e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

Kritéria přijímacího řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

V souladu s ustanovením § 60, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ředitelka OA a SOŠ gen. F. Fajtla, Louny, příspěvková organizace tato kritéria pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 do oboru vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum, 63-41-M/02 Obchodní akademie, 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost a 23-41-M/01 Strojírenství.

Kritéria přijetí a počty přijímaných žáků jsou uvedeny u jednotlivých oborů vzdělání. Pořadí uchazečů je dáno pořadím dle dosažených bodů z jednotlivých kritérií. Uchazeč odevzdá přihlášku ke vzdělávání společně s potvrzenou zdravotní způsobilostí (je-li požadována) na přihlášce pro daný obor a s dalšími doklady řediteli střední školy do 1. března 2021. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání. V dalších kolech přijímacího řízení budou přijímáni žáci do naplnění tříd ve všech jednotlivých oborech. Pro obory s maturitní zkouškou se jednotné testy z ČJ a MA nekonají.

V souladu se školským zákonem a vyhláškou, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, stanovuje ředitelka OA a SOŠ gen. F. Fajtla, Louny tato kritéria pro přijímací řízení:

Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou

Předpokládaný počet přijatých do oboru:

Obor předpokládaný počet přijatých
uchazečů
doba studia způsob ukončení potvrzení o zdravotní způsobilosti
78-42-M/02 Ekonomické lyceum 30 4 roky MZ NE
63-41-M/02 Obchodní akademie 30 4 roky MZ NE
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 30 4 roky MZ NE
23-41-M/01 Strojírenství 30 4 roky MZ NE

Jednotná přijímací zkouška a ani školní přijímací zkouška se nekoná

Kritéria přijímacího řízení:

Hodnocení z předchozího vzdělávání 

    1. výsledky klasifikace uchazeče z 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku vzdělávání podle RVP Základní vzdělávání (100 bodů) (součet bodů za: průměr 1. pol. 8. tř., a průměr 1. pol. 9. tř.)
    2. výsledky klasifikace uchazeče z předmětů český jazyk – matematika – cizí jazyk 1 – cizí jazyk 2 za dvě sledovaná období (80 bodů). Z těchto uvedených předmětů nesmí být žák ve dvou sledovaných období ZŠ klasifikován stupněm nedostatečný.
    3. v případě shody průměru prospěchu z předchozího vzdělávání se přihlédne k doložené účasti uchazeče na olympiádách a dalších soutěžích, nebo dalším relevantním skutečnostem, které dokládají zájem uchazeče o obor umístění v soutěžích a olympiádách. Nutno doložit k přihlášce. (10 bodů)

Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání. V dalších kolech přijímacího řízení budou přijímáni žáci do naplnění tříd ve všech jednotlivých oborech.

Výsledky přijímacího řízení a seznamy přijatých uchazečů budou zveřejněny na webu školy a na nástěnce v budově školy pod registračním číslem uchazeče.

Obory vzdělání s výučním listem (učební obory)

Předpokládaný počet přijatých do oboru:

Obor předpokládaný počet přijatých uchazečů doba studia způsob ukončení potvrzení o zdravotní způsobilosti potvrzení 
o schopnosti vykonávat práce ve výškách
23-51-H/01 Strojní mechanik 30 3 roky ZZ ANO NE
66-52-H/01 Aranžér (pouze uchazeč ze ZŠ) 30 3 roky ZZ ANO NE
36-67-H/01 Zedník 30 3 roky ZZ ANO ANO
36-52-H/01 Instalatér 30 3 roky ZZ ANO NE
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel: (pouze uchazeč ze ZŠ) 30 3 roky ZZ ANO NE
31-58-H/01 Krejčí 30 3 roky ZZ ANO NE

Kritéria přijímacího řízení:

  1. splnění povinné školní docházky
  2. zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
  3. pro uchazeče do oborů vzdělávání Zedník – potvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce ve výškách.
  4. v případě shody průměru prospěchu za dvě sledovaná období se přihlédne k zájmu o zvolený obor,  doloženou účastí uchazeče na olympiádách a dalších soutěžích. Dvě sledovaná období se rozumí 1. pololetí posledních dvou ročníků ZŠ.

Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání. V dalších kolech přijímacího řízení budou přijímáni žáci do naplnění tříd ve všech jednotlivých oborech.

Výsledky přijímacího řízení a seznamy přijatých uchazečů budou zveřejněny na webu školy a na nástěnce v budově školy pod registračním číslem uchazeče.

 

 Mgr. Simona Vágnerová
 ředitelka OA a SOŠ gen. F. Fajtla, Louny