e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Profilová MZ – EKL / 3. část SMZ ANJ, NEJ, SPA

Témata k profilové maturitní zkoušce 2018/2019

78-42-M/02 Ekonomické lyceum 

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA

Zpracováno dle ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum č.j. EKL2/2015; platnost od 1. 9. 2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Ing. Jitka Peterková, Mgr. Jaroslava Kuhnová, Ing. Lenka Drbohlavová

Každé téma bude obsahovat tyto 3 části

 1. ITE – Word, Excel, Access, PowerPoint
 2. PEKO – externí písemnosti, interní písemnosti, tabulka
 3. APU – daňová evidence, podvojné účetnictví

 

EKONOMIKA

Zpracováno dle ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum č.j. EKL2/2015; platnost od 1. 9. 2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Ing. Lenka Drbohlavová

 1. Základní ekonomické pojmy
 2. Trh a jeho zákony
 3. Práce, nezaměstnanost, pracovní poměr, péče o zaměstnance
 4. Podnikání, podnikatel živnostenské podnikání v ČR
 5. Obchodní korporace
 6. Investiční činnost
 7. Zásobování
 8. Výrobní činnost
 9. Odbytová činnost
 10. Marketing
 11. Nástroje marketingu
 12. Odměňování
 13. Národní hospodářství a Evropská unie
 14. Celnictví
 15. Mezinárodní obchod
 16. Finanční trh a cenné papíry
 17. Bankovní systém ČR, Česká národní banka
 18. Činnosti obchodních bank
 19. Pojišťovnictví
 20. Daňová soustava a daně nepřímé v ČR
 21. Daně přímé v ČR
 22. Náklady, kalkulace nákladů
 23. Financování podniku
 24. Management, osobnost řídícího pracovníka
 25. Funkce manažera

MATEMATIKA

Zpracováno dle ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum č.j. EKL2/2015; platnost od 1. 9. 2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Ing. Monika Myšková

 1. Metody při řešení lineárních nerovnic
 2. Soustava lineárních rovnic
 3. Soustava lineárních nerovnic
 4. Lineární rovnice s neznámou pod odmocninou
 5. Exponenciální funkce a rovnice
 6. Logaritmické funkce a rovnice
 7. Trigonometrie v praxi
 8. Lomené výrazy
 9. Vektory v analytice
 10. Lineární rovnice a rovnice v součinovém a podílovém tvaru
 11. Přímka v analytice
 12. Aritmetická posloupnost
 13. Geometrická posloupnost
 14. Rovinné útvary a tělesa
 15. Kombinatorika
 16. Číselné obory
 17. Soustava lineární a kvadratické rovnice
 18. Lineární rovnice s absolutní hodnotou
 19. Kvadratické rovnice
 20. Lineární a kvadratická funkce
 21. Lineární lomená funkce a nepřímá úměrnost
 22. Početní operace s mocninami a odmocninami
 23. Statistika
 24. Intervaly a množiny
 25. Kvadratické nerovnice

 

ÚČETNICTVÍ

Zpracováno dle ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum č.j. EKL2/2015; platnost od 1. 9. 2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Ing. Lenka Drbohlavová

 1. Daně a dotace
 2. Účetní doklady, účetní zápisy
 3. Časové rozlišování nákladů a výnosů v užším pojetí
 4. Zálohy
 5. Účtování v akciové společnosti
 6. Hotovostní a bezhotovostní platební styk
 7. Pořizování dlouhodobého majetku
 8. Hospodářský výsledek
 9. Kurzové rozdíly
 10. Náklady
 11. Inventarizace majetku a závazků
 12. Rozvaha
 13. Účetní uzávěrka a závěrka
 14. Materiálové zásoby
 15. Výnosy
 16. Vyřazování dlouhodobého majetku
 17. Pomocné knihy u daňové evidence
 18. Daňová evidence příjmů a výdajů
 19. Mzdy a zaměstnanci
 20. Směnky
 21. Odepisování dlouhodobého majetku
 22. Bankovní úvěry
 23. Soustava účtů
 24. Syntetická a analytická evidence
 25. Opravné položky, rezervy, dohadné položky

 

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

Zpracováno dle ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum č.j. EKL2/2015; platnost od 1. 9. 2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Mgr. Jaroslava Kuhnová

 1. Vznik filozofie a její význam v životě člověka (vymezení pojmu filozofie, duchovní předpoklady pro vznik filozofie, mýtus, základní filozofické problémy, význam mezní situace pro filozofii, filozofické disciplíny, vztah filozofie, náboženství a vědy)
 2. Náboženství (vznik, pojem, podoby náboženství, hlavní světová monoteistická náboženství judaismus, křesťanství, islám – srovnání, podstata jednotlivých systémů; vliv náboženství na člověka, sekty a jejich charakteristika, fundamentalismus)
 3. Antická filozofie I. (vývoj antické filozofie a jednotlivé etapy; milétská škola, Pythagoras, Herakleitos, eleaté, atomisté)
 4. Antická filozofie II. (sofisté, Sokrates, Platon, Aristoteles, helénismus a období pozdní antiky – stoicismus, epikureismus, skepticismus)
 5. Filozofie v období středověku (charakteristika doby, vznik křesťanství, patristika, scholastika, Aurelius Augustinus, Tomáš Akvinský, spor o univerzália)
 6. Filozofie v období renesance (charakteristika doby, humanismus, objevy moderní vědy – heliocentrická soustava; Mikuláš Kusánský, Giordano Bruno, Galileo Galilei, Francis Bacon)
 7. Novověká filozofie (racionalismus-Descartes, empirismus-Locke; francouzské osvícenství-Voltaire, Rousseau; vznik encyklopedií, německý idealismus-Kant, Hegel, Fichte; marxistická filozofie; pozitivismus-Comte, iracionalismus – Schopenhauer, Nietzsche)
 8. Osobnosti českého filozofického myšlení (dějiny české filozofie, Jan Hus, Jan Amos Komenský, B. Bolzano, Fr. Palacký, T. G. Masaryk, Jan Patočka, V. Havel, současná česká filozofie – Erazim Kohák, Václav Bělohradský)
 9. Politologie, vznik států, znaky, funkce státu (politologie jako věda, vznik států, znaky, funkce, formy a typy státu, územní struktura, právní stát, multietnicita ve státě, xenofobie, rasismus)
 10. ČR – náš stát (historie české státnosti, prezidenti ČR, státní symboly, státní svátky, státní občanství, Ústava jako nejvyšší zákon státu, vývoj Ústavy ČR)
 11. Stát a demokracie (pojem demokracie, principy demokracie, demokratické rozhodování, totalitní politické systémy a jejich znaky, formy demokratické kontroly, složky státní moci, dělba moci, zpětná kontrola)
 12. Politika, politické strany, participace občana na politice, politické ideologie (vysvětlení pojmu politická strana, znaky, hlavní rozdíly levice a pravice, volební právo, volby v ČR, volební systém, politický extremismus, anarchismus, fašismus, rasismus atd.)
 13. Právo, právní řád, právní norma, právní odvětví, právní instituce (pojem a význam práva, právního řádu, prameny práva, právní norma a její působnost, platnost, účinnost, Právní řád ČR, rozdělení právních odvětví, právní instituce, advokacie, notářství, exekutor, ombudsman)
 14. Občan a právo v rodině a zaměstnání (právní vztahy, právní způsobilost, veřejné a soukromé právo; rodinné právo – uzavření manželství, registrované partnerství, zánik manželství, vyživovací povinnost, osvojení, poručenství, pěstounská péče; dědické právo – způsoby dědění, důvody vydědění; pracovní právo – vznik a zánik pracovního poměru)
 15. Mezinárodní vztahy, mezinárodní organizace (vznik, význam a úkoly mezinárodních organizací, Evropská Unie – historie, symboly, orgány, cíle, začlenění ČR, Schengen, důsledky členství; OSN, NATO, UNESCO, INTERPOL atd.)
 16. Globální problémy lidstva na prahu 21. století (význam pojmu globalizace, důsledky, významné globální problémy, zhoršování životního prostředí, terorismus, civilizační choroby, migrace; významné mezinárodní organizace poskytující humanitární pomoc, UNICEF, WHO, Mezinárodní červený kříž)
 17. Psychologie jako vědní disciplína, psychologické vědy (vysvětlení pojmu psychologie, prožívání, chování, základní, aplikované a speciální psychologické vědy, metody výzkumu v psychologii, zakladatel W. Wundt, S. Freud – psychoanalýza)
 18. Osobnost a její vlastnosti, typologie (vysvětlení pojmu osobnost, etapy vývoje osobnosti, Hippokratova typologie temperamentu, Kretschmerova teorie stavby těla, ontogeneze, fylogeneze, dědičnost, introvert, extrovert)
 19. Psychické vlastnosti osobnosti (rozdělení psychických jevů, schopnosti – pojem, stupně nadání, talent, genialita; druhy; inteligence – pojem, druhy, IQ, emoční inteligence; dovednost, vědomost, návyk; potřeby a motivy)
 20. Obtížné životní situace, vznik konfliktů a jejich předcházení (stres, frustrace, deprivace, reakce na stresové situace, řešení konfliktů, asertivní jednání a jeho principy, duševní poruchy a jejich příčiny, duševní hygiena, psychologická pomoc)
 21. Etika, etiketa, morálka, charakter člověka (etika, morálka, právo, charakter, vůle, volní vlastnosti, svědomí, konflikt, výchova, sebevýchova, etické problémy současnosti; zásady slušnosti a dobrého chování jako základ demokratických vztahů mezi lidmi)
 22. Komunikace, komunikační proces, umění jednat s lidmi (definice komunikace, složky, zóny, dělení, význam neverbální komunikace, zásady úspěšného jednání s lidmi)
 23. Sociologie jako věda, kultura jako způsob života (pojem sociologie, zakladatel A. Comte, předmět sociologie, metody výzkumu; faktory ovlivňující život ve společnosti, význam kultury pro člověka, funkce kultury)
 24. Proces socializace – člověk mezi lidmi (pojem socializace, resocializace, zprostředkovatelé socializace a jejich význam, sociální deviace a patologie, sociální změna, současné problémy společenského života)
 25. Sociální vztahy a sociální struktura společnosti (sociální role, sociální pozice, sociální kontrola, sociální stratifikace, sociální mobilita, sociální skupiny, formální a neformální vztah; sociální problémy české společnosti)

 

ANGLICKÝ JAZYK

 1. Family and friends
 2. Food and drinks
 3. Health and diseases
 4. Travelling and transport
 5. My biography and future plans
 6. Weather, seasons, environment
 7. Housing
 8. My school; education
 9. My home town
 10. Festivals and holidays
 11. Sports and games
 12. Music, arts, films, cultural life
 13. Free time and hobbies, my daily routine
 14. Literature
 15. Mass media, ways of communication
 16. Social issues
 17. Shopping and services
 18. Fashion and clothes
 19. The Czech Republic
 20. Prague
 21. United Kingdom
 22. London
 23. The USA
 24. Canada
 25. Australia, New Zealand

 

NĚMECKÝ JAZYK

Zpracováno dle ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum č.j. EKL2/2015; platnost od 1. 9. 2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Mgr. Martina Jakešová

 1. Wohnen
 2. Schule und Bildung
 3. Wetter und Jahreszeiten
 4. Freizeit und Hobby
 5. Massenmedien und Film
 6. Sport
 7. Mode und Kleidung
 8. Tagesprogramm
 9. Reisen und Urlaub
 10. Mensch und Natur
 11. Kultur und Kunst
 12. Zukunftspläne
 13. Verpflegung
 14. Feste und Bräuche
 15. Gesundheit
 16. Die BRD
 17. Die Tschechische Republik
 18. Österreich
 19. Die Schweiz
 20. Prag
 21. Louny, die Stadt, wo ich studiere
 22. Die deutsprachigen Länder
 23. Berufe
 24. Ferien
 25. Umweltschutz

 

ŚPANĚLSKÝ JAZYK

Zpracováno dle ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum č.j. EKL2/2015; platnost od 1. 9. 2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Mgr. Věra Neubertová

 1. La vida familiar
 2. Hablando de la vivienda
 3. La escuela y la educación
 4. Mi ciudad
 5. Praga
 6. La República Checa
 7. España
 8. Madrid
 9. Medios de comunicación
 10. La América Latina
 11. La juventud de hoy
 12. El tiempo libre
 13. El mundo de trabajo
 14. Deportes
 15. La moda y el modo de vestir
 16. Compras y servicios
 17. Comidas y restaurantes
 18. Salud y enfermedades
 19. Medios de transporte y viajes
 20. Hablando de mi vida
 21. La  naturaleza y el medio ambiente
 22. Fiestas y festejos
 23. La vida cultural
 24. La literatura española
 25. Vacaciones y turismo

 

Státní maturita z anglického jazyka

Témata 3. částí ústní zkoušky

Zpracováno dle ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum č.j. EKL2/2015; platnost od 1. 9. 2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracoval(a): Ing. Helena Zikmundová

 1. The United Kingdom, London
 2. The USA
 3. Canada
 4. Australia, New Zealand
 5. The Czech Republic ,Prague
 6. My hometown – Louny
 7. Food and national cuisine in CR, UK, USA
 8. System of education in CR, UK, USA
 9. Culture life
 10. Literature UK, USA
 11. Festivals and national days CR, UK, USA
 12. Holidays and celebrations
 13. Health and first aid, healthy lifestyle
 14. Job and occupation, applying for a job
 15. Housing and living
 16. Media
 17. Social issues
 18. Transport and travelling
 19. Money matters
 20. Environment

 

Státní maturita z německého jazyka

Témata 3. částí ústní zkoušky

Zpracováno dle ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum č.j. EKL2/2015; platnost od 1. 9. 2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Mgr. Martina Jakešová

 1. Die Stadt Louny
 2. Österreich, Wien
 3. Die Schweiz, Schweizerische Städte: Bern, Basel, Zürich, Genf
 4. Reisen, Urlaub
 5. Bildung und Schulwesen
 6. Sport – Olympische Spiele
 7. Tschechische Republik, Prag
 8. Zukunftspläne
 9. Familie
 10. Gesundheit
 11. Gastronomie, Essen und Trinken in Deutschland und Tschechien
 12. Einkaufen
 13. Wohnen in der Stadt, auf dem Lande
 14. Mode und Kleidung

 

Státní maturita ze španělského jazyka

Témata 3. částí ústní zkoušky

Zpracováno dle ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum č.j. EKL2/2015; platnost od 1. 9. 2015, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Mgr. Věra Neubertová

 1. Mi ciudad
 2. La República Checa
 3. Praga, capital de República Checa
 4. Praga, una excursión de mi clase
 5. Madrid
 6. España
 7. España, el país turístico
 8. Barcelona
 9. La América Latina
 10. La historia y personajes de América Latina
 11. La literatura española
 12. La pintura española
 13. La cocina española
 14. La escuela y la educación
 15. Las fiestas y tradiciones del mundo hispano
 16. Las fiestas y tradiciones checas
 17. La demanda y la oferta
 18. El presupuesto
 19. Las monedas y el dinero
 20. Los bancos