e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Profilová MZ – OAK / 3. část SMZ ANJ, NEJ, SPA

Témata k profilové maturitní zkoušce 2018/2019

63-41-M/02 Obchodní akademie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA

Zpracováno dle ŠVP 63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika, cestovní ruch č.j. OAK3/2015; platnost od 1. 9. 2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovali: Ing. Jitka Peterková, Mgr. Jaroslava Kuhnová, Ing. Lenka Drbohlavová

Každé téma bude obsahovat tyto 3 části (ITE, PEKO, APU)

ITE – Word, Excel, Access, PowerPoint

PEKO – externí písemnosti, interní písemnosti, tabulka

APU – daňová evidence, podvojné účetnictví

 

EKONOMIKA

Zpracováno dle ŠVP 63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika, cestovní ruch č.j. OAK3/2015; platnost od 1. 9. 2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Ing. Miloslav Bouda

 1. Základní ekonomické pojmy
 2. Trh a jeho zákony
 3. Práce, nezaměstnanost, pracovní poměr, péče o zaměstnance
 4. Podnikání, podnikatel živnostenské podnikání v ČR
 5. Obchodní korporace
 6. Investiční činnost
 7. Zásobování
 8. Výrobní činnost
 9. Odbytová činnost
 10. Marketing
 11. Nástroje marketingu
 12. Odměňování
 13. Národní hospodářství a Evropská unie
 14. Celnictví
 15. Mezinárodní obchod
 16. Finanční trh a cenné papíry
 17. Bankovní systém ČR, Česká národní banka
 18. Činnosti obchodních bank
 19. Pojišťovnictví
 20. Daňová soustava a daně nepřímé v ČR
 21. Daně přímé v ČR
 22. Náklady, kalkulace nákladů
 23. Financování podniku
 24. Management, osobnost řídícího pracovníka
 25. Funkce manažera v podniku

 

BLOK ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ – CESTOVNÍ RUCH

Zpracováno dle ŠVP 63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika, cestovní ruch č.j. OAK3/2015; platnost od 1. 9. 2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracoval(a): Mgr. Radka Nováková, Ing. Miloslav Bouda

 1. Postavení cestovního ruchu v hospodářství.
 2. Předpoklady cestovního ruchu na území České republiky a zemí EU.
 3. Oblasti cestovního ruchu na území České republiky
 4. Oblasti cestovního ruchu v Evropě
 5. Oblasti cestovního ruchu ve světě (Amerika, Afrika, Asie, Austrálie)
 6. Druhy a formy cestovního ruchu.
 7. Marketing cestovního ruchu
 8. Subjekty poskytující služby cestovního ruchu
 9. Dopravní služby
 10. Pasové, vízové a celní služby
 11. Pojišťovací, peněžní, zdravotní služby v cestovním ruchu
 12. Lázeňský cestovní ruch a jeho služby
 13. Specifické formy cestovního ruchu
 14. Průvodcovská činnost
 15. Současné trendy v managementu
 16. Rozhodování
 17. Globalizace
 18. Nadnárodní korporace
 19. Marketingový výzkum trhu
 20. Marketingový informační systém
 21. Nákupní chování spotřebitelů
 22. Komunikace a stimulování prodeje
 23. Spotřební predispozice
 24. Trh a cílený marketing
 25. Segmentace spotřebních trhů, typologie spotřebitelů

Nepovinná část: možnost volby maximálně 2 předmětů, nesmí být zvolen předmět, který byl vybrán ve společné části MZ 

 

MATEMATIKA

MATEMATIKA

Zpracováno dle ŠVP 63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika, cestovní ruch č.j. OAK3/2015; platnost od 1.9.2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Ing. Miluše Nováková

 1. Metody při řešení lineárních nerovnic
 2. Soustava lineárních rovnic
 3. Soustava lineárních nerovnic
 4. Lineární rovnice s neznámou pod odmocninou
 5. Exponenciální funkce a rovnice
 6. Logaritmické funkce a rovnice
 7. Trigonometrie v praxi
 8. Lomené výrazy
 9. Vektory v analytice
 10. Lineární rovnice a rovnice v součinovém a podílovém tvaru
 11. Přímka v analytice
 12. Aritmetická posloupnost
 13. Geometrická posloupnost
 14. Rovinné útvary a tělesa
 15. Kombinatorika
 16. Číselné obory
 17. Soustava lineární a kvadratické rovnice
 18. Lineární rovnice s absolutní hodnotou
 19. Kvadratické rovnice
 20. Lineární a kvadratická funkce
 21. Lineární lomená funkce a nepřímá úměrnost
 22. Početní operace s mocninami a odmocninami
 23. Statistika
 24. Intervaly a množiny
 25. Kvadratické nerovnice

 

ANGLICKÝ JAZYK

Zpracováno dle ŠVP 63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika, cestovní ruch č.j. OAK3/2015; platnost od 1.9.2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Mgr. Iris Kernerová

 1. Family and friends
 1. Food and drinks
 2. Health and diseases
 3. Travelling and transport
 4. My biography and future plans
 5. Weather, seasons, environment
 6. Housing
 7. My school; education
 8. My home town
 9. Festivals and holidays
 10. Sports and games
 11. Music, arts, films, cultural life
 12. Free time and hobbies, my daily routine
 13. Literature
 14. Mass media, ways of communication
 15. Social issues
 16. Shopping and services
 17. Fashion and clothes
 18. The Czech Republic
 19. Prague
 20. United Kingdom
 21. London
 22. The USA
 23. Canada
 24. Australia, New Zealand

 

NĚMECKÝ JAZYK

Zpracováno dle ŠVP 63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika, cestovní ruch č.j. OAK3/2015; platnost od 1.9.2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Mgr. Martina Jakešová

 1. Wohnen
 1. Schule und Bildung
 2. Wetter und Jahreszeiten
 3. Freizeit und Hobby
 4. Massenmedien und Film
 5. Sport
 6. Mode und Kleidung
 7. Tagesprogramm
 8. Reisen und Urlaub
 9. Mensch und Natur
 10. Kultur und Kunst
 11. Zukunftspläne
 12. Verpflegung
 13. Feste und Bräuche
 14. Gesundheit
 15. Die BRD
 16. Die Tschechische Republik
 17. Österreich
 18. Die Schweiz
 19. Prag
 20. Louny, die Stadt, wo ich studiere
 21. Die deutsprachigen Länder
 22. Berufe
 23. Ferien
 24. Umweltschutz

 

ŠPANĚLSKÝ JAZYK

Zpracováno dle ŠVP 63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika, cestovní ruch č.j. OAK3/2015; platnost od 1.9.2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Mgr. Věra Neubertová

 1. La vida familiar
 2. Hablando de la vivienda
 3. La escuela y la educación
 4. Mi ciudad
 5. Praga
 6. La República Checa
 7. España
 8. Madrid
 9. Medios de comunicación
 10. La América Latina
 11. La juventud de hoy
 12. El tiempo libre
 13. El mundo de trabajo
 14. Deportes
 15. La moda y el modo de vestir
 16. Compras y servicios
 17. Comidas y restaurantes
 18. Salud y enfermedades
 19. Medios de transporte y viajes
 20. Hablando de mi vida
 21. La  naturaleza y el medio ambiente
 22. Fiestas y festejos
 23. La vida cultural
 24. La literatura española
 25. Vacaciones y turismo

 

ÚČETNICTVÍ

Zpracováno dle ŠVP 63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika, cestovní ruch č.j. OAK3/2015; platnost od 1.9.2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Ing. Miloslav Bouda

 1. Účetní doklady, účetní zápisy
 2. Daně a dotace
 3. Časové rozlišování nákladů a výnosů v užším pojetí
 4. Zálohy
 5. Účtování v akciové společnosti
 6. Hotovostní a bezhotovostní platební styk
 7. Pořizování dlouhodobého majetku
 8. Hospodářský výsledek
 9. Kurzové rozdíly
 10. Náklady
 11. Inventarizace majetku a závazků
 12. Rozvaha
 13. Účetní uzávěrka a závěrka
 14. Materiálové zásoby
 15. Výnosy
 16. Vyřazování dlouhodobého majetku
 17. Pomocné knihy v daňové evidenci
 18. Daňová evidence příjmů a výdajů
 19. Mzdy a zaměstnanci
 20. Směnky
 21. Odepisování dlouhodobého majetku
 22. Bankovní úvěry
 23. Soustava účtů
 24. Syntetická a analytická evidence
 25. Opravné položky, rezervy, dohadné položky

 

Státní maturita z anglického jazyka

Témata 3. částí ústní zkoušky

Zpracováno dle ŠVP 63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika, cestovní ruch č.j. OAK3/2015; platnost od 1.9.2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Mgr. Iris Kernerová

 1. The United Kingdom, London
 2. The USA
 3. Canada
 4. Australia, New Zealand
 5. The Czech Republic ,Prague
 6. My hometown – Louny
 7. Food and national cuisine in CR, UK, USA
 8. System of education in CR, UK, USA
 9. Culture life
 10. Literature UK, USA
 11. Festivals and national days CR, UK, USA
 12. Holidays and celebrations
 13. Health and first aid, healthy lifestyle
 14. Job and occupation, applying for a job
 15. Housing and living
 16. Media
 17. Social issues
 18. Transport and travelling
 19. Money matters
 20. Environment

 

Státní maturita z německého jazyka

Témata 3. částí ústní zkoušky

Zpracováno dle ŠVP 63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika, cestovní ruch č.j. OAK3/2015; platnost od 1.9.2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Mgr. Martina Jakešová

 1. Die Stadt Louny
 2. Österreich, Wien
 3. Die Schweiz, Schweizerische Städte: Bern, Basel, Zürich, Genf
 4. Reisen, Urlaub
 5. Bildung und Schulwesen
 6. Sport – Olympische Spiele
 7. Tschechische Republik, Prag
 8. Zukunftspläne
 9. Familie
 10. Gesundheit
 11. Gastronomie, Essen und Trinken in Deutschland und Tschechien
 12. Einkaufen
 13. Wohnen in der Stadt, auf dem Lande
 14. Mode und Kleidung
 15.  Wetter und Jahreszeiten
 16. Tagesablauf, Freizeit
 17. Feste und Bräuche
 18. Dienstleistungen
 19. Kultur und Kunst
 20. Deutschland, Berlin, die deutschen Nationalsymbole

 

Státní maturita ze španělského jazyka

Témata 3. částí ústní zkoušky

Zpracováno dle ŠVP 63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika, cestovní ruch č.j. OAK3/2015; platnost od 1.9.2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Mgr. Věra Neubertová

 1. Mi ciudad
 2. La República Checa
 3. Praga, capital de República Checa
 4. Praga, una excursión de mi clase
 5. Madrid
 6. España
 7. España, el país turístico
 8. Barcelona
 9. La América Latina
 10. La historia y personajes de América Latina
 11. La literatura española
 12. La pintura española
 13. La cocina española
 14. La escuela y la educación
 15. Las fiestas y tradiciones del mundo hispano
 16. Las fiestas y tradiciones checas
 17. La demanda y la oferta
 18. El presupuesto
 19. Las monedas y el dinero
 20. Los bancos
 21. Pedido
 22. Recomenaciones y consejos
 23. La música española
 24. Andalucía
 25. Ciudad de México