e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

Profilová MZ – STR / 3. část SMZ ANJ

Témata k profilové maturitní zkoušce:

23-41-M/01 Strojírenství

Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA

Zpracováno dle ŠVP  23-41-M/01 Strojírenství – automatizace a robotika č.j. STR3/2015; v aktuálním znění, platnost od 1. 9. 2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Ing. Zdeňka Soprová

 1. Řemenový převod
 2. Kladka
 3. Stahovák

Každé téma bude obsahovat část výpočtovou, konstrukční a technologickou

STAVBA A PROVOZ STROJŮ

Zpracováno dle ŠVP  23-41-M/01 Strojírenství – automatizace a robotika č.j. STR3/2015; v aktuálním znění, platnost od 1. 9. 2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Ing. Zdeňka Soprová

 1. Třecí převody
 2. Ložiska
 3. Hydrodynamická čerpadla
 4. Zdvihadla
 5. Dopravníky s tažným elementem
 6. Spoje se silovým stykem
 7. Pístové kompresory
 8. Řemenové převody
 9. Spoje s materiálovým stykem
 10. Pístové spalovací motory
 11. Potrubí a armatury
 12. Čelní ozubená kola a soukolí
 13. Řetězové převody
 14. Vznětové motory
 15. Výtahy
 16. Silniční vozidla
 17. Eskalátory
 18. Čerpadla
 19. Hřídele a hřídelové čepy
 20. Pístová čerpadla
 21. Hřídelové spojky
 22. Jeřáby
 23. Spojení hřídele s nábojem s tvarovým stykem
 24. Lopatkové stroje
 25. Brzdy a zdrže

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Zpracováno dle ŠVP  23-41-M/01 Strojírenství – automatizace a robotika č.j. STR3/2015; v aktuálním znění, platnost od 1. 9. 2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Ing. Zdeňka Soprová

 1. Obrábění
 2. Soustružení
 3. Frézování
 4. Vrtání a vyvrtávání
 5. Hoblování a obrážení
 6. Protahování a protlačování
 7. Broušení
 8. Výroba závitů
 9. Výroba ozubených kol
 10. Dokončovací a speciální způsoby obrábění
 11. Řezné nástroje
 12. Slévání
 13. Svařování
 14. Kování
 15. Tváření za tepla
 16. Tváření za studena
 17. Stříhání
 18. Ohýbání
 19. Přípravky
 20. Vlastnosti kovů a jejich zkoušení
 21. Technické materiály a jejich použití
 22. Povrchové úpravy a druhy koroze
 23. Polotovary
 24. CNC stroje
 25. Výrobní postup

Nepovinná část: možnost volby maximálně 2 předmětů, nesmí být zvolen předmět, který byl vybrán ve společné části MZ


Nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020

MATEMATIKA

Zpracováno dle ŠVP  23-41-M/01 Strojírenství – automatizace a robotika č.j. STR3/2015; v aktuálním znění, platnost od 1. 9. 2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Ing. Monika Myšková

 1. Metody při řešení lineárních nerovnic
 2. Soustava lineárních rovnic
 3. Soustava lineárních nerovnic
 4. Lineární rovnice s neznámou pod odmocninou
 5. Exponenciální funkce a rovnice
 6. Logaritmické funkce a rovnice
 7. Trigonometrie v praxi
 8. Lomené výrazy
 9. Vektory v analytice
 10. Lineární rovnice a rovnice v součinovém a podílovém tvaru
 11. Přímka v analytice
 12. Aritmetická posloupnost
 13. Geometrická posloupnost
 14. Rovinné útvary a tělesa
 15. Kombinatorika
 16. Číselné obory
 17. Soustava lineární a kvadratické rovnice
 18. Lineární rovnice s absolutní hodnotou
 19. Kvadratické rovnice
 20. Lineární a kvadratická funkce
 21. Lineární lomená funkce a nepřímá úměrnost
 22. Početní operace s mocninami a odmocninami
 23. Statistika
 24. Intervaly a množiny
 25. Kvadratické nerovnice 

ANGLICKÝ JAZYK

Zpracováno dle ŠVP  23-41-M/01 Strojírenství – automatizace a robotika č.j. STR3/2015; v aktuálním znění, platnost od 1. 9. 2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Mgr. Iris Kernerová

 1. Family and friends
 2. Food and drinks
 3. Health and diseases
 4. Travelling and transport
 5. My biography and future plans
 6. Weather, seasons, environment
 7. Housing
 8. My school; education
 9. My home town
 10. Festivals and holidays
 11. Sports and games
 12. Music, arts, films, cultural life
 13. Free time and hobbies, my daily routine
 14. Literature
 15. Mass media, ways of communication
 16. Social issues
 17. Shopping and services
 18. Fashion and clothes
 19. The Czech Republic
 20. Prague
 21. United Kingdom
 22. London
 23. The USA
 24. Canada
 25. Australia, New Zealand 

MECHANIKA

Zpracováno dle ŠVP  23-41-M/01 Strojírenství – automatizace a robotika č.j. STR3/2015; v aktuálním znění, platnost od 1. 9. 2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Ing. Zdeňka Soprová

 1. Soustavy těles, stanovení stupňů volnosti
 2. Soustava sil mající společné působiště, jejich výslednice
 3. Soustava sil nemající společné působiště, jejich výslednice
 4. Rovnováha sil, reakce
 5. Nosníky
 6. Prutové soustavy
 7. Těžiště
 8. Jednoduché mechanizmy, tření, odpor proti valení
 9. Tah, tlak
 10. Prostý smyk, střih
 11. Kvadratické a polární momenty průřezu
 12. Krut, ohyb
 13. Složené namáhání
 14. Vzpěrná pevnost
 15. Druhy namáhání, únava kovu, tvarová pevnost
 16. Pohyby těles, kinematika, kinematické mechanizmy
 17. Pohybové zákony, setrvačná síla, mech. práce, energie, příkon, účinnost
 18. Dynamika translačního a rotačního pohybu
 19. Moment setrvačnosti, energie rotujícího tělesa, vyvažování
 20. Tlak v kapalinách, Pascalův a Archymedův zákon, jejich užití
 21. Druhy proudění, rce kontinuity, Bernoulliho rce, jejich užití
 22. Teplo, teplota, tepelná roztažnost látek, skupenství látek
 23. a 2. zákon termodynamiky, vnitřní energie, práce, entalpie, entropie
 24. Vratné změny ideálního plynu, Carnotův tepelný oběh
 25. Tepelné oběhy kompresorů a spalovacích motorů


Státní maturitní zkouška z cizího jazyka – 3. části

STÁTNÍ MATURITA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

Témata 3. částí ústní zkoušky

Zpracováno dle ŠVP  23-41-M/01 Strojírenství – automatizace a robotika č.j. STR3/2015; v aktuálním znění, platnost od 1. 9. 2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Mgr. Iris Kernerová

 1. The United Kingdom, London
 2. The USA
 3. Canada
 4. Australia, New Zealand
 5. The Czech Republic, Prague
 6. My hometown – Louny
 7. Food and national cuisine in CR, UK, USA
 8. System of education in CR, UK, USA
 9. Culture life
 10. Literature UK, USA
 11. Festivals and national days CR, UK, USA
 12. Holidays and celebrations
 13. Health and first aid, healthy lifestyle
 14. Job and occupation, applying for a job
 15. Housing and living
 16. Media
 17. Social issues
 18. Transport and travelling
 19. Money matters
 20. Environment