e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

MZ 2021 – informace, JZS, rozpis žáků

MATURITNÍ ZKOUŠKY – JARO 2021

(2021-04-29)

Opatření obecné povahy – Maturitní zkoušky

Osobě, která je přihlášena ke konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním i v podzimním zkušebním období 2021, se navyšuje počet opravných zkoušek z DT a praktické MZ o jednu opravnou zkoušku, tzn., že se navyšuje počet opravných zkoušek konaných formou DT společné části na tři opravné zkoušky z každé zkoušky. Počet opravných zkoušek se každému navyšuje pouze jednou. Osobě, která je přihlášena ke konání povinné nebo nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 a která neuspěla, nebo se omluvila z povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky, se umožňuje konat opravnou nebo náhradní zkoušku v mimořádném terminu.
Osoba, která se nedostavila / neuspěla u praktické MZ, podává písemnou přihlášku na mimořádný termín a to:
– do 3 pracovních dnů ode dne, kdy měla konat tuto zkoušku, pokud ji nekonala,
– do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení této zkoušky dozvěděla od předsedy zkušební maturitní komise, pokud ji konala,
– do 10. května 2021 v případě, že měla konat praktickou zkoušku od 19. dubna do 5. května 2021, ale nekonala ji,
– do 10. května 2021 v případě, že konala praktickou zkoušku od 19. dubna do 5. května 2021 a dozvěděla se o hodnocení této zkoušky od předsedy zkušební maturitní komise do 5. května,
Nedostaví-li se osoba ke konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném terminu, je automaticky omluvena.

(2021-02-02)

Žádost o vykonání opravných/náhradních zkoušek za 1. pololetí školního roku 2021/2021 do 31. března 2021. 

KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY

(2021-02-06)

KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY 2020-2021 

ZMĚNA MATURITNÍ ZKOUŠKY

Ve školním roce 2020/2021 se konají pouze didaktické testy ( ČJL a ANJ) a ústní zkoušky (ČJL, ANJ a profilové odborné předměty)

Forma praktické maturitní zkoušky zůstává nezměněna.

Řádné termíny DT (24. 5. 2021 – ANJ, MAT, 25. 5. 2021 – ČJL),
Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je v rámci jarního zkušebního období stanoven mimořádný termín konání didaktických testů společné části, a to na dny od středy 7. července 2021 do pátku 9. července 2021. Zkoušky se uskuteční na vybraných spádových školách. Výsledky žáků budou zpřístupněny řediteli školy nejpozději do 19. července 2021.

Didaktické testy společné části se budou konat v období od pondělí 24. května 2021 do středy 26. května 2021. Výsledky žáků budou zpřístupněny řediteli školy nejpozději do 7. června 2021.

DATUM KONÁNÍ ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY ČASOVÝ LIMIT
24. května 2021 Matematika  8:00 135 min.
24. května 2021 Anglický jazyk  13:30 110 min. (40 + 70 min.)
25. května 2021 Český jazyk a literatura  8:00 85 min.

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

(2021-05-05)

Mimořádný termín společné části

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je v rámci jarního zkušebního období stanoven mimořádný termín konání didaktických testů společné části, a to na dny od středy 7. července 2021 do pátku 9. července 2021. Zkoušky se uskuteční na vybraných spádových školách. Výsledky žáků budou zpřístupněny řediteli školy 19. července 2021.

Mimořádný termín bude určen pro všechny maturanty, kteří v řádném termínu u didaktických testů neuspějí (u povinných zkoušek) nebo se z konání didaktických testů v řádném termínu omluví řediteli školy do 3 pracovních dnů od data konání dané zkoušky (platí pro povinné i nepovinné zkoušky). Maturanti budou k mimořádnému termínu přihlášeni automaticky. Pokud se ke konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném termínu nedostaví, budou automaticky omluveni.

DATUM KONÁNÍ ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY ČASOVÝ LIMIT
7. července 2021 Matematika  9:00 135 min.
7. července 2021 Anglický jazyk  14:30 110 min. (40 + 70 min.)
8. července 2021 Český jazyk a literatura  9:00 85 min.

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

TERMÍNY KONÁNÍ PROFILOVÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK

TŘÍDA PŘEDÁVÁNÍ ROČ. VYSVĚDČENÍ PŘÍPRAVA K VYKONÁNÍ MZ PRAKTICKÁ MZ ÚSTNÍ MZ
EKL4 14. 5. 2021 17. – 21. 5. 2021 28. 4. 2021 14. – 15. 6. 2021
OAK4 14. 5. 2021 17. – 21. 5. 2021 29. 4. 2021 16. – 17. 6. 2021
STR4 14. 5. 2021 17. – 21. 5. 2021 30. 4. 2021 7. – 9. 6. 2021
VSP4 14. 5. 2021 17. – 21. 5. 2021 30. 4. 2021 10. – 11. 6. 2021

TÉMATA K PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE

Pravidla pro výběr literárních děl

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce:

Žák vybírá 20 literárních děl Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla
Světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl

Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola.

Pro školní seznam literárních děl platí základní pravidla:

 • minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena;
 • za literární dílo je považováno komplexní dílo, nikoli jeho část (např. Karel Jaromír Erben: Kytice, nikoli Karel Jaromír Erben: Polednice);
 • u literárního díla ze světové literatury je specifikováno vydání.

Pro žákův seznam literárních děl platí základní pravidla:

 • minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu zastoupena próza, poezie, drama;
 • seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

Termín odevzdání žákova seznamu literárních děl je do 31. března příslušného školního roku pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

KATALOGY POŽADAVKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Katalogy požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky konané ve školním roce 2020/2021

https://maturita.cermat.cz/menu/katalogy-pozadavku

Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka pro jarní zkušební období je zpřístupněn žákům na adrese vpz.cermat.cz.

Portál je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na soukromou e-mailovou adresu. Více informací k výsledkovému portálu žáka naleznete zde.[/su_spoiler]

ODVOLÁNÍ PROTI VÝSLEDKU MATURITNÍ ZKOUŠKY

Přezkum výsledků zkoušek

Před rozhodnutím o podání žádosti o přezkum výsledku maturitní zkoušky je vhodné se přesvědčit, že informace, na základě kterých žák posuzuje správnost hodnocení didaktického testu či písemné práce společné části maturitní zkoušky, pocházejí z relevantních a oficiálních zdrojů. Neoficiální klíče správných řešení, které se objevují na internetu ještě předtím, než jsou oficiálně zveřejněny na maturita.cermat.cz, mohou obsahovat chybné odpovědi a jsou tak často zavádějící.

Žádosti o přezkum didaktických testů se zasílají na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), žádosti o přezkum ostatních zkoušek na místně příslušný krajský úřad. Nezasílejte žádosti o přezkum do Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermatu). Žádost vám v takovém případě bude vrácena a může se stát, že poté nestihnete žádost na MŠMT/krajský úřad odeslat včas. Vyřízení žádosti o přezkum Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání věcně nepřísluší. Centrum není institucí, která by ze zákona mohla o přezkumech maturitní zkoušky rozhodovat.

Zkoušky společné části (didaktické testy)

Žádost o přezkoumání výsledku zkoušky nebo o přezkoumíní rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky v řádném termínu jarního zkušebního období je nutné podat Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy do 28. června 2021.

Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky společné části maturitní zkoušky konané v mimořádném termínu nebo o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení z této zkoušky lze podat ministerstvu do 9. srpna 2021.

Ministerstvo vyrozumí žadatele o výsledku rozhodnutí do 30 dnů ode dne doručení žádosti. 

vykricnikŽádosti o přezkum výsledku didaktického testu zasílejte na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 5, 118 12 Praha 1

Zkoušky profilové části

Žádost o přezkoumání výsledku zkoušky nebo o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky je nutné podat místně příslušnému krajskému úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy do 20 dnů od konce období stanoveného pro konání příslušné maturitní zkoušky. Vzhledem k mimořádnému prodloužení časového období pro konání zkoušek profilové části do 23. července 2021, je možné podat žádost o přezkoumání profilových zkoušek konaných v tomto období do 12. srpna 2021.

Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku praktické zkoušky nebo o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení z této zkoušky konané v období od 26. července do 27. srpna 2021 lze podat příslušnému krajskému úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy do 20 dnů ode dne konání praktické zkoušky.

Úřad žadatele vyrozumí o výsledku rozhodnutí do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

Náležitosti žádosti o přezkum

 • Jméno a příjmení maturanta (žadatele);
 • Datum narození;
 • Telefonní, případně e-mailový kontakt na maturanta (žadatele);
 • Identifikační číslo maturanta (Kód žáka) – sedmimístné číslo, které žák nalezne v horním rohu pozvánky k maturitní zkoušce, ve výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce žáka nebo na protokolu o výsledcích didaktických testů žáka;
 • Název a sídlo kmenové školy maturanta;
 • Doručovací adresa kam má být vyrozumění o přezkoumání výsledku zkoušky zasláno;
 • Popsaný předmět žádosti (v případě komplexní zkoušky je důležité uvést konkrétní dílčí zkoušky);
 • Žádost může podat pouze sám žadatel nebo jeho zplnomocněný zástupce (plná moc pak musí být přiložena k žádosti), žádost musí být vlastnoručně podepsána s výjimkou žádosti podané prostřednictvím datové schránky.

Doporučení: V případě podání žádosti o přezkum výsledku dílčí zkoušky společné části konané formou didaktického testu by měl žák žádost uvést jako žádost o přezkum výsledku celého didaktického testu, a ne se odvolávat k jednotlivým úlohám či případům. V odůvodnění žádosti by však jednotlivé případy pochybností žákem uvedeny být měly.

Právní předpisy

Zákony

Vyhlášky

Opatření obecné povahy MŠMT

Ostatní dokumenty