e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

Profilová MZ – OAK / 3. část SMZ ANJ, NEJ

Témata k profilové maturitní zkoušce

63-41-M/02 Obchodní akademie

Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA

Zpracováno dle ŠVP 63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika, cestovní ruch č.j. OAK3/2015; platnost od 1.9.2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovali: Ing. Jitka Peterková, Mgr. Jaroslava Kuhnová, Ing. Lenka Drbohlavová

Každé téma bude obsahovat tyto 3 části (ITE, PEKO, APU)

ITE – Word, Excel, Access, PowerPoint

PEKO – externí písemnosti, interní písemnosti, tabulka

APU – daňová evidence, podvojné účetnictví

EKONOMIKA

Zpracováno dle ŠVP 63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika, cestovní ruch č.j. OAK3/2015; platnost od 1.9.2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Ing. Lenka Drbohlavová

 1. Základní ekonomické pojmy
 2. Trh a jeho zákony
 3. Práce, nezaměstnanost, pracovní poměr, péče o zaměstnance
 4. Podnikání, podnikatel živnostenské podnikání v ČR
 5. Obchodní korporace
 6. Investiční činnost
 7. Zásobování
 8. Výrobní a odbytová činnost
 9. Marketingový mix – výrobek, cena
 10. Marketing
 11. Marketingový mix – distribuce, propagace
 12. Odměňování
 13. Národní hospodářství a Evropská unie
 14. Celnictví
 15. Mezinárodní obchod
 16. Finanční trh a cenné papíry
 17. Bankovní systém ČR, Česká národní banka
 18. Činnosti obchodních bank
 19. Pojišťovnictví
 20. Daňová soustava a daně nepřímé v ČR
 21. Daně přímé v ČR
 22. Náklady, kalkulace nákladů
 23. Financování podniku
 24. Management, osobnost řídícího pracovníka
 25. Funkce manažera

BLOK ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ – CESTOVNÍ RUCH (cestovní ruch, mezinárodní management a marketing, zeměpis)

Zpracováno dle ŠVP 63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika, cestovní ruch č.j. OAK3/2015; platnost od 1.9.2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracoval(a): Mgr. Radka Nováková, Mgr. Jakub Hnátek

 1. Postavení cestovního ruchu v hospodářství.
 2. Předpoklady cestovního ruchu na území České republiky
 3. Oblasti cestovního ruchu na území České republiky
 4. Předpoklady cestovního ruchu na území států Evropy
 5. Oblasti cestovního ruchu na území Evropy
 6. Severní Amerika – oblasti cestovního ruchu
 7. Latinská Amerika – oblasti cestovního ruchu
 8. Afrika – oblasti cestovního ruchu
 9. Asie – oblasti cestovního ruchu
 10. Austrálie a Oceánie – oblasti cestovního ruchu
 11. Typologie cestovního ruchu – druhy a formy
 12. Cestovní kanceláře a agentury
 13. Ubytovací a stravovací služby v CR
 14. Dopravní služby v CR
 15. Pasové, vízové a celní služby v CR
 16. Pojišťovací, peněžní a zdravotní služby v CR
 17. Lázeňský cestovní ruch a jeho služby
 18. Specifické formy cestovního ruchu
 19. Kongresový CR
 20. Průvodcovská činnost
 21. Marketing cestovního ruchu
 22. Destinační management
 23. Pojetí managementu – principy, vztahy
 24. Postavení manažera v organizaci
 25. Globalizace


Nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020

MATEMATIKA

Zpracováno dle ŠVP 63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika, cestovní ruch č.j. OAK3/2015; platnost od 1.9.2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Ing. Monika Myšková

 1. Metody při řešení lineárních nerovnic
 2. Soustava lineárních rovnic
 3. Soustava lineárních nerovnic
 4. Lineární rovnice s neznámou pod odmocninou
 5. Exponenciální funkce a rovnice
 6. Logaritmické funkce a rovnice
 7. Trigonometrie v praxi
 8. Lomené výrazy
 9. Vektory v analytice
 10. Lineární rovnice a rovnice v součinovém a podílovém tvaru
 11. Přímka v analytice
 12. Aritmetická posloupnost
 13. Geometrická posloupnost
 14. Rovinné útvary a tělesa
 15. Kombinatorika
 16. Číselné obory
 17. Soustava lineární a kvadratické rovnice
 18. Lineární rovnice s absolutní hodnotou
 19. Kvadratické rovnice
 20. Lineární a kvadratická funkce
 21. Lineární lomená funkce a nepřímá úměrnost
 22. Početní operace s mocninami a odmocninami
 23. Statistika
 24. Intervaly a množiny
 25. Kvadratické nerovnice

ANGLICKÝ JAZYK

Zpracováno dle ŠVP 63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika, cestovní ruch č.j. OAK3/2015; platnost od 1.9.2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Mgr. Iris Kernerová

 1. Family and friends
 2. Food and drinks
 3. Health and diseases
 4. Travelling and transport
 5. My biography and future plans
 6. Weather, seasons, environment
 7. Housing
 8. My school; education
 9. My home town
 10. Festivals and holidays
 11. Sports and games
 12. Music, arts, films, cultural life
 13. Free time and hobbies, my daily routine
 14. Literature
 15. Mass media, ways of communication
 16. Social issues
 17. Shopping and services
 18. Fashion and clothes
 19. The Czech Republic
 20. Prague
 21. United Kingdom
 22. London
 23. The USA
 24. Canada
 25. Australia, New Zealand

NĚMECKÝ JAZYK

Zpracováno dle ŠVP 63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika, cestovní ruch č.j. OAK3/2015; platnost od 1.9.2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Mgr. Iris Kernerová

 1. Familie
 2. Wohnen
 3. Schule und Bildung
 4. Wetter und Jahreszeiten
 5. Freizeit und Hobby
 6. Massenmedien und Film
 7. Sport
 8. Mode und Kleidung
 9. Tagesprogramm
 10. Reisen und Urlaub
 11. Mensch und Natur
 12. Kultur und Kunst
 13. Zukunftspläne
 14. Verpflegung
 15. Feste und Bräuche
 16. Gesundheit
 17. Die BRD
 18. Die Tschechische Republik
 19. Österreich
 20. Die Schweiz
 21. Prag
 22. Louny, die Stadt, wo ich studiere
 23. Die deutschsprachigen Länder
 24. Berufe
 25. Ferien

ÚČETNICTVÍ

Zpracováno dle ŠVP 63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika, cestovní ruch č.j. OAK3/2015; platnost od 1.9.2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Ing. Lenka Drbohlavová

 1. Účetní doklady, účetní zápisy
 2. Daně a dotace
 3. Časové rozlišování nákladů a výnosů v užším pojetí
 4. Zálohy
 5. Účtování v akciové společnosti
 6. Hotovostní a bezhotovostní platební styk
 7. Pořizování dlouhodobého majetku
 8. Hospodářský výsledek
 9. Kurzové rozdíly
 10. Náklady
 11. Inventarizace majetku a závazků
 12. Rozvaha
 13. Účetní uzávěrka a závěrka
 14. Materiálové zásoby
 15. Výnosy
 16. Vyřazování dlouhodobého majetku
 17. Pomocné knihy v daňové evidenci
 18. Daňová evidence příjmů a výdajů
 19. Mzdy a zaměstnanci
 20. Směnky
 21. Odepisování dlouhodobého majetku
 22. Bankovní úvěry
 23. Soustava účtů
 24. Syntetická a analytická evidence
 25. Opravné položky, rezervy, dohadné položky


Státní maturitní zkouška z cizího jazyka – 3. části

Státní maturita z anglického jazyka

Témata 3. částí ústní zkoušky

Zpracováno dle ŠVP 63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika, cestovní ruch č.j. OAK3/2015; platnost od 1.9.2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Mgr. Iris Kernerová

 1. The United Kingdom, London
 2. The USA
 3. Canada
 4. Australia, New Zealand
 5. The Czech Republic, Prague
 6. My hometown – Louny
 7. Food and national cuisine in CR, UK, USA
 8. System of education in CR, UK, USA
 9. Culture life
 10. Literature UK, USA
 11. Festivals and national days CR, UK, USA
 12. Holidays and celebrations
 13. Health and first aid, healthy lifestyle
 14. Job and occupation, applying for a job
 15. Housing and living
 16. Media
 17. Social issues
 18. Transport and travelling
 19. Money matters
 20. Environment

Státní maturita z německého jazyka

Témata 3. částí ústní zkoušky

Zpracováno dle ŠVP 63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika, cestovní ruch č.j. OAK3/2015; platnost od 1.9.2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Mgr. Iris Kernerová

 1. Die Stadt Louny
 2. Österreich, Wien
 3. Die Schweiz, Schweizerische Städte: Bern, Basel, Zürich, Genf
 4. Reisen, Urlaub
 5. Bildung und Schulwesen
 6. Sport – Olympische Spiele
 7. Tschechische Republik, Prag
 8. Zukunftspläne
 9. Familie
 10. Gesundheit
 11. Gastronomie, Essen und Trinken in Deutschland und Tschechien
 12. Einkaufen
 13. Wohnen in der Stadt, auf dem Lande
 14. Mode und Kleidung
 15.  Wetter und Jahreszeiten
 16. Tagesablauf, Freizeit
 17. Feste und Bräuche
 18. Dienstleistungen
 19. Kultur und Kunst
 20. Deutschland, Berlin, die deutschen Nationalsymbole