e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

MZ 2020 – informace, JZS, rozpis žáků

MATURITNÍ ZKOUŠKY – JARO 2020

NABÍDKA ZKUŠEBNÍCH PŘEDMĚTŮ – PROFILOVÁ ČÁST
PROFILOVÁ MZ – STR / 3. ČÁST SMZ ANJ
PROFILOVÁ MZ – VSP / 3. ČÁST SMZ ANJ, NEJ
PROFILOVÁ MZ – OAK / 3. ČÁST SMZ ANJ, NEJ
ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL PRO ÚSTNÍ MZ Z ČJL

SDĚLENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, KTERÝM SE URČUJÍ KONKRÉTNÍ TERMÍNY KONÁNÍ DIDAKTICKÝCH TESTŮ A PÍSEMNÝCH PRACÍ SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2020.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky a nepovinné zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2020.

ROZPIS MATURITNÍCH ZKOUŠEK

TŘÍDA TŘÍDNÍ UČITEL PŘEDSEDA MATURITNÍ KOMISE PEDAGOGICKÁ
RADA
VYSVĚDČENÍ PRAKTICKÁ ČÁST MZ
od 7:50h
SPOLEČNÁ ČÁST MZ ÚSTNÍ ČÁST MZ
OAK4 KH Mgr. Martin Picálek 27. 5. 2020 29. 5. 2020 Skupina 1 – 3. 6. 2020
Skupina 2 – 5. 6. 2020
(uč. 16)
1. 6. 2020 – DT MAT, DT ANJ
2. 6. 2020 – DT ČJL, DT NEJ
15. 6. – 19. 6. 2020
STR4 KAR Ing. Jitka Šimůnková 27. 5. 2020 29. 5. 2020 4. 6. 2020
(uč.13)
1. 6. 2020 – DT MAT, DT ANJ
2. 6. 2020 – DT ČJL, DT NEJ
9. 6. – 10. 6. 2020
VSP4 KAR Ing. Blanka Štefanková 27. 5. 2020 29. 5. 2020 4. 6. 2020
(uč.16)
1. 6. 2020 – DT MAT, DT ANJ
2. 6. 2020 – DT ČJL, DT NEJ
11. 6. – 12. 6. 2020

Vyhláškou č. 232/2018 Sb. byla novelizována s účinností od 1. 11. 2018 vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Podle upravených pravidel konají maturitní zkoušku žáci od školního roku 2018/2019. Pro lepší orientaci zveřejňujeme platné znění vyhlášky č. 177/2009 Sb. s vyznačením aktuálních změn.

Novela maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. – konání maturitní zkoušky v roce 2019 vyhláška je ke stažení v pdf (Vyhlaska 177_platne zneni_01 11 2018), dále Školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění účinném od 15. 2. 2019

KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY


Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020 se koná podle ustanovení § 77 až § 82 Školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění účinném od 15. 2. 2019, dle Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímaní k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění účinném od 27. 3. 2020 a podle Vyhláška č. 177/2009 Sb.,o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění účinném od 1. 11. 2018

V jarním zkušebním období se maturitní zkoušky konají od 2. května do 10. června 2020, v podzimním zkušebním období pak od 3. září do 20. září 2020. Písemné zkoušky a praktické zkoušky profilové části je možné konat v jarním zkušebním období již od 3. dubna 2020. V případech, kdy to povaha zkoušky vyžaduje, je možné konat praktickou zkoušku profilové části i dříve.

Povinné i nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky, vyjma zkoušky z českého jazyka a literatury, se konají podle schválených katalogů požadavků zkoušek společné části konaných po 1. lednu 2017. Zkouška z českého jazyka a literatury se koná podle katalogu schváleného pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury konanou po 1. lednu 2018. Katalogy jsou zveřejněny zde: http://www.msmt.cz/file/33527 a na http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statni-maturita/katalog-pozadavku-zkousek-spolecne-casti-maturitni-zkousky-z?highlightWords=katalog+po%C5%BEadavk%C5%AF+2017%2F2018.

Povinné a nepovinné zkoušky profilové části

Nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky. 

Pokud se v profilové části maturitní zkoušky konají 3 povinné zkoušky, může ředitel školy stanovit, že za podmínek stanovených vyhláškou č. 177/2009 Sb. lze jednu povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Na základě rozhodnutí ředitele školy lze jazykovým certifikátem také nahradit jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka profilové části. Informace o standardizovaných jazykových zkouškách určených k náhradě zkoušek z cizího jazyka profilové části, z nichž ředitel školy může volit pro konání maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2020, je zveřejněna zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-msmt-o-zkouskach-urcenych-k-nahrazovani-zkousek-z-2.

Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podáním přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy, a to do 25. července 2020 pro podzimní zkušební období 2020.

Pravidla pro výběr literárních děl

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce:

Žák vybírá 20 literárních děl

Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla
Světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl

Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola.

Pro školní seznam literárních děl platí základní pravidla:

 • minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena;
 • za literární dílo je považováno komplexní dílo, nikoli jeho část (např. Karel Jaromír Erben: Kytice, nikoli Karel Jaromír Erben: Polednice);
 • u literárního díla ze světové literatury je specifikováno vydání.

Pro žákův seznam literárních děl platí základní pravidla:

 • minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu zastoupena próza, poezie, drama;
 • seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

Termín odevzdání žákova seznamu literárních děl je do 31. března příslušného školního roku pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

KATALOGY POŽADAVKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Katalogy požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky konané ve školním roce 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo dne 29. 4. 2014 v souladu s ustanovením § 78a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, katalogy požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platné od školního roku 2015/2016 ze zkušebních předmětů matematika, anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, francouzský jazyk a španělský jazyk. V souladu s těmito požadavky jsou koncipovány zkoušky a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané po 1. lednu 2016. Katalog požadavků pro zkoušku z českého jazyka a literatury prošel aktualizací v roce 2016 a uvedené znění je platné pro zkoušku z českého jazyka a literatury konanou po 1. lednu 2018. Všechny níže uvedené katalogy jsou platné pro školní rok 2019/2020.

Katalogy vymezují očekávané vědomosti a dovednosti, které mohou být ověřovány v rámci společné části maturitní zkoušky a k jejichž získání směřuje výuka v předmětech, z nichž se podle školského zákona koná maturitní zkouška v oborech středního vzdělávání ukončených maturitní zkouškou. Součástí jednotlivých katalogů jsou příklady testových úloh a pro tzv. komplexní zkoušky (český jazyk a literatura, cizí jazyky) i příklady zadání písemné práce a pracovního listu pro ústní zkoušku.

VÝSLEDKY MATURITNÍ ZKOUŠKY
Výsledky jednotlivých dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky jsou žákům sdělovány primárně ředitelem jejich kmenové školy. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání není oprávněno sdělovat žákům jakékoliv výsledky.

Didaktické testy

Výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky budou ředitelům škol zpřístupněny ve formě výpisů výsledků didaktických testů 15. května 2020. 

Písemné práce

Písemné práce z českého jazyka a literatury i písemné práce z cizích jazyků jsou hodnoceny centrálně jmenovanými hodnotiteli.

Výsledky písemných prací musí být předány řediteli kmenové školy do začátku ústních zkoušek příslušného žáka, nejpozději však 29. května 2020Ředitel školy následně bez zbytečného odkladu sdělí výsledek žákům.

Ústní zkouška

Výsledek ústní zkoušky sděluje žákům zkušební maturitní komise vždy na konci zkušebního dne.

Výsledná známka na vysvědčení

Pro odvození výsledné známky zkoušky společné části maturitní zkoušky je nutné znát výsledky všech dílčích zkoušek a je třeba, aby u všech dílčích zkoušek žák uspěl.

Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek, stejně jako způsob výpočtu a vyjádření výsledku hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky, jsou uvedena ve Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zde.

Pro snadné zjištění známky je pro maturanty připravena také Maturitní kalkulačka.

Pomocí této kalkulačky si žáci mohou orientačně spočítat známky společné části maturitní zkoušky. Nejedná se však o oficiální sdělení známek. Ty budou, v případě úspěšného absolvování všech povinných zkoušek, uvedeny na maturitním vysvědčení. Maturitní vysvědčení pro žáka, který v podzimním zkušebním období úspěšně vykonal všechny povinné zkoušky společné i profilové části MZ, zpřístupní Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání škole nejpozději do dvou pracovních dnů od doby, kdy shromáždí veškeré výsledky příslušného žáka. O termínu předání vysvědčení rozhoduje ředitel školy.

Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka pro jarní zkušební období je zpřístupněn žákům na adrese vpz.cermat.cz.

Portál je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na soukromou e-mailovou adresu. Více informací k výsledkovému portálu žáka naleznete zde.

ODVOLÁNÍ PROTI VÝSLEDKU MATURITNÍ ZKOUŠKY

Přezkum výsledků zkoušek

Před rozhodnutím o podání žádosti o přezkum výsledku maturitní zkoušky je vhodné se přesvědčit, že informace, na základě kterých žák posuzuje správnost hodnocení didaktického testu či písemné práce společné části maturitní zkoušky, pocházejí z relevantních a oficiálních zdrojů. Neoficiální klíče správných řešení, které se objevují na internetu ještě předtím, než jsou oficiálně zveřejněny na maturita.cermat.cz, mohou obsahovat chybné odpovědi a jsou tak často zavádějící.

Žádosti o přezkum didaktických testů se zasílají na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), žádosti o přezkum ostatních zkoušek na místně příslušný krajský úřad. Nezasílejte žádosti o přezkum do Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermatu). Žádost vám v takovém případě bude vrácena a může se stát, že poté nestihnete žádost na MŠMT/krajský úřad odeslat včas. Vyřízení žádosti o přezkum Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání věcně nepřísluší. Centrum není institucí, která by ze zákona mohla o přezkumech maturitní zkoušky rozhodovat.

Didaktický test

Žádost o přezkum výsledku zkoušky nebo o přezkum rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky se podává na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které žadatele vyrozumí o výsledku rozhodnutí do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Žádost lze podat ministerstvu do 20 dnů po dni konání poslední části maturitní zkoušky. 

Žádosti o přezkum výsledku didaktického testu zasílejte na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 5, 118 12 Praha 1

Ústní zkoušky společné části a profilové zkoušky

Žádost o přezkum výsledku nebo průběhu ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky nebo profilových zkoušek se podává místně příslušnému krajskému úřadu, v případě Prahy pak magistrátu Hl. m. Prahy. Ten o žádosti rozhodne do 30 dnů od jejího doručení.

Obdobně jako v případě žádosti o přezkum výsledku didaktického testu společné části MZ lze i v tomto případě podat žádost písemně nejpozději do 20 dnů po dni konání poslední části maturitní zkoušky. 

Náležitosti žádosti o přezkum

 • Jméno a příjmení maturanta (žadatele);
 • Telefonní, případně e-mailový kontakt na maturanta (žadatele);
 • Identifikační číslo maturanta (Kód žáka (ID žáka) – sedmimístné číslo, které žák nalezne v horním rohu pozvánky k maturitní zkoušce, ve výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce žáka nebo na výpisu výsledků didaktických testů žáka);
 • Název a sídlo kmenové školy maturanta;
 • Doručovací adresa kam má být vyrozumění o přezkoumání výsledku zkoušky zasláno;
 • Popsaný předmět žádosti (v případě komplexní zkoušky je důležité uvést konkrétní dílčí zkoušky);
 • Žádost může podat pouze sám žadatel nebo jeho zplnomocněný zástupce (plná moc pak musí být přiložena k žádosti), žádost musí být vlastnoručně podepsána s výjimkou žádosti podané prostřednictvím datové schránky.

Doporučení: V případě podání žádosti o přezkum výsledku dílčí zkoušky společné části konané formou didaktického testu by měl žák žádost uvést jako žádost o přezkum výsledku celého didaktického testu, a ne se odvolávat k jednotlivým úlohám či případům. V odůvodnění žádosti by však jednotlivé případy pochybností žákem uvedeny být měly.

Obdobně jako v případě žádosti o přezkum výsledku didaktického testu společné části MZ lze i v tomto případě podat žádost písemně nejpozději do 20 dnů po dni konání poslední části maturitní zkoušky žáka. 

Tiskopisy zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Řešeno Krajským úřadem:

Každý, kdo konal závěrečnou zkoušku, zkoušku profilové části maturitní zkoušky, nebo dílčí zkoušku společné části maturitní zkoušky formou písemné práce a ústní formou, anebo byl z konání těchto zkoušek vyloučen, může písemně požádat krajský úřad o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení.

Krajský úřad je povinen o výše uvedených žádostech rozhodnout ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení, a to tak, že výsledek zkoušky změní, nebo zruší a nařídí opakování zkoušky, pokud zjistí, že při této zkoušce byly porušeny právní předpisy nebo se vyskytly jiné závažné nedostatky, které mohly mít vliv na řádný průběh nebo výsledek zkoušky; v opačném případě výsledek zkoušky potvrdí. Součinnost poskytuje ČŠI a Centrum.

Opakování dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou písemné práce a zkoušky profilové části maturitní zkoušky konané formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí se koná v nejbližším možném termínu, který stanoví prováděcí právní předpis (§ 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb.). Opakování ostatních zkoušek se koná nejpozději do 15 dnů ode dne vydání rozhodnutí, a to před zkušební komisí, kterou jmenuje krajský úřad.

Řešeno MŠMT:

Každý, kdo konal zkoušku společné části maturitní zkoušky konanou formou didaktického testu, nebo byl z konání této zkoušky vyloučen, může písemně požádat ministerstvo o přezkoumání výsledku této zkoušky nebo přezkoumání rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky. Ministerstvo žadateli odešle písemné vyrozumění o výsledku přezkoumání nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.