e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Nabídka zkušebních předmětů – profilová část

Nabídka zkušebních předmětů pro povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018

Pro školní rok 2017/2018 stanovuji tři předměty pro profilovou část maturitní zkoušky v jednotlivých oborech vzdělání ukončených maturitní zkouškou, dle Zákona 242/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, účinné od 1. 10. 2016 s vyznačenými změnami podle vyhlášky č. 197/2016 Sb. a 311/2016 Sb. takto:

1. Profilová část MZ:

U oboru vzdělání 23-41-M/01  Strojírenství

U oboru vzdělání 68-43-M/01  Veřejnosprávní činnost

U oboru vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum

U oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie

 

2. Volitelná zkouška:

Matematika + (DT, zajišťuje Cermat)

 

3. Společná část MZ

Povinné zkoušky:

  1. český jazyk
  2. cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk) nebo matematika

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a vyhlášky č. 177/2009 Sb., žák koná ve společné části maturitní zkoušky povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a cizího jazyka nebo matematiky.

Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka

dle § 81 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) Povinnou i nepovinnou profilovou zkoušku konanou z cizího jazyka lze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky, dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší, z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Seznam zkoušek určených k nahrazování je v informacích MŠMT č. j. MSMT-32048/2015).

 

Print Friendly, PDF & Email