e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Profilová MZ – EKL / 3. část SMZ ANJ, NEJ, SPA

Témata k profilové maturitní zkoušce 2017/2018

 

78-42-M/02 Ekonomické lyceum 


PRAKTICKÁ ZKOUŠKA

Zpracováno dle ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum č.j. EKL1/2012; platnost od 1.11.2012, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Ing. Jitka Peterková, Mgr. Jaroslava Kuhnová, Ing. Monika Myšková

 

Každé téma bude obsahovat tyto 3 části

 1. ITE – Word, Excel, Access, PowerPoint
 2. PEKO – externí písemnosti, interní písemnosti
 3. APU – daňová evidence, podvojné účetnictví

 

EKONOMIKA

Zpracováno dle ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum č.j. EKL1/2012; platnost od 1.11.2012, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Ing. Lenka Drbohlavová

 1. Základní ekonomické pojmy
 2. Trh a jeho zákony
 3. Práce, nezaměstnanost, pracovní poměr, péče o zaměstnance
 4. Podnikání, podnikatel živnostenské podnikání v ČR
 5. Obchodní korporace
 6. Investiční činnost
 7. Zásobování
 8. Výrobní činnost
 9. Odbytová činnost
 10. Marketing
 11. Nástroje marketingu
 12. Odměňování
 13. Národní hospodářství a Evropská unie
 14. Celnictví
 15. Mezinárodní obchod
 16. Finanční trh a cenné papíry
 17. Bankovní systém ČR, Česká národní banka
 18. Činnosti obchodních bank
 19. Pojišťovnictví
 20. Daňová soustava a daně nepřímé v ČR
 21. Daně přímé v ČR
 22. Náklady, kalkulace nákladů
 23. Financování podniku
 24. Management, osobnost řídícího pracovníka
 25. Funkce manažera

 

MATEMATIKA

Zpracováno dle ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum č.j. EKL1/2012; platnost od 1.11.2012, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Ing. Miluše Nováková

 1. Metody při řešení lineárních nerovnic
 2. Soustava lineárních rovnic
 3. Soustava lineárních nerovnic
 4. Lineární rovnice s neznámou pod odmocninou
 5. Exponenciální funkce a rovnice
 6. Logaritmické funkce a rovnice
 7. Trigonometrie v praxi
 8. Lomené výrazy
 9. Vektory v analytice
 10. Lineární rovnice a rovnice v součinovém a podílovém tvaru
 11. Přímka v analytice
 12. Aritmetická posloupnost
 13. Geometrická posloupnost
 14. Rovinné útvary a tělesa
 15. Kombinatorika
 16. Číselné obory
 17. Soustava lineární a kvadratické rovnice
 18. Lineární rovnice s absolutní hodnotou
 19. Kvadratické rovnice
 20. Lineární a kvadratická funkce
 21. Lineární lomená funkce a nepřímá úměrnost
 22. Početní operace s mocninami a odmocninami
 23. Statistika
 24. Intervaly a množiny
 25. Kvadratické nerovnice


ÚČETNICTVÍ

Zpracováno dle ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum č.j. EKL1/2012; platnost od 1.11.2012, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Ing. Soňa Zelenková

 1. Právní úprava vedení účetnictví, doklady; výpočet a účtování mezd zaměstnanců
 2. Účetní osnova, soustava účtů; účtování závazků a pohledávek se společníky
 3. Daňová evidence příjmů a výdajů; účtování cenin
 4. Účtování pokladny a na bankovních účtech; účtování individuálního podnikatele
 5. Cenné papíry; účtování zásob metodou A
 6. DM – pořízení; účtování závazků a pohledávek v cizí měně
 7. DM – vyřazení; účtování zásob metodou B
 8. DM – evidence, odepisování; účtování založení a vzniku společnosti
 9. Zásoby – druhy, ocenění, evidence; účtování daní a dotací
 10. Kurzové rozdíly; účtování vyřazení DM
 11. Zásoby – reklamace, prodej; výpočet HV a Daně z příjmu účetní jednotky
 12. Zásoby vlastní výroby; účtování časového rozlišení nákladů a výnosů
 13. Zálohy přijaté a poskytnuté; účtování výrobků
 14. Zaměstnanci – výpočet a zúčtování mezd; účtování nákladů a výnosů
 15. Náklady; účtování dohadných položek
 16. Výnosy;  účtování vyřazení DM
 17. Časové rozlišení v užším pojetí; účtování reklamací a prodeje zásob
 18. Časové rozlišení v širším pojetí; účtování přijatých a poskytnutých zásob
 19. Zúčtovací vztahy se společníky; účtování navýšení základního kapitálu
 20. Kapitálové účty; inventarizace majetku
 21. Účtování v korporacích; účtování na bankovních účtech
 22. Účtování daní a dotací; účtování rozdělení zisku a krytí ztráty
 23. Zjištění hospodářského výsledku na konci účetního období; účtování slev
 24. Inventarizace majetku; výpočet a zaúčtování odpisů
 25. Účetní uzávěrka a závěrka; účtování pořízení DM

 

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

Zpracováno dle ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum č.j. EKL1/2012; platnost od 1.11.2012, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Mgr. Martina Zabloudilová

 1. Psychologie jako vědní disciplína
 2. Psychologie osobnosti
 3. Schopnost člověka, inteligence, učení
 4. Komunikace, komunikační proces
 5. Obtížné životní situace, duševní hygiena
 6. Etika, morálka, charakter člověka, potřeby člověka
 7. Sociologie jako moderní věda, kultura a její význam v životě člověka
 8. Proces socializace, činitelé socializace a socializační problémy
 9. Společenské útvary ve společnosti, sociální mobilita, distanc, vztahy, stratifikace
 10. Vymezení pojmu filozofie, fil. problémy, funkce
 11. Vznik náboženství, světová náboženství, vliv náboženství na člověka, sekty
 12. Vývoj antické filozofie, filozofické směry v antickém Řecku
 13. Vrcholné období antické filozofie, představitelé sofistů
 14. Filozofie helénismu, charakteristika, směry, představitelé
 15. Filozofie v období středověku, charakteristika doby, představitelé
 16. Filozofie v období renesance, charakteristika doby, představitelé
 17. Filozofie v období novověku, francouzské osvícenectví
 18. Dějiny české filozofie, filozofické směry 19.-20. století
 19. Globální problémy lidstva na prahu 21. století, proces globalizace
 20. Mezinárodní organizace, vznik Evropské unie
 21. Politologie, vznik států, znaky, funkce státu
 22. Česká republika, historie české státnosti, demokratické principy/
 23. Hlavní formy demokratické kontroly státní moci
 24. Orgány státní moci, moc zákonodárná, výkonná, soudní
 25. Občanská společnost, státní občanství, základní občanská práva

 

ANGLICKÝ JAZYK

Zpracováno dle ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum č.j. EKL1/2012; platnost od 1.11.2012, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Mgr. Simona Pichertová

 1. Family and friends
 2. Food and drinks
 3. Health and diseases
 4. Travelling and transport
 5. My biography and future plans
 6. Weather, seasons, environment
 7. Housing
 8. My school; education
 9. My home town
 10. Festivals and holidays
 11. Sports and games
 12. Music, arts, films, cultural life
 13. Free time and hobbies, my daily routine
 14. Literature
 15. Mass media, ways of communication
 16. Social issues
 17. Shopping and services
 18. Fashion and clothes
 19. The Czech Republic
 20. Prague
 21. United Kingdom
 22. London
 23. The USA
 24. Canada
 25. Australia, New Zealand

 

NĚMECKÝ JAZYK

Zpracováno dle ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum č.j. EKL1/2012; platnost od 1.11.2012, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Mgr. Martina Jakešová

 1. Familie
 2. Wohnen
 3. Schule und Bildung
 4. Wetter und Jahreszeiten
 5. Freizeit und Hobby
 6. Massenmedien und Film
 7. Sport
 8. Mode und Kleidung
 9. Tagesprogramm
 10. Reisen und Urlaub
 11. Mensch und Natur
 12. Kultur und Kunst
 13. Zukunftspläne
 14. Verpflegung
 15. Feste und Bräuche
 16. Gesundheit
 17. Die BRD
 18. Die Tschechische Republik
 19. Österreich
 20. Die Schweiz
 21. Prag
 22. Louny, die Stadt, wo ich studiere
 23. Die deutsprachigen Länder
 24. Deutschland, Berlin, die deutschen Nationalsymbole
 25. Verkehr

 

ŚPANĚLSKÝ JAZYK

Zpracováno dle ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum č.j. EKL1/2012; platnost od 1.11.2012, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Mgr. Věra Neubertová

 1. La vida familiar
 2. Hablando de la vivienda
 3. La escuela y la educación
 4. Mi ciudad
 5. Praga
 6. La República Checa
 7. España
 8. Madrid
 9. Medios de comunicación
 10. La América Latina
 11. La juventud de hoy
 12. El tiempo libre
 13. El mundo de trabajo
 14. Deporte
 15. La moda y el modo de vestir
 16. Compras y servicios
 17. Comidas y restaurantes
 18. Salud y enfermedades
 19. Medios de transporte y viajes
 20. Hablando de mi vida
 21. La naturaleza y el medio ambiente
 22. Fiestas y festejos
 23. La vida cultural
 24. La literatura española
 25. Vacaciones y turismo 

 

Státní maturita z anglického jazyka

Témata 3. částí ústní zkoušky

Zpracováno dle ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum č.j. EKL1/2012; platnost od 1. 11. 2012 počínaje 1.ročníkem

Zpracoval(a): Mgr. Simona Pichertová

 1. The United Kingdom, London
 2. The USA
 3. Canada
 4. Australia, New Zealand
 5. The Czech Republic ,Prague
 6. My hometown – Louny
 7. Food and national cuisine in CR, UK, USA
 8. System of education in CR, UK, USA
 9. Culture life
 10. Literature UK, USA
 11. Festivals and national days CR, UK, USA
 12. Holidays and celebrations
 13. Health and first aid, healthy lifestyle
 14. Job and occupation, applying for a job
 15. Housing and living
 16. Media
 17. Social issues
 18. Transport and travelling
 19. Money matters
 20. Environment

 

Státní maturita z německého jazyka

Témata 3. částí ústní zkoušky

Zpracováno dle ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum č.j. EKL1/2012; platnost od 1. 11. 2012 počínaje 1.  ročníkem

Zpracovala: Mgr. Martina Jakešová

 1. Berühmte deutschsprachige Persönlichkeiten
 2. Großherzogtum Luxemburg, Fürstentum Liechtenstein
 3. Die Stadt Louny
 4. Österreich, Wien
 5. Die Schweiz, Schweizerische Städte: Bern, Basel, Zürich, Genf
 6. Reisen, Urlaub
 7. Bildung und Schulwesen
 8. Sport – Olympische Spiele
 9. Deutschsprachige Literatur
 10. Tschechische Republik, Prag
 11. Zukunftspläne
 12. Familie
 13. Berühmte deutsche und österreichische Komponisten
 14. Gesundheit
 15. Gastronomie, Essen und Trinken in Deutschland und Tschechien
 16. Einkaufen
 17. Wohnen in der Stadt, auf dem Lande
 18. Mode und Kleidung
 19. Wetter und Jahreszeiten
 20. Tagesablauf, Freizeit
 21. Feste und Bräuche
 22. Dienstleistungen
 23. Kultur und Kunst
 24. Deutschland, Berlin, die deutschen Nationalsymbole
 25. Verkehr

 

Státní maturita ze španělského jazyka

Témata 3. částí ústní zkoušky

Zpracováno dle ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum č.j. EKL1/2012; platnost od 1. 11. 2012 počínaje 1.ročníkem

Zpracovala: Mgr. Věra Neubertová

 1. Mi ciudad
 2. República Checa
 3. Praga, capital de República Checa
 4. Praga, una excursión de mi clase
 5. Madrid
 6. España
 7. España, el país turístico
 8. Andalucía
 9. América Latina
 10. Historia y personajes de América Latina
 11. Literatura española
 12. Pintura española
 13. La cocina española
 14. La escuela y la educación
 15. Las fiestas y tradiciones del mundo hispano
 16. Fiestas y tradiciones checas
 17. La demanda y la oferta
 18. El presupuesto
 19. Monedas y dinero
 20. Los bancos