e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Profilová MZ – VSP / 3. část SMZ ANJ, NEJ, SPA

Témata k profilové maturitní zkoušce 2018/2019

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA

Zpracováno dle ŠVP 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost č.j. VSP7/2015 v aktuálním znění; platnost od 1. 9. 2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovali: Ing. Jarmila Krupičková, Ing. Monika Myšková, Ing. Miluše Nováková

Každé téma bude obsahovat tyto 4 části (CvSŘ, UCT, PAK, Právo)

 1. Téma: Vlastnictví a nezaměstnanost
  • CvSŘ – Nezaměstnanost, mzda
  • UCT – Fakturace
  • PKA – Obchodní písemnosti
  • Právo – Občanské právo
 1. téma: Hospodaření obce
  • CvSŘ – Rozpočet obce a dávky SSP
  • UCT – Účtování majetku
  • PKA – Interní písemnosti, žádosti
  • Právo – Správní právo
 1. téma: Pracovní právo a pojištění
  • CvSŘ –  Sociální pojištění, mzda
  • UCT – Účtování mezd
  • PKA – Personální písemnosti
  • Právo – Pracovní právo

 

VEŘEJNÁ SPRÁVA

Zpracováno dle ŠVP 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost č.j. VSP7/2015 v aktuálním znění; platnost od 1. 9. 2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Ing. Jarmila Krupičková

 1. Základy veřejné správy, správní právo, správní řád
 2. Státní správa
 3. Vnitřní správa v působnosti Ministerstva vnitra ČR
 4. Přenesená působnost vnitřní správy
 5. Obec, samospráva a státní správa
 6. Kraj, samospráva a státní správa
 7. Delikty a přestupky
 8. Statut pracovníka veřejné správy
 9. Správa zaměstnanosti
 10. Sociální zabezpečení
 11. Státní sociální podpora a pomoc
 12. Nemocenské a důchodové pojištění
 13. Česká daňová správa – přímé daně
 14. Česká daňová správa – nepřímé daně
 15. Živnostenská správa
 16. Státní instituce s výkonnou mocí
 17. Justice – veřejnoprávní instituce
 18. Justice – soukromoprávní instituce
 19. Správa školství
 20. Správa kultury a církev
 21. Zdravotní pojištění a veřejná správa zdravotnictví
 22. Ochrana veřejného zdraví a léčiva
 23. Správa dopravy
 24. Obrana státu a policie ČR
 25. Ochrana životního prostředí

 

BLOK ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ (právo, veřejné finance)

Zpracováno dle ŠVP 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost č.j. VSP7/2015 v aktuálním znění; platnost od 1. 9. 2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracoval(a): Ing. Miluše Nováková

 1. Základní právní pojmy, právní řád
 2. Právní vztahy, právní skutečnosti, systém práva
 3. Ústavní právo
 4. Správní právo
 5. Občanské právo
 6. Typy právnických osob podle zákona o obchodních korporacích
 7. Majetková práva, věci
 8. Absolutní majetková práva
 9. Relativní majetková práva
 10. Rodinné právo – pojem, manželství a příbuzenství
 11. Rodičovství, náhradní rodinná péče a sociálně-právní ochrana dětí
 12. Živnostenské právo
 13. Pracovní právo – pracovní poměr
 14. Pracovní řád, pracovní doba, dovolená, odměňování
 15. BOZP, pracovní podmínky, odborová organizace
 16. Občanské soudní řízení
 17. Trestní právo hmotné
 18. Trestní právo procesní
 19. Právo Evropské unie
 20. Finanční právo
 21. Základní ekonomické pojmy
 22. Pojišťovnictví
 23. Bankovní systém ČR
 24. Daňová soustava
 25. Rozpočtová soustava

 

Nepovinná část: možnost volby maximálně 2 předmětů, nesmí být zvolen předmět, který byl vybrán ve společné části MZ 

MATEMATIKA

Zpracováno dle ŠVP 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost č.j. VSP7/2015 v aktuálním znění; platnost od 1. 9. 2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Ing. Miluše Nováková

 1. Metody při řešení lineárních nerovnic
 2. Soustava lineárních rovnic
 3. Soustava lineárních nerovnic
 4. Lineární rovnice s neznámou pod odmocninou
 5. Exponenciální funkce a rovnice
 6. Logaritmické funkce a rovnice
 7. Trigonometrie v praxi
 8. Lomené výrazy
 9. Vektory v analytice
 10. Lineární rovnice a rovnice v součinovém a podílovém tvaru
 11. Přímka v analytice
 12. Aritmetická posloupnost
 13. Geometrická posloupnost
 14. Rovinné útvary a tělesa
 15. Kombinatorika
 16. Číselné obory
 17. Soustava lineární a kvadratické rovnice
 18. Lineární rovnice s absolutní hodnotou
 19. Kvadratické rovnice
 20. Lineární a kvadratická funkce
 21. Lineární lomená funkce a nepřímá úměrnost
 22. Početní operace s mocninami a odmocninami
 23. Statistika
 24. Intervaly a množiny
 25. Kvadratické nerovnice

 

ANGLICKÝ JAZYK

Zpracováno dle ŠVP 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost č.j. VSP7/2015 v aktuálním znění; platnost od 1. 9. 2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Mgr. Simona Pichertová

 1. Family and friends
 2. Free time and hobbies, my daily routine
 3. Food and drinks
 4. Housing
 5. Health and diseases
 6. Travelling and transport
 7. My biography and future plans
 8. Weather, seasons, environment
 9. Education, my school
 10. My home town
 11. Festivals and holidays
 12. Sports and games
 13. Music, arts, films, cultural life
 14. Literature
 15. Mass media, ways of communication
 16. Social issues
 17. Shopping and services
 18. Fashion and clothes
 19. The Czech Republic
 20. Prague
 21. United Kingdom
 22. London
 23. The USA
 24. Canada
 25. Australia, New Zealand

NĚMECKÝ JAZYK

Zpracováno dle ŠVP 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost č.j. VSP7/2015 v aktuálním znění; platnost od 1. 9. 2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Mgr. Martina Jakešová

 1. Wohnen
 2. Schule und Bildung
 3. Wetter und Jahreszeiten
 4. Freizeit und Hobby
 5. Massenmedien und Film
 6. Sport
 7. Mode und Kleidung
 8. Tagesprogramm
 9. Reisen und Urlaub
 10. Mensch und Natur
 11. Kultur und Kunst
 12. Zukunftspläne
 13. Verpflegung
 14. Feste und Bräuche
 15. Gesundheit
 16. Die BRD
 17. Die Tschechische Republik
 18. Österreich
 19. Die Schweiz
 20. Prag
 21. Louny, die Stadt, wo ich studiere
 22. Die deutsprachigen Länder
 23. Berufe
 24. Ferien
 25. Umweltschutz

 

ŠPANĚLSKÝ JAZYK

Zpracováno dle ŠVP 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost č.j. VSP7/2015 v aktuálním znění; platnost od 1. 9. 2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Mgr. Věra Neubertová

 1. La vida familiar
 2. Hablando de la vivienda
 3. La escuela y la educación
 4. Mi ciudad
 5. Praga
 6. La República Checa
 7. España
 8. Madrid
 9. Medios de comunicación
 10. La América Latina
 11. La juventud de hoy
 12. El tiempo libre
 13. El mundo de trabajo
 14. Deportes
 15. La moda y el modo de vestir
 16. Compras y servicios
 17. Comidas y restaurantes
 18. Salud y enfermedades
 19. Medios de transporte y viajes
 20. Hablando de mi vida
 21. La  naturaleza y el medio ambiente
 22. Fiestas y festejos
 23. La vida cultural
 24. La literatura española
 25. Vacaciones y turismo

 

ÚČETNICTVÍ

Zpracováno dle ŠVP 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost č.j. VSP7/2015 v aktuálním znění; platnost od 1. 9. 2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Ing. Jarmila Krupičková

 1. Účetní doklady, účetní zápisy
 2. Daně a dotace
 3. Časové rozlišování nákladů a výnosů v užším pojetí
 4. Zálohy
 5. Účtování v akciové společnosti
 6. Hotovostní a bezhotovostní platební styk
 7. Pořizování dlouhodobého majetku
 8. Hospodářský výsledek
 9. Kurzové rozdíly
 10. Náklady
 11. Inventarizace majetku a závazků
 12. Rozvaha
 13. Účetní uzávěrka a závěrka
 14. Materiálové zásoby
 15. Výnosy
 16. Vyřazování dlouhodobého majetku
 17. Pomocné knihy v daňové evidenci
 18. Daňová evidence příjmů a výdajů
 19. Mzdy a zaměstnanci
 20. Směnky
 21. Odepisování dlouhodobého majetku
 22. Bankovní úvěry
 23. Soustava účtů
 24. Syntetická a analytická evidence
 25. Opravné položky, rezervy, dohadné položky

 

Státní maturita z anglického jazyka

Témata 3. částí ústní zkoušky

Zpracováno dle ŠVP 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost č.j. VSP7/2015 v aktuálním znění; platnost od 1. 9. 2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Mgr. Simona Pichertová

 1. The United Kingdom
 2. London
 3. The USA
 4. Interesting places in the USA
 5. Canada
 6. Australia, New Zealand
 7. The Czech Republic
 8. Prague
 9. My hometown – Louny
 10. Food and national cuisine in CR, UK, USA
 11. Festivals and national holidays CR, UK, USA
 12. Media
 13. Social issues
 14. Transport and travelling
 15. Environment

 

Státní maturita z německého jazyka

Témata 3. částí ústní zkoušky

Zpracováno dle ŠVP 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost č.j. VSP7/2015 v aktuálním znění; platnost od 1. 9. 2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Mgr. Martina Jakešová

 1. Die Stadt Louny
 2. Österreich, Wien
 3. Die Schweiz, Schweizerische Städte: Bern, Basel, Zürich, Genf
 4. Reisen, Urlaub
 5. Bildung und Schulwesen
 6. Sport – Olympische Spiele
 7. Tschechische Republik, Prag
 8. Zukunftspläne
 9. Familie
 10. Gesundheit

 

Státní maturita ze španělského jazyka

Témata 3. částí ústní zkoušky

Zpracováno dle ŠVP 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost č.j. VSP7/2015 v aktuálním znění; platnost od 1. 9. 2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Mgr. Věra Neubertová

 1. Mi ciudad
 2. La República Checa
 3. Praga, capital de República Checa
 4. Praga, una excursión de mi clase
 5. Madrid
 6. España
 7. España, el país turístico
 8. Barcelona
 9. La América Latina
 10. La historia y personajes de América Latina
 11. La literatura española
 12. La pintura española
 13. La cocina española
 14. La escuela y la educación
 15. Las fiestas y tradiciones del mundo hispano