovník a školní atlas.

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA – CIZÍ JAZYK

Slohové útvary pro maturitní písemné práce

 1. Korespondence
 2. Charakteristika
 3. Vyprávění
 4. Článek
 5. Popis
 6. Zpráva
 7. Oznámení

Pro písemnou práci ředitel školy zvolí ze 3 zadání 1, které žáci dostanou a které bude obsahovat dva slohové útvary.

Minimální rozsah obou souvislých textů vypracovaných žákem je 200 slov. Časový limit je 60 minut.

Žáci mají možnost použít překladový slovník. 

KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉÍ MZ-CJ – (2022-03-31)

KATALOGY POŽADAVKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Katalogy požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky konané ve školním roce 2020/2021 – KATALOGY POŽADAVKŮ 

Právní předpisy

Vyhlášky

Opatření obecné povahy MŠMT

Pozn. Opatření obecné povahy v několika svých výrocích upravuje podmínky konání maturitní zkoušky vybraných skupin žáků konajících opravné nebo náhradní zkoušky ve školním roce 2022/2023.

Nařízení vlády

Katalogy vymezují očekávané vědomosti a dovednosti, které mohou být ověřovány v rámci společné části maturitní zkoušky a k jejichž získání směřuje výuka v předmětech, z nichž se podle školského zákona koná maturitní zkouška v oborech středního vzdělávání ukončených maturitní zkouškou. 

V návaznosti na úpravy modelu maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 jsou všechny níže uvedené katalogy platné pro zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu ve školním roce 2022/2023.

Části katalogů, které jsou věnovány ústním zkouškám a písemným pracím z českého jazyka a literatury a cizích jazyků, pozbyly od školního roku 2020/2021 platnosti. Obsah zkoušek z českého jazyka a literatury a cizího jazyka konaných formou písemné práce a formou ústní zkoušky, které jsou od školního roku 2020/2021 součástí profilové části maturitní zkouškystanovuje ředitel školy bez návaznosti na uvedené katalogy.

Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantovi dokumenty s výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky – žák prostřednictvím této služby obdrží pozvánku k didaktickým testůmprotokol o výsledcích didaktických testů žáka a ohodnocené záznamové archy didaktických testů v elektronické podobě (ve formátu PDF).

Portál je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu. K registraci je potřeba tzv. autentizační kód VPŽ, který je součástí výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce. Kód je rovněž uveden na pozvánce k didaktickým testům společné části maturitní zkoušky. Pakliže žák nemá výpis z přihlášky ani pozvánku k didaktickým testům k dispozici, musí se obrátit na ředitele školy a požádat o předání těchto dokumentů.  

Výsledkový portál žáka