e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

nabídka oborů – 2021/2022

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou:

Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání v letech
78-42-M/02 Ekonomické lyceum denní čtyři
63-41-M/02 Obchodní akademie (zaměření na cestovní ruch nebo na informatiku) denní čtyři
23-41-M/01 Strojírenství (zaměření na automatizaci a robotiku) denní čtyři
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost denní čtyři

EKONOMICKÉ LYCEUM

název: Ekonomické lyceum
kód: 78-42-M/02
stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
délka studia: 4
forma studia: denní forma vzdělávání
platnost: od 1.9.2009

Podmínky přijetí ke studiu

Předpokladem pro studium oboru ekonomické lyceum je úspěšné ukončení základního vzdělávání, splnění kritérií přijímacího řízení. Ke studiu oboru není požadováno doložení zdravotní lékařské způsobilosti.

Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent ekonomického lycea bude připraven na další studium zejména na ekonomických, právnických, pedagogických a sociálních fakultách vysokých škol a na studium na vyšších odborných školách zaměřených např. na ekonomiku, podnikání, finančnictví, veřejnou správu, služby apod. Při přímém nástupu do praxe bude absolvent schopen rychle se orientovat      a zapracovat. Získané vědomosti, dovednosti a návyky z oblasti všeobecného vzdělání a dále základy odborného ekonomicko–právního vzdělání budou předpokladem jak pro dobré uplatnění na trhu práce, tak pro zahájení vlastního podnikání.

Absolvent se uplatní v podnikatelském i nepodnikatelském prostředí. Ve výrobních podnicích, službách, cestovním ruchu, v organizacích veřejné správy apod. může vykonávat dílčí analytické, organizační, administrativní, sekretářské, poradenské a další činnosti. Jedná se např. o následující činnosti: zpracování podkladů k provádění účetních uzávěrek, statistickou a rozborovou činnost, vedení evidence zaměstnanců a majetku, vedení daňové evidence, zajišťování informačního a poradenského servisu v obchodu a cestovním ruchu, zajišťování odborných administrativně-technických činností, příprava a organizace společenských setkání, konferencí a významných shromáždění, zajišťování vzdělávání zaměstnanců, příprava podkladů a účast na obchodních jednáních, komplexní zpracování marketingového průzkumu a další.

Absolventi jsou připravováni na další studium, zejména na ekonomických a právnických fakultách vysokých škol a na studium na vyšších odborných školách zaměřených např. na ekonomiku, podnikání, finančnictví, veřejnou správu, služby atd. Osvojené kompetence a základy odborného ekonomicko-právního vzdělávání jsou předpokladem i pro uplatnění na trhu práce nebo pro zahájení vlastního podnikání.

UČEBNÍ PLÁN – EKONOMICKÉ LYCEUM – platné od 1.9.2015 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN – EKONOMICKÉ LYCEUM – platné od 1.9.2017 počínaje 1. ročníkem

OBCHODNÍ AKADEMIE SE ZAMĚŘENÍM NA CESTOVNÍ RUCH NEBO INFORMATIKU

název: Obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch
Obchodní akademie se zaměřením na informatiku
kód: 63-41-M/02
stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
délka studia: 4
forma studia: denní forma vzdělávání
platnost: od 1.9.2009

žák se profiluje podle zaměření ve 3. ročníku, 1. a 2. ročník společný

Podmínky přijetí ke studiu

Předpokladem pro studium oboru obchodní akademie je úspěšné ukončení základního vzdělávání, splnění kritérií přijímacího řízení. Ke studiu oboru není požadováno doložení zdravotní lékařské způsobilosti.

Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent obchodní akademie se uplatní na trhu práce především v ekonomické sféře jako ekonom, účetní, finanční referent, mzdový referent, referent marketingu, statistik, personalista, asistent, administrativní pracovník, sekretářka, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, ale i v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích.

Absolvent bude schopen používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, při řešení ekonomických úloh bude ovládat programové vybavení počítače včetně práce  s internetem. Mezi jeho dovednosti patří i vedení účetnictví.

Absolvent bude dále schopen zajišťovat personální agendu malé i velké organizace. Při přípravě absolventa se klade důraz na přesnost, slušné chování, dodržování právních norem  a obchodní etiky. Po složení maturitní zkoušky bude připraven nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména na vysokou školu nebo na vyšší odbornou školu.

Absolvent bude mít rovněž předpoklady pro rozvíjení vlastní podnikatelské aktivity.

(***) estetické vzdělávání zařazeno do předmětů Český jazyk, Dějepis, Občanská nauka,  Společenské vědy – viz tématické plány
Absolvent se uplatní na trhu práce především v ekonomické sféře jako ekonom, účetní, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretářka, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích. Získá také předpoklady pro vlastní podnikatelské aktivity.

UČEBNÍ PLÁN – OBCHODNÍ AKADEMIE – platné od 1.9.2015 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN – OBCHODNÍ AKADEMIE – platné od 1.9.2017 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN – OBCHODNÍ AKADEMIE – platné od 1.9.2018 počínaje 1. ročníkem

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

název: Veřejnosprávní činnost
kód: 68-43-M/01
stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
délka studia: 4
forma studia: denní forma vzdělávání
platnost: od 1.9.2008

Podmínky přijetí ke studiu
Předpokladem pro studium oboru Veřejnosprávní činnost je úspěšné ukončení základního vzdělávání, splnění kritérií přijímacího řízení. Ke studiu oboru není požadováno lékařské doložení zdravotní způsobilosti.
Způsob ukončení, potvrzení dosaženého vzdělání
Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělávání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Žák koná standardizovanou a profilovou maturitní zkoušku. Jedna z profilových zkoušek má formu praktické zkoušky nebo formu obhajoby maturitní práce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia.

Uplatnění absolventa v praxi
Absolvent je připraven zajišťovat jako referent státní správy nebo referent samosprávy odborné činnosti nebo ucelené agendy v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy, např. hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, vedení agend správních a samosprávných komisí, výkon prací souvisejících s vystavováním úředních dokladů, určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků, se správním řízením apod. Získané ekonomické a právní vzdělání mu umožní uplatnit se i v občanském sektoru.

UČEBNÍ PLÁN VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST – platné od 1.9.2015 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST – platné od 1.9.2016 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST – platné od 1.9.2017 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST – platné od 1.9.2018 počínaje 1. ročníkem

STROJÍRENSTVÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ROBOTIKU A AUTOMATIZACI

název: Strojírenství se zaměřením na automatizaci a robotiku
kód: 23-41-M/01
stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
délka studia: 4
forma studia: denní forma vzdělávání
platnost: od 1.9.2009

Uplatnění absolventa v praxi

Absolventi příslušného vzdělávacího programu se uplatní především ve středních technickohospodářských funkcích ve strojírenství, v příbuzných technických odvětvích při zajišťování konstrukční a technologické části výrobního procesu, v provozu, údržbě a provozu strojů a zařízení. Uplatní se i v podnicích nestrojírenských odvětví-v energetice, stavebnictví, dopravě aj.
Příklady pracovních pozic : konstruktér, technolog, mistr ve výrobě, programátor NC strojů, technický manažer provozu a další.
Podmínky přijetí ke studiu
Předpokladem pro studium oboru strojírenství je úspěšné ukončení základního vzdělávání, splnění kritérií přijímacího řízení. Ke studiu oboru není požadováno lékařské doložení zdravotní způsobilosti.
Způsob ukončení, potvrzení dosaženého vzdělání
Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělávání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Žák koná standardizovanou a profilovou maturitní zkoušku.Jedna z profilových zkoušek má formu praktické zkoušky nebo formu obhajoby maturitní práce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia.

UČEBNÍ PLÁN STROJÍRENSTVÍ  – platné od 1.9.2016 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN STROJÍRENSTVÍ  – platné od 1.9.2017 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN STROJÍRENSTVÍ  – platné od 1.9.2018 počínaje 1. ročníkem

Obory středního vzdělání s výučním listem:

Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání v letech
23-51-H/01 Strojní mechanik (Zámečník) denní tři
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) denní tři
31-58-H/01 Krejčí denní tři
36-52-H/01 Instalatér denní tři
36-67-H/01 Zedník denní tři
66-52-H/01 Aranžér denní tři

Mechanik opravář motorových vozidel (původní název Automechanik)

název: Mechanik opravář motorových vozidel
kód: 23-68-H/01
stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
délka studia: 3
forma studia: denní forma vzdělávání
platnost: od 1.9.2009

Podmínky pro přijímání ke vzdělávání

Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky. Splnění podmínek přijímacího řízení, které pro daný školní rok stanoví ředitel školy.
Zdravotní způsobilost

Pro přijetí je vyžadována zdravotní způsobilost uchazečů o vzdělání v oboru Mechanik opravář motorových vozidel, potvrzená ošetřujícím lékařem.
Způsob ukončení, potvrzení a stupeň dosaženého vzdělání

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, dokladem o dosažení středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.
Uplatnění absolventa v praxi

Vzdělání umožňuje kvalifikovaný výkon činností při opravách motorových a přípojných vozidel. Absolventi se mohou uplatnit ve výrobě, v opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly STK, stanicích měření emisí SME, . Mohou provádět montáž, demontáž, zajišťovat opravy, údržbu, seřízení a výměny dílů, provádět kontroly po opravě, obsluhovat diagnostické zařízení.

UČEBNÍ PLÁN MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL – platné od 1.9.2018 počínaje 1. ročníkem

Strojní mechanik (původní název Zámečník)

název: Strojní mechanik
kód: 23-51-H/01
stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
délka studia: 3
forma studia: denní forma vzdělávání
platnost: od 1.9.2009

Podmínky pro přijímání ke vzdělávání

Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky. Splnění podmínek přijímacího řízení, které pro daný školní rok stanoví ředitel školy.

Zdravotní způsobilost

Pro přijetí je vyžadována zdravotní způsobilost uchazečů o vzdělání v oboru Strojní mechanik, potvrzená ošetřujícím lékařem.

Způsob ukončení vzdělávání

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní zkoušky z odborných předmětů a praktické zkoušky z odborného výcviku. Konání závěrečné zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia.

Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent je připraven pro činnost ve výrobních a opravárenských podnicích, při výrobě, montáži, opravách a servisní činnosti strojírenských výrobků, strojů a zařízení ve strojírenství, energetice, zpracovatelském průmyslu, dopravě apod..

Vzdělávací program ke koncipován tak, aby se absolvent mohl uplatnit velmi široce. Základem je uplatnění v povoláních provozní zámečník, montér, strojní zámečník a v typových pozicích: stavební zámečník, zámečník zemědělských strojů, kolejových konstrukcí, kontrolor strojírenských výrobků a dalších.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 135 W01, ZK 311 W01 a ZK 111 W01.

UČEBNÍ PLÁN STROJNÍ MECHANIK – platné od 1.9.2018 počínaje 1. ročníkem

Strojní mechanik - zkrácené studium
 

název oboru Strojní mechanik
kód 23-51-H/01
stupeň vzdělání Střední vzdělání s výučním listem
délka studia 1.5
forma studia denní forma vzdělávání ve zkráceném studiu
platnost od 1.9.2010

Podmínky pro přijímání ke vzdělávání

Uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s výučním listem nebo středního vzdělání s maturitní zkouškou v jakémkoliv oboru vzdělání a splnit podmínky přijímacího řízení, které pro daný školní rok stanoví ředitel školy.
Zdravotní způsobilost

Pro přijetí je vyžadována zdravotní způsobilost uchazečů o vzdělání v oboru Mechanik opravář motorových vozidel, potvrzená ošetřujícím lékařem.
Způsob ukončení, potvrzení a stupeň dosaženého vzdělání

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, dokladem o dosažení středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.
Uplatnění absolventa v praxi

Vzdělání umožňuje kvalifikovaný výkon činností při opravách motorových a přípojných vozidel. Absolventi se mohou uplatnit ve výrobě, v opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly STK,stanicích měření emisí SME, . Mohou provádět montáž, demontáž, zajišťovat opravy, údržbu, seřízení a výměny dílů, provádět kontroly po opravě, obsluhovat diagnostické zařízení.

Předmět / ročník I II ŠVP
Odborné předměty
Strojnictví 2 1 3
Technologie 6 4 10
Technická dokumentace 2 1 3
Odborný výcvik 20 12 32
Celkem 30 18 48

Krejčí

název: Krejčí
kód: 31-58-H/01
stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
délka studia: 3
forma studia: denní forma vzdělávání
platnost: 1.9.2009

Podmínky pro přijímání ke vzdělávání

Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky. Splnění podmínek přijímacího řízení, které pro daný školní rok stanoví ředitel školy.

Zdravotní způsobilost

Pro přijetí je vyžadována zdravotní způsobilost uchazečů o vzdělání v oboru Krejčí, potvrzená ošetřujícím lékařem.

Způsob ukončení vzdělávání

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní zkoušky z odborných předmětů a praktické zkoušky z odborného výcviku. Konání závěrečné zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia.

Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent příslušného vzdělávacího programu se uplatní především při výkonu povolání krejčí v pozici zaměstnance v oděvních firmách. Bude připraven zhotovovat různé druhy oděvů individuálním i průmyslovým způsobem. Bude připraven uplatnit se jako podnikatel ve firmách i živnostech.

UČEBNÍ PLÁN KREJČÍ – platné od 1.9.2017 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN KREJČÍ – platné od 1.9.2018 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN KREJČÍ – platné od 1.9.2019 počínaje 1. ročníkem

Instalatér

název: Instalatér
kód: 36-52-H/01
stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
délka studia: 3
forma studia: denní forma vzdělávání
platnost: od 1.9.2010

Podmínky pro přijímání ke vzdělávání

Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky. Splnění podmínek přijímacího řízení, které pro daný školní rok stanoví ředitel školy.

Zdravotní způsobilost

Pro přijetí je vyžadována zdravotní způsobilost uchazečů o vzdělání v oboru Instalatér, potvrzená ošetřujícím lékařem a ověření zdravotní způsobilosti pro práci ve výškách.

Způsob ukončení vzdělávání

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní zkoušky z odborných předmětů a praktické zkoušky z odborného výcviku. Konání závěrečné zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia.

Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent se uplatní v povolání instalatér a topenář na typových pozicích montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace, topenář, montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení.
Absolvent se uplatní při montážích, opravách a údržbě vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení a vnitřních rozvodů plynu včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů. Uplatní se i při montážích rozvodů vzduchotechniky.
Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů svařování plamenem a řezání kyslíkem, svařování plastů polyfúzně, svařování plastů na tupo, pájení mědi kapilárně a kurzu lisovaných spojů. Absolvent přesně dodržuje stanovené pracovní postupy, ustanovení norem a technických předpisů, hospodárné využívání instalatérských matriálů, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale i podmínek ochrany životního prostředí. Organizuje činnosti pracovní skupiny, samostatně se rozhoduje o problémech, využívá manuální řemeslné zručnosti, umí zpracovávat tradiční materiály, je mu vlastní umění jednat s lidmi, umí řešit konfliktní situace, dovednost učit se novým poznatkům, schopnost efektivní interakce při jednání s lidmi, se spolupracovníky.

UČEBNÍ PLÁN INSTALATÉR – platné od 1.9.2018 počínaje 1. ročníkem

Zedník

název oboru Zedník
kód 36-67-H/01
stupeň vzdělání Střední vzdělání s výučním listem
délka studia 3
forma studia denní forma vzdělávání
platnost 1. 9. 2010

Podmínky pro přijímání ke vzdělávání

Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky. Splnění podmínek přijímacího řízení, které pro daný školní rok stanoví ředitel školy.

Zdravotní způsobilost

Pro přijetí je vyžadována zdravotní způsobilost uchazečů o vzdělání v oboru Zedník, potvrzená ošetřujícím lékařem a ověření zdravotní způsobilosti pro práci ve výškách.

Způsob ukončení vzdělávání

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní zkoušky z odborných předmětů a praktické zkoušky z odborného výcviku.Konání závěrečné zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia.

Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent školního vzdělávacího programu se uplatní ve stavebních firmách, ale i jako živnostník (osoba samostatně výdělečně činná) v povolání zedník. Zde může uplatnit své znalosti a dovednosti i při výkonu speciálních prací na stavbách, jako je např. zateplování budov, sanace vlhkého zdiva, obkladačské práce, montáž sádrokartonových konstrukcí a výstavba montovaných staveb.

UČEBNÍ PLÁN ZEDNÍK – platné od 1.9.2018 počínaje 1. ročníkem

Aranžér

název oboru Aranžér
kód 66-52-H/01
stupeň vzdělání Střední vzdělání s výučním listem
délka studia 3
forma studia denní forma vzdělávání
platnost 1.9.2012

Podmínky pro přijímání ke vzdělávání

Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky. Splnění podmínek přijímacího řízení, které pro daný školní rok stanoví ředitel školy.

Zdravotní způsobilost

Pro přijetí je vyžadována zdravotní způsobilost uchazečů o vzdělání v oboru Aranžér, potvrzená ošetřujícím lékařem.

Způsob ukončení vzdělávání

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní zkoušky z odborných předmětů a praktické zkoušky z odborného výcviku. Konání závěrečné zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia.

Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent vzdělávacího programu Aranžér se uplatní při výkonu povolání v reklamních agenturách, v obchodních institucích, v tiskárnách i ve výstavnictví. Vytváří propagační prostředky, aranžuje výkladní skříně, realizuje propagační a prodejní akce, aranžuje stánky na výstavách a interiéry prodejen a provozoven služeb. Bude připraven uplatnit se jako podnikatel ve firmách i živnostech.

UČEBNÍ PLÁN ARANŽÉR – platné od 1.9.2017 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN ARANŽÉR – platné od 1.9.2018 počínaje 1. ročníkem

 

POSKYTUJEME:

Pro všechny obory poskytujeme učebnice zdarma (Mimo jazykových učebnic a u oboru Strojírenství Strojírenských Tabulek)
Pro všechny obory zajišťujeme Odbornou PRAXI na smluvních pracovištích pod vedením zkušených kvalifikovaných pracovníků.
U strojních oborů můžeme DLE ZÁJMU STUDENTŮ zajistit svářecí kurz ve vlastní svářecí škole (Za snížené ceny, obsazení nákladů ponese škola (zaškolený pracovník – 1 000,-Kč, základní kurz – 140hodin – 3 000,-Kč))
Rozsah oprávnění svářečské školy: Základní kurz (140hodin/metoda) – Svařování kyslíko-acetylénovým plamenem ZK 135 Žáci oboru Strojírenství, Strojní mechanik absolvují výuku tvorby programů pro CNC stroje ve vlastním obráběcím Centru.
U učebních oborů strojních možnost získání svářečského průkazu v rozsahu ZK 135 (základní Kurs svařování obloukem pod ochranou atmosférou), ZK 311 (základní kurz svařování autogenem).

 

kontakt:

Věra Šnajdarová
kontaktní osoba pro nábor nových žáků

E-mail: skola@oasoslouny.czsnajdarova@oasoslouny.cz