e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Profilová MZ – EKL / 3. část SMZ ANJ, NEJ, SPA

Témata k profilové maturitní zkoušce 2016/2017

 

78-42-M/02 Ekonomické lyceum 


PRAKTICKÁ ZKOUŠKA

Zpracováno dle ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum č.j. EKL1/2012; platnost od 1.11.2012, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Ing. Jitka Peterková, Mgr. Jaroslava Kuhnová, Ing. Lenka Drbohlavová

Každé téma bude obsahovat tyto 3 části

 1. ITE – Word, Excel, Access, PowerPoint
 2. PEKO – externí písemnosti, interní písemnosti, tabulka
 3. APU – daňová evidence, podvojné účetnictví

EKONOMIKA

Zpracováno dle ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum č.j. EKL1/2012; platnost od 1.11.2012, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Ing. Lenka Drbohlavová

 1. Základní ekonomické pojmy
 2. Trh a jeho zákony
 3. Práce, nezaměstnanost, pracovní poměr, péče o zaměstnance
 4. Podnikání, podnikatel živnostenské podnikání v ČR
 5. Obchodní korporace
 6. Investiční činnost
 7. Zásobování
 8. Výrobní činnost
 9. Odbytová činnost
 10. Marketing
 11. Nástroje marketingu
 12. Odměňování
 13. Národní hospodářství a Evropská unie
 14. Celnictví
 15. Mezinárodní obchod
 16. Finanční trh a cenné papíry
 17. Bankovní systém ČR, Česká národní banka
 18. Činnosti obchodních bank
 19. Pojišťovnictví
 20. Daňová soustava a daně nepřímé v ČR
 21. Daně přímé v ČR
 22. Náklady, kalkulace nákladů
 23. Financování podniku
 24. Management, osobnost řídícího pracovníka
 25. Funkce manažera v podniku

MATEMATIKA

Zpracováno dle ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum č.j. EKL1/2012; platnost od 1.11.2012, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Ing. Monika Myšková

 1. Algebraické rovnice
 2. Metody při řešení nerovnic
 3. Soustava rovnic a nerovnic
 4. Rovnice s absolutní hodnotou
 5. Nerovnice s absolutní hodnotou
 6. Rovnice s neznámou pod odmocninou
 7. Exponenciální rovnice
 8. Logaritmické rovnice
 9. Goniometrické rovnice
 10. Funkce
 11. Trigonometrie v praxi
 12. Lomené výrazy
 13. Matice
 14. Komplexní čísla
 15. Intervaly
 16. Vektor v analytice
 17. Přímka v analytice
 18. Kružnice v analytice
 19. Parabola v analytice
 20. Odchylky přímek a rovin
 21. Aritmetická posloupnost
 22. Geometrická posloupnost
 23. Rovinné útvary a tělesa
 24. Kombinatorika
 25. Číselné množiny

ÚČETNICTVÍ

Zpracováno dle ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum č.j. EKL1/2012; platnost od 1.11.2012, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Ing. Lenka Drbohlavová

 1. Daně a dotace
 2. Účetní doklady, účetní zápisy
 3. Časové rozlišování nákladů a výnosů v užším pojetí
 4. Zálohy
 5. Účtování v akciové společnosti
 6. Hotovostní a bezhotovostní platební styk
 7. Pořizování dlouhodobého majetku
 8. Hospodářský výsledek
 9. Kurzové rozdíly
 10. Náklady
 11. Inventarizace majetku a závazků
 12. Rozvaha
 13. Účetní uzávěrka a závěrka
 14. Materiálové zásoby
 15. Výnosy
 16. Vyřazování dlouhodobého majetku
 17. Pomocné knihy u daňové evidence
 18. Daňová evidence příjmů a výdajů
 19. Mzdy a zaměstnanci
 20. Směnky
 21. Odepisování dlouhodobého majetku
 22. Bankovní úvěry
 23. Soustava účtů
 24. Syntetická a analytická evidence
 25. Opravné položky, rezervy, dohadné položky

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

Zpracováno dle ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum č.j. EKL1/2012; platnost od 1.11.2012, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Mgr. Martina Zabloudilová

 1. Psychologie jako vědní disciplína, její obory a funkce, metody výzkumu (definice, pojem chování, prožívání, projevy člověka, disciplíny)
 2. Psychologie osobnosti, vývojové etapy člověka, psychické jevy, temperament (stránky osobnosti, dědičnost, fylogeneze, ontogeneze)
 3. Schopnost člověka, inteligence, učení a jeho význam v životě člověka (pojem schopnost, vloha, druhy schopností, vědomost, dovednost, návyk, paměť)
 4. Komunikace, komunikační proces a jeho způsoby (sociální dovednosti, složky, zóny, dělení komunikace)
 5. Obtížné životní situace, duševní hygiena, duševní poruchy (stres, frustrace, konflikt, deprivace, metody a význam duševní hygieny)
 6. Etika, morálka, charakter člověka, potřeby člověka (definice charakteru, druhy chování, sociální dovednosti, výchova, sebevýchova)
 7. Sociologie jako moderní věda, kultura a její význam v životě člověka (vznik a vývoj sociologie, dělení, faktory ovlivňující život ve společnosti, funkce kultury, metody výzkumu)
 8. Proces socializace, činitelé socializace a socializační problémy (definice socializace, dělení, resocializace, sociální deviace, patologie, odměna, trest)
 9. Společenské útvary ve společnosti, sociální mobilita, distanc, vztahy, stratifikace (pojem role a její druhy, sociální změna, sociální problémy v ČR)
 10. Vymezení pojmu filozofie, fil. problémy, funkce, význam filozofie pro člověka (vznik filozofie, skupiny filozofů, disciplíny, vztah filozofie a náboženství)
 11. Vznik náboženství, světová náboženství, vliv náboženství na člověka, sekty (podoby náboženství, znaky a nebezpečí sekt, fundamentalismus)
 12. Vývoj antické filozofie, filozofické směry v antickém Řecku (milétská škola, pythágorejci, ionská škola, elejská škola, atomisté)
 13. Vrcholné období antické filozofie, představitelé sofistů (filozofie sofistů, relativnost pojmů, pojetí pravdy, Sokrates, Platon, Aristoteles)
 14. Filozofie helénismu, charakteristika, směry, představitelé (stoicismus, epikúreismus, skepticismus)
 15. Filozofie v období středověku, charakteristika doby, představitelé (patristika, scholastika, Augustinu Aurelius, Tomáš Akvinský)
 16. Filozofie v období renesance, charakteristika doby, představitelé (humanismus, nové objevy, panteismus)
 17. Filozofie v období novověku, francouzské osvícenectví (rozvoj vědy, racionalismus, empirismus, senzualismus, vznik encyklopedií)
 18. Dějiny české filozofie, filozofické směry 19.-20. století (Jan Hus, J.A. Komenský, B. Bolzano, T.G.Masaryk, V. Havel)
 19. Globální problémy lidstva na prahu 21. století, proces globalizace (významné globální problémy, civilizační choroby, recyklace)
 20. Mezinárodní organizace, vznik Evropské unie (důvody vzniku, symboly, orgány, cíle)
 21. Politologie, vznik států, znaky, funkce státu (formy a typy státu, státní symboly, státní svátky, prezidenti)
 22. Česká republika, historie české státnosti, demokratické principy) (definice republiky, demokratické rozhodování, formy dem. kontroly)
 23. Hlavní formy demokratické kontroly státní moci (přímá, nepřímá demokracie, volby, politické strany, ideologie)
 24. Orgány státní moci, moc zákonodárná, výkonná, soudní (parlament, vláda, justice, charakteristika, úkoly)
 25. Občanská společnost, státní občanství, základní občanská práva (samospráva, osobní sféra občanů, právní řád, zákony)

ANGLICKÝ JAZYK

Zpracováno dle ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum č.j. EKL1/2012; platnost od 1.11.2012, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Mgr. Simona Pichertová, Mgr. Radka Nováková

 1. Family and friends
 2. Food and drinks
 3. Health and diseases
 4. Travelling and transport
 5. My biography and future plans
 6. Weather, seasons, environment
 7. Housing
 8. My school; education
 9. My home town
 10. Festivals and holidays
 11. Sports and games
 12. Music, arts, films, cultural life
 13. Free time and hobbies, my daily routine
 14. Literature
 15. Mass media, ways of communication
 16. Social issues
 17. Shopping and services
 18. Fashion and clothes
 19. The Czech Republic
 20. Prague
 21. United Kingdom
 22. London
 23. The USA
 24. Canada
 25. Australia, New Zealand

NĚMECKÝ JAZYK

Zpracováno dle ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum č.j. EKL1/2012; platnost od 1.11.2012, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Mgr. Martina Jakešová

 1. Familie
 2. Wohnen
 3. Schule und Bildung
 4. Wetter und Jahreszeiten
 5. Freizeit und Hobby
 6. Massenmedien und Film
 7. Sport
 8. Mode und Kleidung
 9. Tagesprogramm
 10. Reisen und Urlaub
 11. Mensch und Natur
 12. Kultur und Kunst
 13. Zukunftspläne
 14. Verpflegung
 15. Feste und Bräuche
 16. Gesundheit
 17. Die BRD
 18. Die Tschechische Republik
 19. Österreich
 20. Die Schweiz
 21. Prag
 22. Louny, die Stadt, wo ich studiere
 23. Die deutsprachigen Länder
 24. Deutschland, Berlin, die deutschen Nationalsymbole
 25. Verkehr

ŚPANĚLSKÝ JAZYK

Zpracováno dle ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum č.j. EKL1/2012; platnost od 1.11.2012, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Mgr. Věra Neubertová

 1. La vida familiar
 2. Hablando de la vivienda
 3. La escuela y la educación
 4. Mi ciudad
 5. Praga
 6. La República Checa
 7. España
 8. Madrid
 9. Medios de comunicación
 10. La América Latina
 11. La juventud de hoy
 12. El tiempo libre
 13. El mundo de trabajo
 14. Deporte
 15. La moda y el modo de vestir
 16. Compras y servicios
 17. Comidas y restaurantes
 18. Salud y enfermedades
 19. Medios de transporte y viajes
 20. Hablando de mi vida
 21. La naturaleza y el medio ambiente
 22. Fiestas y festejos
 23. La vida cultural
 24. La literatura española
 25. Vacaciones y turismo 

Státní maturita z anglického jazyka

Témata 3. částí ústní zkoušky

Zpracováno dle ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum č.j. EKL1/2012; platnost od 1. 11. 2012 počínaje 1.ročníkem

Zpracoval(a): Mgr. Radka Nováková

 1. The United Kingdom, London
 2. The USA
 3. Canada
 4. Australia, New Zealand
 5. The Czech Republic ,Prague
 6. My hometown – Louny
 7. Food and national cuisine in CR, UK, USA
 8. System of education in CR, UK, USA
 9. Culture life
 10. Literature UK, USA
 11. Festivals and national days CR, UK, USA
 12. Holidays and celebrations
 13. Health and first aid, healthy lifestyle
 14. Job and occupation, applying for a job
 15. Housing and living
 16. Media
 17. Social issues
 18. Transport and travelling
 19. Money matters
 20. Environment

Státní maturita z německého jazyka

Témata 3. částí ústní zkoušky

Zpracováno dle ŠVP 63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika, cestovní ruch č.j. OAK2/2013; platnost od 1.9.2013, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Mgr. Martina Jakešová

 1. Berühmte deutschsprachige Persönlichkeiten
 2. Großherzogtum Luxemburg, Fürstentum Liechtenstein
 3. Die Stadt Louny
 4. Österreich, Wien
 5. Die Schweiz, Schweizerische Städte: Bern, Basel, Zürich, Genf
 6. Reisen, Urlaub
 7. Bildung und Schulwesen
 8. Sport – Olympische Spiele
 9. Deutschsprachige Literatur
 10. Tschechische Republik, Prag
 11. Zukunftspläne
 12. Familie
 13. Berühmte deutsche und österreichische Komponisten
 14. Gesundheit
 15. Gastronomie, Essen und Trinken in Deutschland und Tschechien
 16. Einkaufen
 17. Wohnen in der Stadt, auf dem Lande
 18. Mode und Kleidung
 19.  Wetter und Jahreszeiten
 20. Tagesablauf, Freizeit
 21. Feste und Bräuche
 22. Dienstleistungen
 23. Kultur und Kunst
 24. Deutschland, Berlin, die deutschen Nationalsymbole
 25. Verkehr

Státní maturita ze španělského jazyka

Témata 3. částí ústní zkoušky

Zpracováno dle ŠVP 63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika, cestovní ruch č.j. OAK2/2013; platnost od 1.9.2013, počínaje 1. ročníkem

Zpracovala: Mgr. Věra Neubertová

 1. Mi ciudad
 2. República Checa
 3. Praga, capital de República Checa
 4. Praga, una excursión de mi clase
 5. Madrid
 6. España
 7. España, el país turístico
 8. Andalucía
 9. América Latina
 10. Historia y personajes de América Latina
 11. Literatura española
 12. Pintura española
 13. La cocina española
 14. La escuela y la educación
 15. Las fiestas y tradiciones del mundo hispano
 16. Fiestas y tradiciones checas
 17. La demanda y la oferta
 18. El presupuesto
 19. Monedas y dinero
 20. Los bancos
Print Friendly, PDF & Email