e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

Profilová MZ – VSP / 3. část SMZ ANJ, NEJ

Témata k profilové maturitní zkoušce

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA

Zpracováno dle ŠVP 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost č.j. VSP7/2015 v aktuálním znění; platnost od 1.9.2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovali: Ing. Jarmila Sejáková, Ing. Radka Nekolová, Ing. Monika Myšková, Ing. Miluše Nováková, Mgr. Jaroslava Kuhnová 

Každé téma bude obsahovat tyto 4 části (CvSŘ, UCT, PAK, Právo)

 1. téma: OBČAN A SPOLEČNOST
  • CvSŘ – Rozpočet obce
  • PRV – Občanské právo
  • PKA – Závazkové smlouvy, jednoduché právní písemnosti
  • UCT – Fakturace
 1. téma: OBČAN A SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
  • CvSŘ – Sociální zabezpečení
  • PRV – Správní právo
  • PKA – Žádosti, stížnosti
  • UCT – Účtování PO 
 1. téma: OBČAN A PRÁCE
  • CvSŘ – Nezaměstnanost
  • PRV – Pracovní právo
  • PKA – Personální písemnosti
  • UCT – Účtování mezd

VEŘEJNÁ SPRÁVA

Zpracováno dle ŠVP 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost č.j. VSP7/2015 v aktuálním znění; platnost od 1.9.2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Ing. Jarmila Sejáková

 1. Základy veřejné správy, správní právo, správní řád
 2. Státní správa
 3. Vnitřní správa v působnosti Ministerstva vnitra ČR
 4. Přenesená působnost vnitřní správy
 5. Obec, samospráva a státní správa
 6. Kraj, samospráva a státní správa
 7. Delikty a přestupky
 8. Statut pracovníka veřejné správy
 9. Správa zaměstnanosti
 10. Sociální zabezpečení
 11. Státní sociální podpora a pomoc
 12. Nemocenské a důchodové pojištění
 13. Česká daňová správa – přímé daně
 14. Česká daňová správa – nepřímé daně
 15. Živnostenská správa
 16. Státní instituce s výkonnou mocí
 17. Justice – veřejnoprávní instituce
 18. Justice – soukromoprávní instituce
 19. Správa školství
 20. Správa kultury a církev
 21. Zdravotní pojištění a veřejná správa zdravotnictví
 22. Ochrana veřejného zdraví a léčiva
 23. Správa dopravy
 24. Obrana státu a policie ČR
 25. Ochrana životního prostředí

BLOK ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ (právo, veřejné finance)

Zpracováno dle ŠVP 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost č.j. VSP7/2015 v aktuálním znění; platnost od 1.9.2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracoval(a): Ing. Miluše Nováková

 1. Základní právní pojmy, právní řád
 2. Právní vztahy, právní skutečnosti, systém práva
 3. Ústavní právo
 4. Správní právo
 5. Občanské právo
 6. Typy právnických osob podle zákona o obchodních korporacích
 7. Majetková práva, věci
 8. Absolutní majetková práva
 9. Relativní majetková práva
 10. Rodinné právo – pojem, manželství a příbuzenství
 11. Rodičovství, náhradní rodinná péče a sociálně-právní ochrana dětí
 12. Živnostenské právo
 13. Pracovní právo – pracovní poměr
 14. Pracovní řád, pracovní doba, dovolená, odměňování
 15. BOZP, pracovní podmínky, odborová organizace
 16. Občanské soudní řízení
 17. Trestní právo hmotné
 18. Trestní právo procesní
 19. Právo Evropské unie
 20. Finanční právo
 21. Základní ekonomické pojmy
 22. Pojišťovnictví
 23. Bankovní systém ČR
 24. Daňová soustava
 25. Rozpočtová soustava


Nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020

MATEMATIKA

Zpracováno dle ŠVP 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost č.j. VSP7/2015 v aktuálním znění; platnost od 1.9.2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Ing. Monika Myšková

 1. Metody při řešení lineárních nerovnic
 2. Soustava lineárních rovnic
 3. Soustava lineárních nerovnic
 4. Lineární rovnice s neznámou pod odmocninou
 5. Exponenciální funkce a rovnice
 6. Logaritmické funkce a rovnice
 7. Trigonometrie v praxi
 8. Lomené výrazy
 9. Vektory v analytice
 10. Lineární rovnice a rovnice v součinovém a podílovém tvaru
 11. Přímka v analytice
 12. Aritmetická posloupnost
 13. Geometrická posloupnost
 14. Rovinné útvary a tělesa
 15. Kombinatorika
 16. Číselné obory
 17. Soustava lineární a kvadratické rovnice
 18. Lineární rovnice s absolutní hodnotou
 19. Kvadratické rovnice
 20. Lineární a kvadratická funkce
 21. Lineární lomená funkce a nepřímá úměrnost
 22. Početní operace s mocninami a odmocninami
 23. Statistika
 24. Intervaly a množiny
 25. Kvadratické nerovnice

ANGLICKÝ JAZYK

Zpracováno dle ŠVP 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost č.j. VSP7/2015 v aktuálním znění; platnost od 1.9.2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Mgr. Iris Kernerová

 1. Family and friends
 2. Food and drinks
 3. Health and diseases
 4. Travelling and transport
 5. My biography and future plans
 6. Weather, seasons, environment
 7. Housing
 8. My school; education
 9. My home town
 10. Festivals and holidays
 11. Sports and games
 12. Music, arts, films, cultural life
 13. Free time and hobbies, my daily routine
 14. Literature
 15. Mass media, ways of communication
 16. Social issues
 17. Shopping and services
 18. Fashion and clothes
 19. The Czech Republic
 20. Prague
 21. United Kingdom
 22. London
 23. The USA
 24. Canada
 25. Australia, New Zealand

NĚMECKÝ JAZYK

Zpracováno dle ŠVP 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost č.j. VSP7/2015 v aktuálním znění; platnost od 1.9.2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Mgr. Iris Kernerová

 1. Familie
 2. Wohnen
 3. Schule und Bildung
 4. Wetter und Jahreszeiten
 5. Freizeit und Hobby
 6. Massenmedien und Film
 7. Sport
 8. Mode und Kleidung
 9. Tagesprogramm
 10. Reisen und Urlaub
 11. Mensch und Natur
 12. Kultur und Kunst
 13. Zukunftspläne
 14. Verpflegung
 15. Feste und Bräuche
 16. Gesundheit
 17. Die BRD
 18. Die Tschechische Republik
 19. Österreich
 20. Die Schweiz
 21. Prag
 22. Louny, die Stadt, wo ich studiere
 23. Die deutschsprachigen Länder
 24. Berufe
 25. Ferien

ÚČETNICTVÍ

Zpracováno dle ŠVP 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost č.j. VSP7/2015 v aktuálním znění; platnost od 1.9.2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Ing. Jarmila Sejáková

 1. Účetní doklady, účetní zápisy
 2. Daně a dotace
 3. Časové rozlišování nákladů a výnosů v užším pojetí
 4. Zálohy
 5. Účtování v akciové společnosti
 6. Hotovostní a bezhotovostní platební styk
 7. Pořizování dlouhodobého majetku
 8. Hospodářský výsledek
 9. Kurzové rozdíly
 10. Náklady
 11. Inventarizace majetku a závazků
 12. Rozvaha
 13. Účetní uzávěrka a závěrka
 14. Materiálové zásoby
 15. Výnosy
 16. Vyřazování dlouhodobého majetku
 17. Pomocné knihy v daňové evidenci
 18. Daňová evidence příjmů a výdajů
 19. Mzdy a zaměstnanci
 20. Směnky
 21. Odepisování dlouhodobého majetku
 22. Bankovní úvěry
 23. Soustava účtů
 24. Syntetická a analytická evidence
 25. Opravné položky, rezervy, dohadné položky


Státní maturitní zkouška z cizího jazyka – 3. části

STÁTNÍ MATURITA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

Témata 3. částí ústní zkoušky

Zpracováno dle ŠVP 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost č.j. VSP7/2015 v aktuálním znění; platnost od 1.9.2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Mgr. Iris Kernerová

 1. The United Kingdom, London
 2. The USA
 3. Canada
 4. Australia, New Zealand
 5. The Czech Republic, Prague
 6. My hometown – Louny
 7. Food and national cuisine in CR, UK, USA
 8. System of education in CR, UK, USA
 9. Culture life
 10. Literature UK, USA
 11. Festivals and national days CR, UK, USA
 12. Holidays and celebrations
 13. Health and first aid, healthy lifestyle
 14. Job and occupation, applying for a job
 15. Housing and living
 16. Media
 17. Social issues
 18. Transport and travelling
 19. Money matters
 20. Environment

STÁTNÍ MATURITA Z NĚMECKÉHO JAZYKA

Témata 3. částí ústní zkoušky

Zpracováno dle ŠVP 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost č.j. VSP7/2015 v aktuálním znění; platnost od 1.9.2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Mgr. Iris Kernerová

 1. Die Stadt Louny
 1. Österreich, Wien
 2. Die Schweiz, Schweizerische Städte: Bern, Basel, Zürich, Genf
 3. Reisen, Urlaub
 4. Bildung und Schulwesen
 5. Sport – Olympische Spiele
 6. Tschechische Republik, Prag
 7. Zukunftspläne
 8. Familie
 9. Gesundheit
 10. Gastronomie, Essen und Trinken in Deutschland und Tschechien
 11. Einkaufen
 12. Wohnen in der Stadt, auf dem Lande
 13. Mode und Kleidung
 14. Wetter und Jahreszeiten
 15. Tagesablauf, Freizeit
 16. Feste und Bräuche
 17. Dienstleistungen
 18. Kultur und Kunst
 19. Deutschland, Berlin, die deutschen Nationalsymbole