e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

ZZ 2019 – informace, JZZZ, rozpis žáků

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – OPRAVNÉ a NÁHRADNÍ 2019

Termíny ZZ – OPRAVNÉ a NÁHRADNÍ

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Výsledky písemných a prakt. ZZ  PŘÍPRAVA KE ZKOUŠCE ÚSTNÍ ZKOUŠKA
9. 9. 2019 10. 9. – 12. 9. 2019 13. 9. 2019 16. 9. – 19. 9. 2019 20. 9. 2019
2. 12. 2019 3. 12. – 5. 12. 2019 6. 12. 2019 9. 12. – 12. 12. 2019 13. 12. 2019

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – JARO 2019

Žáci všech tříletých učebních oborů skládají závěrečné zkoušky podle jednotného státního zadání, tzv. JZZZ
(Jednotné zadání závěrečné zkoušky).

TŘÍDA TŘÍDNÍ UČITEL PŘEDSEDA KOMISE PRO ZZ PEDAGOGICKÁ RADA VYSVĚDČENÍ PÍSEMNÁ ZKOUŠKA
zahájení 7:45h
PRAKTICKÁ ZKOUŠKA
časový harmonogram v

rozpisu
ÚSTNÍ ZKOUŠKA
časový harmonogram v
rozpisu
ARR3 KOD Ivana Charamzová 27. 5. 2019 31. 5. 2019 3. 6. 2019 4. – 6. 6. 2019 17. 6. 2019
INS3 VOD Bc. Karel Neumann 27. 5. 2019 31. 5. 2019 3. 6. 2019 4. – 5. 6. 2019 17. 6. 2019
MOV3 VOD Ing. Vladimír Jošek 27. 5. 2019 31. 5. 2019 3. 6. 2019 4. – 5. 6. 2019 17. 6. 2019
SME3 ME Ing. Jiří Kraus 27. 5. 2019 31. 5. 2019 3. 6. 2019 4. – 7. 6. 2019 17. 6. 2019
ZED3 ME Ing. Jiří Grospič 27. 5. 2019 31. 5. 2019 3. 6. 2019 4. – 5. 6. 2019 18. 6. 2019

PÍSEMNÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA: čas zkoušky: 8:00-12:00h, čas zkoušky pro žáky se SVP: 8:00-13:00h

Třída Hodnocení písemné a praktické zkoušky Příprava k závěrečné zkoušce
ARR3, INS3, MOV3,
SME3, ZED3
10. 6. 2019 11. – 14. 6. 2019

 


Termíny závěrečných zkoušek

Při konání závěrečných zkoušek se postupuje podle vyhlášky č. 118/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání, se konají v červnu, v září a v prosinci 2019 v termínech stanovených ředitelem školy.

Opravné zkoušky

  • Jestliže má žák z některé části (nebo částí) závěrečné zkoušky (z písemné nebo praktické nebo ústní) nedostatečnou, koná opravnou zkoušku. Opravnou zkoušku koná nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Na opravnou zkoušku je třeba se písemně přihlásit nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky! – formulář u ZŘTV Mgr. Ivany Borlové
  • Termíny opravných zkoušek stanoví ředitelka školy, a to v září, v prosinci a v červnu. Termíny jsou zveřejněny na webových stránkách školy.
  • Termíny náhradních zkoušek stanovuje zkušební komise a jsou zveřejněny na webových stránkách školy. Na náhradní zkoušku je třeba se přihlásit 1 měsíc před konáním zkoušky – formulář u ZŘTV Mgr. Ivany Borlové!
  • Nedostaví-li se žák k ZZ pro vážné důvody, je povinen se nejpozději do 3 dnů ode dne konání zkoušky omluvit předsedovi zkušební komise prostřednictvím ředitelky školy. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech předseda zkušební komise prominout. Jestliže se žák nedostavil ke zkoušce bez omluvy, nebo jestliže mu omluva nebyla uznána nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by byl z dané zkoušky klasifikován stupněm 5 – nedostatečný.