e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

ZZ 2017 – informace, JZZZ, rozpis žáků

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – JARO 2018

Žáci všech tříletých učebních oborů skládají závěrečné zkoušky podle jednotného státního zadání, tzv. JZZZ
(Jednotné zadání závěrečné zkoušky).

TŘÍDA TŘÍDNÍ UČITEL PEDAGOGICKÁ RADA VYSVĚDČENÍ PÍSEMNÁ ZKOUŠKA
zahájení 7:45h
PRAKTICKÁ ZKOUŠKA
časový harmonogram v

rozpisu
ÚSTNÍ ZKOUŠKA
časový harmonogram v
rozpisu
ARR3 TOP 28. 5. 2018 31. 5. 2018 1. 6. 2018 4. – 6. 6. 2018 15. 6. 2018
ARR2 ZKR. KOD 28. 5. 2018 31. 5. 2018 1. 6. 2018 4. – 6. 6. 2018 15. 6. 2018
INS3 ZOF 28. 5. 2018 31. 5. 2018 1. 6. 2018 4. – 5. 6. 2018 15. 6. 2018
KRE3 TOP 28. 5. 2018 31. 5. 2018 1. 6. 2018 4. – 6. 6. 2018 15. 6. 2018
MOV3 ZOF 28. 5. 2018 31. 5. 2018 1. 6. 2018 4. – 5. 6. 2018 15. 6. 2018
SME3 POR 28. 5. 2018 31. 5. 2018 1. 6. 2018 4. – 5. 6. 2018 15. 6. 2018
ZED3 POR 28. 5. 2018 31. 5. 2018 1. 6. 2018 4. – 5. 6. 2018 15. 6. 2018

PÍSEMNÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA: čas zkoušky: 8:00-12:00h, čas zkoušky pro žáky se SVP: 8:00-13:00h

Třída Hodnocení písemné a praktické zkoušky Příprava k závěrečné zkoušce
ARR3, INS3, MOV3,
SME3, ZED3, KRE3
8. 6. 2018 11. – 14. 6. 2018

 


Závěrečné zkoušky, které  skládají  žáci učebních oborů procházejí reformou podobně jako maturity.

Pracovníci Národního ústavu pro vzdělávání připravují jednotné zadání  zkoušek   pro žáky učebních oborů v ČR.

Nové pojetí závěrečných zkoušek má přispět ke zvýšení prestiže učebních oborů. Jednotná zadání jsou více zaměřena na praxi v oboru a žáci při nich řeší konkrétní úkoly v podmínkách, které odpovídají skutečnému pracovnímu prostředí, při ústní zkoušce řeší nejen odborná témata, ale také otázky ze světa práce.

Závěrečné zkoušky se skládají ze zkoušky písemné, praktické a ústní.

Při závěrečných zkouškách mají žáci možnost ukázat, že pronikli do odborné problematiky, umí pracovat s informacemi a dokáží prezentovat výsledky své práce.

Termíny závěrečných zkoušek

Při konání závěrečných zkoušek se postupuje podle vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů.

8Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání, se konají v červnu, v září a v prosinci 2018 v termínech stanovených ředitelem školy.

Opravné zkoušky

  • Jestliže má žák z některé části (nebo částí) závěrečné zkoušky ( z písemné nebo praktické nebo ústní) nedostatečnou, koná opravnou zkoušku. Opravnou zkoušku koná nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Na opravnou zkoušku je třeba se písemně přihlásit nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky– formulář u ZŘTV Mgr. Ivany Borlové
  • Termíny opravných zkoušek stanoví ředitelka školy, a to v září, v prosinci a v červnu. Termíny jsou zveřejněny na webových stránkách školy.
  • Termíny náhradních zkoušek stanovuje zkušební komise a jsou zveřejněny na webových stránkách školy. Na náhradní zkoušku je třeba se přihlásit 1 měsíc před konáním zkoušky – formulář u ZŘTV Mgr. Ivany Borlové!
  • Nedostaví-li se žák k ZZ pro vážné důvody, je povinen se nejpozději do 3 dnů ode dne konání zkoušky omluvit předsedovi zkušební komise prostřednictvím ředitelky školy. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech předseda zkušební komise prominout. Jestliže se žák nedostavil ke zkoušce bez omluvy, nebo jestliže mu omluva nebyla uznána nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by byl z dané zkoušky klasifikován stupněm 5 – nedostatečný.