e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Profilová MZ – VSP / 3. část SMZ ANJ, NEJ

Témata k profilové maturitní zkoušce 2016/2017

 

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost


PRAKTICKÁ ZKOUŠKA

Zpracováno dle ŠVP 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost č.j. VSP4/2012 v aktuálním znění; platnost od 1.9.2011, počínaje 1. ročníkem

Zpracovali: Ing. Jarmila Krupičková, Ing. Monika Myšková, Ing. Miluše Nováková,

Každé téma bude obsahovat tyto 4 části (CvSŘ, UCT, PAK, Právo)

 1. Téma: Vlastnictví a nezaměstnanost
  1. CvSŘ – Nezaměstnanost, mzda
  2. UCT – Fakturace
  3. PKA – Nabídka a poptávka
  4. Právo – Občanské právo                                                                                                                   
 2. Téma: Hospodaření obce
  1. CvSŘ – Rozpočet obce a dávky SSP
  2. UCT – Účtování majetku
  3. PKA – Externí písemnost (žádost)
  4. Právo – Správní právo
 3. Téma: Pracovní právo a pojištění
  1. CvSŘ – Nemocenské a důchodové pojištění, mzda
  2. UCT – Účtování mezd
  3. PKA – Žádost o místo
  4. Právo – Pracovní právo

VEŘEJNÁ SPRÁVA

Zpracováno dle ŠVP 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost č.j. VSP4/2012 v aktuálním znění; platnost od 1.9.2011, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Ing. Jarmila Krupičková

 1. Základy veřejné správy, správní právo, správní řád
 2. Státní správa
 3. Vnitřní správa v působnosti Ministerstva vnitra ČR
 4. Přenesená působnost vnitřní správy
 5. Obec, samospráva a státní správa
 6. Kraj, samospráva a státní správa
 7. Delikty a přestupky
 8. Statut pracovníka veřejné správy
 9. Správa zaměstnanosti
 10. Sociální zabezpečení
 11. Státní sociální podpora a pomoc
 12. Nemocenské a důchodové pojištění
 13. Česká daňová správa – přímé daně
 14. Česká daňová správa – nepřímé daně
 15. Živnostenská správa
 16. Státní instituce s výkonnou mocí
 17. Justice – veřejnoprávní instituce
 18. Justice – soukromoprávní instituce
 19. Správa školství
 20. Správa kultury a církev
 21. Zdravotní pojištění a veřejná správa zdravotnictví
 22. Ochrana veřejného zdraví a léčiva
 23. Správa dopravy
 24. Obrana státu a policie ČR
 25. Ochrana životního prostředí

BLOK ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ (právo, veřejné finance)

Zpracováno dle ŠVP 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost č.j. VSP4/2012 v aktuálním znění; platnost od 1.9.2011, počínaje 1. ročníkem

Zpracoval(a): Ing. Miluše Nováková

 1. Základní právní pojmy, právní řád
 2. Právní vztahy, právní skutečnosti, systém práva
 3. Ústavní právo
 4. Správní právo
 5. Občanské právo
 6. Typy právnických osob podle zákona o obchodních korporacích
 7. Majetková práva, věci
 8. Absolutní majetková práva
 9. Relativní majetková práva
 10. Rodinné právo – pojem, manželství a příbuzenství
 11. Rodičovství, náhradní rodinná péče a sociálně-právní ochrana dětí
 12. Živnostenské právo
 13. Pracovní právo – pracovní poměr
 14. Pracovní řád, pracovní doba, dovolená, odměňování
 15. BOZP, pracovní podmínky, odborová organizace
 16. Občanské soudní řízení
 17. Trestní právo hmotné
 18. Trestní právo procesní
 19. Právo Evropské unie
 20. Finanční právo
 21. Základní ekonomické pojmy
 22. Pojišťovnictví
 23. Bankovní systém ČR
 24. Daňová soustava
 25. Rozpočtová soustava

Nepovinná část: možnost volby maximálně 2 předmětů, nesmí být zvolen předmět, který byl vybrán ve společné části MZ 


MATEMATIKA

Zpracováno dle ŠVP 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost č.j. VSP4/2012 v aktuálním znění; platnost od 1.9.2011, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Ing. Monika Myšková

 1. Algebraické rovnice
 2. Metody při řešení nerovnic
 3. Soustava rovnic a nerovnic
 4. Rovnice s absolutní hodnotou
 5. Nerovnice s absolutní hodnotou
 6. Rovnice s neznámou pod odmocninou
 7. Exponenciální rovnice
 8. Logaritmické rovnice
 9. Goniometrické rovnice
 10. Funkce
 11. Trigonometrie v praxi
 12. Lomené výrazy
 13. Matice
 14. Komplexní čísla
 15. Intervaly
 16. Vektor v analytice
 17. Přímka v analytice
 18. Kružnice v analytice
 19. Parabola v analytice
 20. Odchylky přímek a rovin
 21. Aritmetická posloupnost
 22. Geometrická posloupnost
 23. Rovinné útvary a tělesa
 24. Kombinatorika
 25. Číselné množiny

ANGLICKÝ JAZYK

Zpracováno dle ŠVP 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost č.j. VSP4/2012 v aktuálním znění; platnost od 1.9.2011, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Ing. Helena Zikmundová

 1. Family and friends
 2. Food and drinks
 3. Health and diseases
 4. Travelling and transport
 5. My biography and future plans
 6. Weather, seasons, environment
 7. Housing
 8. My school; education
 9. My home town
 10. Festivals and holidays
 11. Sports and games
 12. Music, arts, films, cultural life
 13. Free time and hobbies, my daily routine
 14. Literature
 15. Mass media, ways of communication
 16. Social issues
 17. Shopping and services
 18. Fashion and clothes
 19. The Czech Republic
 20. Prague
 21. United Kingdom
 22. London
 23. The USA
 24. Canada
 25. Australia, New Zealand

NĚMECKÝ JAZYK

Zpracováno dle ŠVP 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost č.j. VSP4/2012 v aktuálním znění; platnost od 1.9.2011, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Mgr. Simona Vágnerová

 1. Berühmte deutschsprachige Persönlichkeiten
 2. Großherzogtum Luxemburg, Fürstentum Liechtenstein
 3. Die Stadt Louny
 4. Österreich, Wien
 5. Die Schweiz, Schweizerische Städte: Bern, Basel, Zürich, Genf
 6. Reisen, Urlaub
 7. Bildung und Schulwesen
 8. Sport – Olympische Spiele
 9. Deutschsprachige Literatur
 10. Tschechische Republik, Prag
 11. Meine Zukunftspläne, Lebenspartner, Charakteristik, Eigenschaften
 12. Familie
 13. Berühmte deutsche und österreichische Komponisten
 14. Gesundheit, Krankheiten
 15. Gastronomie, Essen und Trinken in Deutschland und Tschechien
 16. Einkaufen
 17. Wohnen in der Stadt, auf dem Lande
 18. Berufe, Lebenslauf, Bewerbung um eine Arbeitsstelle
 19. Wetter und Jahreszeiten
 20. Tagesablauf, Freizeit
 21. Feste und Bräuche
 22. Dienstleistungen
 23. Kultur und Kunst
 24. Deutschland, Berlin, die deutschen Nationalsymbole
 25. Verkehr

Státní maturita z anglického jazyka

Témata 3. částí ústní zkoušky

Zpracováno dle ŠVP 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost č.j. VSP4/2012 v aktuálním znění; platnost od 1.9.2011, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Ing. Helena Zikmundová

 1. The United Kingdom, London
 2. The USA
 3. Canada
 4. Australia, New Zealand
 5. The Czech Republic ,Prague
 6. My hometown – Louny
 7. Food and national cuisine in CR, UK, USA
 8. System of education in CR, UK, USA
 9. Culture life
 10. Literature UK, USA
 11. Festivals and national days CR, UK, USA
 12. Holidays and celebrations
 13. Health and first aid, healthy lifestyle
 14. Job and occupation, applying for a job
 15. Housing and living
 16. Computer and Internet
 17. Science and technology
 18. Transport and travelling
 19. Money matters
 20. Environment

Státní maturita z německého jazyka

Témata 3. částí ústní zkoušky

Zpracováno dle ŠVP 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost č.j. VSP4/2012 v aktuálním znění; platnost od 1.9.2011, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Mgr. Simona Vágnerová

 1. Berühmte deutschsprachige Persönlichkeiten
 2. Großherzogtum Luxemburg, Fürstentum Liechtenstein
 3. Die Stadt Louny
 4. Österreich, Wien
 5. Die Schweiz, Schweizerische Städte: Bern, Basel, Zürich, Genf
 6. Reisen, Urlaub
 7. Bildung und Schulwesen
 8. Sport – Olympische Spiele
 9. Deutschsprachige Literatur
 10. Tschechische Republik, Prag
 11. Zukunftspläne
 12. Familie
 13. Berühmte deutsche und österreichische Komponisten
 14. Gesundheit
 15. Gastronomie, Essen und Trinken in Deutschland und Tschechien
 16. Einkaufen
 17. Wohnen in der Stadt, auf dem Lande
 18. Mode und Kleidung
 19.  Wetter und Jahreszeiten
 20. Tagesablauf, Freizeit
 21. Feste und Bräuche
 22. Dienstleistungen
 23. Kultur und Kunst
 24. Deutschland, Berlin, die deutschen Nationalsymbole
 25. Verkehr

ÚČETNICTVÍ

Zpracováno dle ŠVP 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost č.j. VSP4/2012 v aktuálním znění; platnost od 1.9.2011, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Ing. Jarmila Krupičková

 1. Účetní doklady, účetní zápisy
 2. Daně a dotace
 3. Časové rozlišování nákladů a výnosů v užším pojetí
 4. Zálohy
 5. Účtování v akciové společnosti
 6. Hotovostní a bezhotovostní platební styk
 7. Pořizování dlouhodobého majetku
 8. Hospodářský výsledek
 9. Kurzové rozdíly
 10. Náklady
 11. Inventarizace majetku a závazků
 12. Rozvaha
 13. Účetní uzávěrka a závěrka
 14. Materiálové zásoby
 15. Výnosy
 16. Vyřazování dlouhodobého majetku
 17. Pomocné knihy v daňové evidenci
 18. Daňová evidence příjmů a výdajů
 19. Mzdy a zaměstnanci
 20. Směnky
 21. Odepisování dlouhodobého majetku
 22. Bankovní úvěry
 23. Soustava účtů
 24. Syntetická a analytická evidence
 25. Opravné položky, rezervy, dohadné položky
Print Friendly, PDF & Email