e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

MZ 2018 – informace, JZS, rozpis žáků

MATURITNÍ ZKOUŠKY – JARO 2018

ROZPIS MZ

TŘÍDA TŘÍDNÍ UČITEL PEDAGOGICKÁ
RADA
VYSVĚDČENÍ PRAKTICKÁ ČÁST MZ
od 7:50h
SPOLEČNÁ ČÁST MZ PŘÍPRAVA K MZ ÚSTNÍ ČÁST MZ
EKL4 KEI 20. 4. 2018 24. 4. 2018 25. 4. 2018
(uč.16)
2. 5. – 15. 5. 2018 26.-27.4.2018
16.-18.5.2018
21.-23.5.2018
OAK4 KEI 20. 4. 2018 24. 4. 2018 26. 4. 2018
(uč.16)
2. 5. – 15. 5. 2018 25. a 27.4.2018
16.-18.5.2018
23.-25.5.2018
STR4 NO 20. 4. 2018 24. 4. 2018 27. 4. 2018
(uč.13)
2. 5. – 15. 5. 2018 25.-26.4.2018
16.-18.5.2018
21.-23.5.2018
VSP4 NO 20. 4. 2018 24. 4. 2018 27. 4. 2018
(uč.16)
2. 5. – 15. 5. 2018 25.-26.4.2018
16.-18.5.2018
23.-25.5.2018

KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY

Termíny maturitních zkoušek

TERMÍNY ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK:

15. 5. 2018 – Zpřístupnění záznamů o hodnocení PP, záznamových archů, DT SČ MZ 2018
15. 6. 2018 – Zpřístupnění protokolů o výsledcích SČ MZ žáků


Maturitní zkouška ve školním roce 2017/2018 se koná podle ustanovení § 77 až § 82 školského zákona a podle ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

V jarním zkušebním období se maturitní zkoušky konají od 2. května do 10. června 2018, v podzimním zkušebním období pak od 3. září do 20. září 2018. Písemné zkoušky a praktické zkoušky profilové části je možné konat v jarním zkušebním období již od 3. dubna 2018. V případech, kdy to povaha zkoušky vyžaduje, je možné konat praktickou zkoušku profilové části i dříve.

Povinné i nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky, vyjma zkoušky z českého jazyka a literatury, se konají podle schválených katalogů požadavků zkoušek společné části konaných po 1. lednu 2017. Zkouška z českého jazyka a literatury se koná podle katalogu schváleného pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury konanou po 1. lednu 2018. Katalogy jsou zveřejněny zde: http://www.msmt.cz/file/33527 a na http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statni-maturita/katalog-pozadavku-zkousek-spolecne-casti-maturitni-zkousky-z?highlightWords=katalog+po%C5%BEadavk%C5%AF+2017%2F2018.

Povinné a nepovinné zkoušky profilové části

Nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky. 

Pokud se v profilové části maturitní zkoušky konají 3 povinné zkoušky, může ředitel školy stanovit, že za podmínek stanovených vyhláškou č. 177/2009 Sb. lze jednu povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Na základě rozhodnutí ředitele školy lze jazykovým certifikátem také nahradit jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka profilové části. Informace o standardizovaných jazykových zkouškách určených k náhradě zkoušek z cizího jazyka profilové části, z nichž ředitel školy může volit pro konání maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2018, je zveřejněna zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-msmt-o-zkouskach-urcenych-k-nahrazovani-zkousek-z-2.

Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podáním přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy, a to do 1. prosince 2017 pro jarní zkušební období 2018 a do 25. června 2018 pro podzimní zkušební období 2018.

Pravidla pro výběr literárních děl

Termín odevzdání žákova seznamu literárních děl je do 31. března příslušného školního roku pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

Matematika+

V jarním zkušebním období 2018 se žáci posledních ročníků oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou budou moci v souladu s vyhlášením pokusného ověřování účastnit konání výběrové zkoušky Matematika+. Zkouška je určena žákům, kteří zároveň podají přihlášku k maturitní zkoušce v souladu s § 4 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 177/2009 Sb. Ke zkoušce Matematika+ se budou žáci moci přihlašovat v termínu od 2. ledna do 15. ledna 2018 prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na portálu https://vpz.cermat.cz.

Společná část maturitní zkoušky

Didaktické testy a písemné práce společné části se konají v pracovní dny v období od 2. května do 15. května 2018. Písemné práce je možné konat i v dřívějším termínu, nejdříve však 3. dubna 2018. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací určí MŠMT nejpozději 1. září 2017 a jednotné zkušební schéma pro jejich konání nejpozději do 15. ledna 2018; tyto údaje zveřejní MŠMT způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Ústní zkoušky společné části se konají v období od 16. května do 10. června 2018. Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním.

Výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky zpřístupní Centrum ředitelům škol prostřednictvím informačního systému Centra do 15. května 2018. Nejpozději následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům.

Způsob hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka a zpřístupnění výsledků hodnocení Centrem se uskuteční v souladu s příslušnými platnými ustanoveními Školský zákon č. 561/2004 Sb. s účinností od 1. září 2017 a vyhlášky – VYHLÁŠKA o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou – Úplné znění účinné od 1. září 2017.

Profilová část maturitní zkoušky

Zkoušky profilové části konané před zkušební maturitní komisí (tj. ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací) se konají v období od 16. května do 10. června 2018.

Písemné zkoušky a praktické zkoušky profilové části se konají od 3. dubna 2018, popř. i dříve. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části.

Celkové hodnocení maturitní zkoušky

Centrum zpřístupní řediteli školy výsledky celkového hodnocení žáků nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků maturitní zkoušky za jednotlivou třídu prostřednictvím informačního systému Centra. Ředitel školy poté bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. Centrum zpřístupní řediteli školy protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka prostřednictvím informačního systému nejpozději do 15. června 2018.

[/su_spoiler]

VÝSLEDKY MATURITNÍ ZKOUŠKY

ODVOLÁNÍ PROTI VÝSLEDKU MATURITNÍ ZKOUŠKY