e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Profilová MZ – OAK / 3. část SMZ ANJ, NEJ, SPA

Témata k profilové maturitní zkoušce 2016/2017

 

63-41-M/02 Obchodní akademie


PRAKTICKÁ ZKOUŠKA

Zpracováno dle ŠVP 63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika, cestovní ruch č.j. OAK2/2013; platnost od 1.9.2013, počínaje 1. ročníkem

Zpracovali: Ing. Jitka Peterková, Mgr. Jaroslava Kuhnová, Ing. Lenka Drbohlavová

Každé téma bude obsahovat tyto 3 části (ITE, PEKO, APU)

 1. ITE – Word, Excel, Access, PowerPoint
 2. PEKO – externí písemnosti, interní písemnosti, tabulka
 3. APU – daňová evidence, podvojné účetnictví

EKONOMIKA

Zpracováno dle ŠVP 63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika, cestovní ruch č.j. OAK2/2013; platnost od 1.9.2013, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Ing. Lenka Drbohlavová

 1. Základní ekonomické pojmy
 2. Trh a jeho zákony
 3. Práce, nezaměstnanost, pracovní poměr, péče o zaměstnance
 4. Podnikání, podnikatel živnostenské podnikání v ČR
 5. Obchodní korporace
 6. Investiční činnost
 7. Zásobování
 8. Výrobní činnost
 9. Odbytová činnost
 10. Marketing
 11. Nástroje marketingu
 12. Odměňování
 13. Národní hospodářství a Evropská unie
 14. Celnictví
 15. Mezinárodní obchod
 16. Finanční trh a cenné papíry
 17. Bankovní systém ČR, Česká národní banka
 18. Činnosti obchodních bank
 19. Pojišťovnictví
 20. Daňová soustava a daně nepřímé v ČR
 21. Daně přímé v ČR
 22. Náklady, kalkulace nákladů
 23. Financování podniku
 24. Management, osobnost řídícího pracovníka
 25. Funkce manažera v podniku

BLOK ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
– CESTOVNÍ RUCH (cestovní ruch, mezinárodní management a marketing, zeměpis)

Zpracováno dle ŠVP 63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika, cestovní ruch č.j. OAK2/2013; platnost od 1.9.2013, počínaje 1. ročníkem

Zpracoval(a): Ing. Radka Nováková, Ing. Miloslav Bouda

 1. Management a podnikání
 2. Současné trendy v managementu
 3. Profil a osobnost manažera
 4. Přehled a náplň manažerských činností
 5. Rozhodování
 6. Globalizace
 7. Nadnárodní korporace
 8. Prostředí marketingu
 9. Marketingový výzkum
 10. Marketingový informační systém
 11. Nákupní chování spotřebitelů
 12. Trh a cílený marketing
 13. Komunikace a stimulování prodeje
 14. Spotřební predispozice
 15. Kvantitativní a kvalitativní výzkum trhu
 16. Segmentace spotřebních trhů, typologie spotřebitelů
 17. Postavení cestovního ruchu v hospodářství. Předpoklady cestovního ruchu na území České republiky a zemí EU.
 18. Druhy a formy cestovního ruchu.
 19. Marketing cestovního ruchu
 20. Subjekty poskytující služby cestovního ruchu
 21. Dopravní služby
 22. Ostatní služby cestovního ruchu (pasové, vízové, celní, pojišťovací, peněžní, zdravotní)
 23. Lázeňský cestovní ruch a jeho služby
 24. Specifické formy cestovního ruchu
 25. Průvodcovská činnost

BLOK ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
– INFORMATIKA (aplikační software, algoritmizace, programování)

Zpracováno dle ŠVP 63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika, cestovní ruch č.j. OAK2/2013; platnost od 1.9.2013, počínaje 1. ročníkem

Zpracoval(a): Ing. Jitka Peterková

 1. Programovací jazyk C++ – práce s textovým polem
 2. Programovací jazyk C++ – práce s číselnou proměnnou
 3. Programovací jazyk C++ – grafika
 4. VD – řazení dat podle velikosti
 5. VD – výpočet mzdy, personalistika
 6. VD – skladové hospodářství
 7. VD – přijímací zkoušky, školní agenda
 8. HTML – formátování textu
 9. HTML – práce s obrázkem, odkazy
 10. HTML – tabulka
 11. HTML – rámy
 12. Hardware počítače
 13. Word – nastavení základních parametrů, tabulátory, odrážky a číslování, záhlaví a zápatí
 14. Word – tabulky, výpočty v tabulce
 15. Word – hromadná korespondence
 16. Excel – adresace buňky, absolutní a relativní adresa
 17. Excel – matematické, statistické a textové
 18. Excel – logické funkce
 19. Excel – grafy, formátování buňky a sešitu
 20. Excel – kontingenční tabulky
 21. Excel – řazení, třídění a filtrování dat
 22. Access – vlastnosti DB souboru, vytvoření nové databáze, typy polí, relace
 23. Access – dotazy, funkce, souhrny
 24. Access – formulář
 25. Prezentace

Nepovinná část: možnost volby maximálně 2 předmětů, nesmí být zvolen předmět, který byl vybrán ve společné části MZ 


MATEMATIKA

Zpracováno dle ŠVP 63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika, cestovní ruch č.j. OAK2/2013; platnost od 1.9.2013, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Ing. Miluše Nováková

 1. Algebraické rovnice
 2. Metody při řešení nerovnic
 3. Soustava rovnic a nerovnic
 4. Rovnice s absolutní hodnotou
 5. Nerovnice s absolutní hodnotou
 6. Rovnice s neznámou pod odmocninou
 7. Exponenciální rovnice
 8. Logaritmické rovnice
 9. Goniometrické rovnice
 10. Funkce
 11. Trigonometrie v praxi
 12. Lomené výrazy
 13. Matice
 14. Komplexní čísla
 15. Intervaly
 16. Vektor v analytice
 17. Přímka v analytice
 18. Kružnice v analytice
 19. Parabola v analytice
 20. Odchylky přímek a rovin
 21. Aritmetická posloupnost
 22. Geometrická posloupnost
 23. Rovinné útvary a tělesa
 24. Kombinatorika
 25. Číselné množiny

ANGLICKÝ JAZYK

Zpracováno dle ŠVP 63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika, cestovní ruch č.j. OAK2/2013; platnost od 1.9.2013, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Ing. Helena Zikmundová

 1. Family and friends
 2. Food and drinks
 3. Health and diseases
 4. Travelling and transport
 5. My biography and future plans
 6. Weather, seasons, environment
 7. Housing
 8. My school; education
 9. My home town
 10. Festivals and holidays
 11. Sports and games
 12. Music, arts, films, cultural life
 13. Free time and hobbies, my daily routine
 14. Literature
 15. Mass media, ways of communication
 16. Social issues
 17. Shopping and services
 18. Fashion and clothes
 19. The Czech Republic
 20. Prague
 21. United Kingdom
 22. London
 23. The USA
 24. Canada
 25. Australia, New Zealand

NĚMECKÝ JAZYK

Zpracováno dle ŠVP 63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika, cestovní ruch č.j. OAK2/2013; platnost od 1.9.2013, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Mgr. Martina Jakešová

 1. Familie
 2. Wohnen
 3. Schule und Bildung
 4. Wetter und Jahreszeiten
 5. Freizeit und Hobby
 6. Massenmedien und Film
 7. Sport
 8. Mode und Kleidung
 9. Tagesprogramm
 10. Reisen und Urlaub
 11. Mensch und Natur
 12. Kultur und Kunst
 13. Zukunftspläne
 14. Verpflegung
 15. Feste und Bräuche
 16. Gesundheit
 17. Die BRD
 18. Die Tschechische Republik
 19. Österreich
 20. Die Schweiz
 21. Prag
 22. Louny, die Stadt, wo ich studiere
 23. Die deutsprachigen Länder…
 24. Deutschland, Berlin, die deutschen Nationalsymbole
 25. Verkehr

ŠPANĚLSKÝ JAZYK

Zpracováno dle ŠVP 63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika, cestovní ruch č.j. OAK2/2013; platnost od 1.9.2013, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Mgr. Věra Neubertová

 1. La vida familiar
 2. Hablando de la vivienda
 3. La escuela y la educación
 4. Mi ciudad
 5. Praga
 6. La República Checa
 7. España
 8. Madrid
 9. Medios de comunicación
 10. La América Latina
 11. La juventud de hoy
 12. El tiempo libre
 13. El mundo de trabajo
 14. Deporte
 15. La moda y el modo de vestir
 16. Compras y servicios
 17. Comidas y restaurantes
 18. Salud y enfermedades
 19. Medios de transporte y viajes
 20. Hablando de mi vida
 21. La naturaleza y el medio ambiente
 22. Fiestas y festejos
 23. La vida cultural
 24. La literatura española
 25. Vacaciones y turismo

ÚČETNICTVÍ

Zpracováno dle ŠVP 63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika, cestovní ruch č.j. OAK2/2013; platnost od 1.9.2013, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Ing. Lenka Drbohlavová

 1. Účetní doklady, účetní zápisy
 2. Daně a dotace
 3. Časové rozlišování nákladů a výnosů v užším pojetí
 4. Zálohy
 5. Účtování v akciové společnosti
 6. Hotovostní a bezhotovostní platební styk
 7. Pořizování dlouhodobého majetku
 8. Hospodářský výsledek
 9. Kurzové rozdíly
 10. Náklady
 11. Inventarizace majetku a závazků
 12. Rozvaha
 13. Účetní uzávěrka a závěrka
 14. Materiálové zásoby
 15. Výnosy
 16. Vyřazování dlouhodobého majetku
 17. Pomocné knihy v daňové evidenci
 18. Daňová evidence příjmů a výdajů
 19. Mzdy a zaměstnanci
 20. Směnky
 21. Odepisování dlouhodobého majetku
 22. Bankovní úvěry
 23. Soustava účtů
 24. Syntetická a analytická evidence
 25. Opravné položky, rezervy, dohadné položky

Státní maturita z anglického jazyka

Témata 3. částí ústní zkoušky

Zpracováno dle ŠVP 63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika, cestovní ruch č.j. OAK2/2013; platnost od 1.9.2013, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Mgr. Radka Nováková

 1. The United Kingdom, London
 2. The USA
 3. Canada
 4. Australia, New Zealand
 5. The Czech Republic ,Prague
 6. My hometown – Louny
 7. Food and national cuisine in CR, UK, USA
 8. System of education in CR, UK, USA
 9. Culture life
 10. Literature UK, USA
 11. Festivals and national days CR, UK, USA
 12. Holidays and celebrations
 13. Health and first aid, healthy lifestyle
 14. Job and occupation, applying for a job
 15. Housing and living
 16. Media
 17. Social issues
 18. Transport and travelling
 19. Money matters
 20. Environment

Státní maturita z německého jazyka

Témata 3. částí ústní zkoušky

Zpracováno dle ŠVP 63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika, cestovní ruch č.j. OAK2/2013; platnost od 1.9.2013, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Mgr. Martina Jakešová

 1. Berühmte deutschsprachige Persönlichkeiten
 2. Großherzogtum Luxemburg, Fürstentum Liechtenstein
 3. Die Stadt Louny
 4. Österreich, Wien
 5. Die Schweiz, Schweizerische Städte: Bern, Basel, Zürich, Genf
 6. Reisen, Urlaub
 7. Bildung und Schulwesen
 8. Sport – Olympische Spiele
 9. Deutschsprachige Literatur
 10. Tschechische Republik, Prag
 11. Zukunftspläne
 12. Familie
 13. Berühmte deutsche und österreichische Komponisten
 14. Gesundheit
 15. Gastronomie, Essen und Trinken in Deutschland und Tschechien
 16. Einkaufen
 17. Wohnen in der Stadt, auf dem Lande
 18. Mode und Kleidung
 19.  Wetter und Jahreszeiten
 20. Tagesablauf, Freizeit
 21. Feste und Bräuche
 22. Dienstleistungen
 23. Kultur und Kunst
 24. Deutschland, Berlin, die deutschen Nationalsymbole
 25. Verkehr

Státní maturita ze španělského jazyka

Témata 3. částí ústní zkoušky

Zpracováno dle ŠVP 63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika, cestovní ruch č.j. OAK2/2013; platnost od 1.9.2013, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Mgr. Věra Neubertová

 1. Mi ciudad
 2. República Checa
 3. Praga, capital de República Checa
 4. Praga, una excursión de mi clase
 5. Madrid
 6. España
 7. España, el país turístico
 8. Andalucía
 9. América Latina
 10. Historia y personajes de América Latina
 11. Literatura española
 12. Pintura española
 13. La cocina española
 14. La escuela y la educación
 15. Las fiestas y tradiciones del mundo hispano
 16. Fiestas y tradiciones checas
 17. La demanda y la oferta
 18. El presupuesto
 19. Monedas y dinero
 20. Los bancos

Print Friendly, PDF & Email