e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

MZ 2020 – informace, JZS, rozpis žáků

23.9.2019

MATURITNÍ ZKOUŠKY – JARO 2020

NABÍDKA ZKUŠEBNÍCH PŘEDMĚTŮ – PROFILOVÁ ČÁST
PROFILOVÁ MZ – STR / 3. ČÁST SMZ ANJ
PROFILOVÁ MZ – VSP / 3. ČÁST SMZ ANJ, NEJ
PROFILOVÁ MZ – OAK / 3. ČÁST SMZ ANJ, NEJ
ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL PRO ÚSTNÍ MZ Z ČJL

SDĚLENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, KTERÝM SE URČUJÍ KONKRÉTNÍ TERMÍNY KONÁNÍ DIDAKTICKÝCH TESTŮ A PÍSEMNÝCH PRACÍ SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2020.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky a nepovinné zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2020.

ROZPIS MATURITNÍCH ZKOUŠEK

TŘÍDA TŘÍDNÍ UČITEL PŘEDSEDA MATURITNÍ KOMISE PEDAGOGICKÁ
RADA
VYSVĚDČENÍ PRAKTICKÁ ČÁST MZ
od 7:50h
SPOLEČNÁ ČÁST MZ ÚSTNÍ ČÁST MZ
OAK4 KH Ing. Jana Langová 23. 4. 2020 27. 4. 2020 28. 4. 2020
(uč.16)
2. 5. – 10. 5. 2019 25. 5. – 29. 5. 2020
STR4 KAR Ing. Jitka Šimůnková 23. 4. 2020 27. 4. 2020 29. 4. 2020
(uč.13)
2. 5. – 10. 5. 2019 18. 5. – 22. 5. 2020
VSP4 KAR Ing. Dobroslava Vodrášková 23. 4. 2020 27. 4. 2020 29. 4. 2020
(uč.16)
2. 5. – 10. 5. 2019 18. 5. – 22. 5. 2020

Vyhláškou č. 232/2018 Sb. byla novelizována s účinností od 1. 11. 2018 vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Podle upravených pravidel konají maturitní zkoušku žáci od školního roku 2018/2019. Pro lepší orientaci zveřejňujeme platné znění vyhlášky č. 177/2009 Sb. s vyznačením aktuálních změn.

Novela maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. – konání maturitní zkoušky v roce 2019 vyhláška je ke stažení v pdf (Vyhlaska 177_platne zneni_01 11 2018), dále Školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění účinném od 15. 2. 2019

KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY


Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020 se koná podle ustanovení § 77 až § 82 školského zákona a podle ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

V jarním zkušebním období se maturitní zkoušky konají od 2. května do 10. června 2020, v podzimním zkušebním období pak od 3. září do 20. září 2020. Písemné zkoušky a praktické zkoušky profilové části je možné konat v jarním zkušebním období již od 3. dubna 2020. V případech, kdy to povaha zkoušky vyžaduje, je možné konat praktickou zkoušku profilové části i dříve.

Povinné i nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky, vyjma zkoušky z českého jazyka a literatury, se konají podle schválených katalogů požadavků zkoušek společné části konaných po 1. lednu 2017. Zkouška z českého jazyka a literatury se koná podle katalogu schváleného pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury konanou po 1. lednu 2018. Katalogy jsou zveřejněny zde: http://www.msmt.cz/file/33527 a na http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statni-maturita/katalog-pozadavku-zkousek-spolecne-casti-maturitni-zkousky-z?highlightWords=katalog+po%C5%BEadavk%C5%AF+2017%2F2018.

Povinné a nepovinné zkoušky profilové části

Nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky. 

Pokud se v profilové části maturitní zkoušky konají 3 povinné zkoušky, může ředitel školy stanovit, že za podmínek stanovených vyhláškou č. 177/2009 Sb. lze jednu povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Na základě rozhodnutí ředitele školy lze jazykovým certifikátem také nahradit jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka profilové části. Informace o standardizovaných jazykových zkouškách určených k náhradě zkoušek z cizího jazyka profilové části, z nichž ředitel školy může volit pro konání maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2020, je zveřejněna zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-msmt-o-zkouskach-urcenych-k-nahrazovani-zkousek-z-2.

Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podáním přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy, a to do 1. prosince 2019 pro jarní zkušební období 2020 a do 25. června 2020 pro podzimní zkušební období 2020.

Pravidla pro výběr literárních děl

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce:

Žák vybírá 20 literárních děl

Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla
Světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl

Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola.

Pro školní seznam literárních děl platí základní pravidla:

  • minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena;
  • za literární dílo je považováno komplexní dílo, nikoli jeho část (např. Karel Jaromír Erben: Kytice, nikoli Karel Jaromír Erben: Polednice);
  • u literárního díla ze světové literatury je specifikováno vydání.

Pro žákův seznam literárních děl platí základní pravidla:

  • minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu zastoupena próza, poezie, drama;
  • seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

Termín odevzdání žákova seznamu literárních děl je do 31. března příslušného školního roku pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

KATALOGY POŽADAVKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Katalogy požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky konané ve školním roce 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo dne 29. 4. 2014 v souladu s ustanovením § 78a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, katalogy požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platné od školního roku 2015/2016 ze zkušebních předmětů matematika, anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, francouzský jazyk a španělský jazyk. V souladu s těmito požadavky jsou koncipovány zkoušky a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané po 1. lednu 2016. Katalog požadavků pro zkoušku z českého jazyka a literatury prošel aktualizací v roce 2016 a uvedené znění je platné pro zkoušku z českého jazyka a literatury konanou po 1. lednu 2018. Všechny níže uvedené katalogy jsou platné pro školní rok 2019/2020.

Katalogy vymezují očekávané vědomosti a dovednosti, které mohou být ověřovány v rámci společné části maturitní zkoušky a k jejichž získání směřuje výuka v předmětech, z nichž se podle školského zákona koná maturitní zkouška v oborech středního vzdělávání ukončených maturitní zkouškou. Součástí jednotlivých katalogů jsou příklady testových úloh a pro tzv. komplexní zkoušky (český jazyk a literatura, cizí jazyky) i příklady zadání písemné práce a pracovního listu pro ústní zkoušku.

VÝSLEDKY MATURITNÍ ZKOUŠKY
Výsledky jednotlivých dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky jsou žákům sdělovány primárně ředitelem jejich kmenové školy. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání není oprávněno sdělovat žákům jakékoliv výsledky.

Didaktické testy

Výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky budou ředitelům škol zpřístupněny ve formě výpisů výsledků didaktických testů 15. května 2020. Ředitelé škol pak tyto výpisy předávají žákům nejpozději následující pracovní den, tj. 16. května 2020.

Písemné práce

Písemné práce z českého jazyka a literatury i písemné práce z cizích jazyků jsou hodnoceny centrálně jmenovanými hodnotiteli.

Výsledky písemných prací musí být předány řediteli kmenové školy do začátku ústních zkoušek příslušného žáka, nejpozději však 29. května 2020Ředitel školy následně bez zbytečného odkladu sdělí výsledek žákům.

Ústní zkouška

Výsledek ústní zkoušky sděluje žákům zkušební maturitní komise vždy na konci zkušebního dne.

Výsledná známka na vysvědčení

Pro odvození výsledné známky zkoušky společné části maturitní zkoušky je nutné znát výsledky všech dílčích zkoušek a je třeba, aby u všech dílčích zkoušek žák uspěl.

Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek, stejně jako způsob výpočtu a vyjádření výsledku hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky, jsou uvedena ve Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zde.

Pro snadné zjištění známky je pro maturanty připravena také Maturitní kalkulačka.

Pomocí této kalkulačky si žáci mohou orientačně spočítat známky společné části maturitní zkoušky. Nejedná se však o oficiální sdělení známek. Ty budou, v případě úspěšného absolvování všech povinných zkoušek, uvedeny na maturitním vysvědčení. Maturitní vysvědčení pro žáka, který v podzimním zkušebním období úspěšně vykonal všechny povinné zkoušky společné i profilové části MZ, zpřístupní Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání škole nejpozději do dvou pracovních dnů od doby, kdy shromáždí veškeré výsledky příslušného žáka. O termínu předání vysvědčení rozhoduje ředitel školy.

Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka pro jarní zkušební období je zpřístupněn žákům na adrese vpz.cermat.cz.

Portál je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na soukromou e-mailovou adresu. Více informací k výsledkovému portálu žáka naleznete zde.

ODVOLÁNÍ PROTI VÝSLEDKU MATURITNÍ ZKOUŠKY

Přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné a maturitní zkoušky

Tuto problematiku řeší ust. § 82 zákona č. 561/2004 Sb.

Nadále platí, že dle § 51 odst. 6 vyhlášky č. 177/2009 Sb. se žádost o přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení z konání této zkoušky podává na tiskopisech, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze č. 7 a v příloze č. 8 vyhlášky. Tiskopisy zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Řešeno Krajským úřadem:

Každý, kdo konal závěrečnou zkoušku, zkoušku profilové části maturitní zkoušky, nebo dílčí zkoušku společné části maturitní zkoušky formou písemné práce a ústní formou, anebo byl z konání těchto zkoušek vyloučen, může písemně požádat krajský úřad o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení.

Krajský úřad je povinen o výše uvedených žádostech rozhodnout ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení, a to tak, že výsledek zkoušky změní, nebo zruší a nařídí opakování zkoušky, pokud zjistí, že při této zkoušce byly porušeny právní předpisy nebo se vyskytly jiné závažné nedostatky, které mohly mít vliv na řádný průběh nebo výsledek zkoušky; v opačném případě výsledek zkoušky potvrdí. Součinnost poskytuje ČŠI a Centrum.

Opakování dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou písemné práce a zkoušky profilové části maturitní zkoušky konané formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí se koná v nejbližším možném termínu, který stanoví prováděcí právní předpis (§ 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb.). Opakování ostatních zkoušek se koná nejpozději do 15 dnů ode dne vydání rozhodnutí, a to před zkušební komisí, kterou jmenuje krajský úřad.

Řešeno MŠMT:

Každý, kdo konal zkoušku společné části maturitní zkoušky konanou formou didaktického testu, nebo byl z konání této zkoušky vyloučen, může písemně požádat ministerstvo o přezkoumání výsledku této zkoušky nebo přezkoumání rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky. Ministerstvo žadateli odešle písemné vyrozumění o výsledku přezkoumání nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

Společně platí:

Žádosti lze podat příslušnému správnímu úřadu do 20 dnů od konce období stanoveného prováděcím právním předpisem pro konání příslušné závěrečné nebo maturitní zkoušky nebo v případě dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky od konce období stanoveného prováděcím právním předpisem pro konání příslušné dílčí zkoušky.

Termíny pro podání žádosti o přezkum MZ – jaro:

Druh zkoušky Poslední termín
konání dle vyhlášky
Přezkum Poslední termín
podání žádosti
Didaktický test MŠMT
Společná část – písemné práce
Společná část – ústní zkouška
Profilová část

Termíny pro podání žádosti o přezkum MZ – podzim:

Druh zkoušky Poslední termín
konání dle vyhlášky
Přezkum Poslední termín
podání žádosti
Didaktický test MŠMT
Společná část – písemné práce
Společná část – ústní zkouška
Profilová část

Hodnocení všech písemných prací provádí  hodnotitelé jmenovaní Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV).