e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

MZ 2019 – informace, JZS, rozpis žáků

MATURITNÍ ZKOUŠKY – PODZIM 2019

Od pondělí 10. června 2019 bude k dispozici projekt MZ2019P pro přihlašování žáků k podzimnímu termínu maturitní zkoušky. 

V podzimním zkušebním období se didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky konají v období od 1. září do 10. září, ústní zkoušky společné části v období od 1. září do 20. září. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací v podzimním zkušebním období – zde. Jednotné zkušební schéma určí ministerstvo nejpozději do 15. srpna před konáním maturitní zkoušky a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Termíny MZ – PODZIM 2019

Blok DT a PP SMZ Praktická MZ uč. 16 Ústní MZ
2. 9. – 10. 9. 2019 11. 9. 2019 18. 9. – 20. 9. 2019

MATURITNÍ ZKOUŠKY – JARO 2019

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují
konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné
části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2019

Praha dne 30. srpna 2018
čj.: MSMT-27235/2018-1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2019 na středu 10. dubna a čtvrtek 11. dubna 2019 a na pracovní dny v období od 2. května do 10. května 2019.

Mgr. Václav Pícl v. r.
náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Predani_Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka pro školu 600170632 v projektu MZ2019

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY – JARNÍ OBDOBÍ 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2019.

VŠICHNI ŽÁCI S VÝJIMKOU ŽÁKŮ S PŘIZNANÝM UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY

  • Čas zahájení přípravy v učebně je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.
  • Přesný čas ukončení zkoušky je závislý na čase jejího zahájení.
Datum konání zkoušky Zkušební předmět Forma zkoušky Zahájení přípravy v učebně1) Zahájení zkoušky Ukončení zkoušky2) Ukončení zkoušky v učebně
10. 4. 2019 Český jazyk a literatura písemná práce 12:30 12:45 14:35 14:40
11. 4. 2019 Anglický jazyk písemná práce 8:00 8:15 9:15 9:20
Německý jazyk písemná práce 10:00 10:15 11:15 11:20
2. 5. 2019 Matematika didaktický test 8:00 8:15 10:15 10:20
Anglický jazyk didaktický test 13:00 13:15 15:05 15:10
3. 5. 2019 Český jazyk a literatura didaktický test 8:00 8:15 9:30 9:35
Německý jazyk didaktický test 11:20 11:35 13:25 13:30
6. 5. 2019 Matematika+ didaktický test 10:00 10:15 12:45 12:50

ROZPIS MATURITNÍCH ZKOUŠEK

TŘÍDA TŘÍDNÍ UČITEL PŘEDSEDA MATURITNÍ KOMISE PEDAGOGICKÁ
RADA
VYSVĚDČENÍ PRAKTICKÁ ČÁST MZ
od 7:50h
SPOLEČNÁ ČÁST MZ ÚSTNÍ ČÁST MZ
EKL4 ZIK Ing. Vladimíra Budilová 17. 4. 2019 24. 4. 2019 26. 4. 2019
(uč.16)
2. 5. – 10. 5. 2019 20. 5. – 23. 5. 2019
OAK4 HY Ing. Jana Langová 17. 4. 2019 24. 4. 2019 29. 4. 2019
(uč.16)
2. 5. – 10. 5. 2019 27. 5. – 31. 5. 2019
STR4 NOV Ing. Jitka Šimůnková 17. 4. 2019 24. 4. 2019 25. 4. 2019
(uč.13)
2. 5. – 10. 5. 2019 20. 5. – 22. 5. 2019
VSP4 NOV Ing. Dobroslava Vodrášková 17. 4. 2019 24. 4. 2019 25. 4. 2019
(uč.16)
2. 5. – 10. 5. 2019 22. 5. – 24. 5. 2019
ROZPIS MATURANTŮ K ÚSTNÍ MZ

ROZPIS ŽÁKŮ – KOMISE EKL, ROZPIS ŽÁKŮ – KOMISE OAK, ROZPIS ŽÁKŮ – KOMISE STR, ROZPIS ŽÁKŮ – KOMISE VSP


Vyhláškou č. 232/2018 Sb. byla novelizována s účinností od 1. 11. 2018 vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Podle upravených pravidel konají maturitní zkoušku žáci od školního roku 2018/2019. Pro lepší orientaci zveřejňujeme platné znění vyhlášky č. 177/2009 Sb. s vyznačením aktuálních změn.

Novela maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. – konání maturitní zkoušky v roce 2019 vyhláška je ke stažení v pdf (Vyhlaska 177_platne zneni_01 11 2018)

KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY


Maturitní zkouška ve školním roce 2018/2019 se koná podle ustanovení § 77 až § 82 školského zákona a podle ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

V jarním zkušebním období se maturitní zkoušky konají od 2. května do 10. června 2019, v podzimním zkušebním období pak od 3. září do 20. září 2018. Písemné zkoušky a praktické zkoušky profilové části je možné konat v jarním zkušebním období již od 3. dubna 2018. V případech, kdy to povaha zkoušky vyžaduje, je možné konat praktickou zkoušku profilové části i dříve.

Povinné i nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky, vyjma zkoušky z českého jazyka a literatury, se konají podle schválených katalogů požadavků zkoušek společné části konaných po 1. lednu 2017. Zkouška z českého jazyka a literatury se koná podle katalogu schváleného pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury konanou po 1. lednu 2018. Katalogy jsou zveřejněny zde: http://www.msmt.cz/file/33527 a na http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statni-maturita/katalog-pozadavku-zkousek-spolecne-casti-maturitni-zkousky-z?highlightWords=katalog+po%C5%BEadavk%C5%AF+2017%2F2018.

Povinné a nepovinné zkoušky profilové části

Nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky. 

Pokud se v profilové části maturitní zkoušky konají 3 povinné zkoušky, může ředitel školy stanovit, že za podmínek stanovených vyhláškou č. 177/2009 Sb. lze jednu povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Na základě rozhodnutí ředitele školy lze jazykovým certifikátem také nahradit jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka profilové části. Informace o standardizovaných jazykových zkouškách určených k náhradě zkoušek z cizího jazyka profilové části, z nichž ředitel školy může volit pro konání maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2018, je zveřejněna zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-msmt-o-zkouskach-urcenych-k-nahrazovani-zkousek-z-2.

Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podáním přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy, a to do 1. prosince 2018 pro jarní zkušební období 2018 a do 25. června 2019 pro podzimní zkušební období 2019.

Pravidla pro výběr literárních děl

Pravidla pro výběr literárních děl
Žák vybírá 20 literárních děl (seznam odevzdá řediteli školy do 1. dubna 2019)

  • Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla
  • Světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla
  • Světová literatura 20. a 21. století min. 4 díla
  • Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

Termín odevzdání žákova seznamu literárních děl je do 31. března příslušného školního roku pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

VÝSLEDKY MATURITNÍ ZKOUŠKY
Výsledky jednotlivých dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky jsou žákům sdělovány primárně ředitelem jejich kmenové školy. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání není oprávněno sdělovat žákům jakékoliv výsledky.

Didaktické testy

Výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky budou ředitelům škol zpřístupněny ve formě výpisů výsledků didaktických testů 15. května 2019. Ředitelé škol pak tyto výpisy předávají žákům nejpozději následující pracovní den, tj. 16. května 2019.

Písemné práce

Písemné práce z českého jazyka a literatury i písemné práce z cizích jazyků jsou hodnoceny centrálně jmenovanými hodnotiteli.

Výsledky písemných prací musí být předány řediteli kmenové školy do začátku ústních zkoušek příslušného žáka, nejpozději však 29. května 2019Ředitel školy následně bez zbytečného odkladu sdělí výsledek žákům.

Ústní zkouška

Výsledek ústní zkoušky sděluje žákům zkušební maturitní komise vždy na konci zkušebního dne.

Výsledná známka na vysvědčení

Pro odvození výsledné známky zkoušky společné části maturitní zkoušky je nutné znát výsledky všech dílčích zkoušek a je třeba, aby u všech dílčích zkoušek žák uspěl.

Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek, stejně jako způsob výpočtu a vyjádření výsledku hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky, jsou uvedena ve Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zde.

Pro snadné zjištění známky je pro maturanty připravena také Maturitní kalkulačka.

Pomocí této kalkulačky si žáci mohou orientačně spočítat známky společné části maturitní zkoušky. Nejedná se však o oficiální sdělení známek. Ty budou, v případě úspěšného absolvování všech povinných zkoušek, uvedeny na maturitním vysvědčení. Maturitní vysvědčení pro žáka, který v podzimním zkušebním období úspěšně vykonal všechny povinné zkoušky společné i profilové části MZ, zpřístupní Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání škole nejpozději do dvou pracovních dnů od doby, kdy shromáždí veškeré výsledky příslušného žáka. O termínu předání vysvědčení rozhoduje ředitel školy.

Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka pro jarní zkušební období je zpřístupněn žákům na adrese vpz.cermat.cz.

Portál je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na soukromou e-mailovou adresu. Více informací k výsledkovému portálu žáka naleznete zde.

ODVOLÁNÍ PROTI VÝSLEDKU MATURITNÍ ZKOUŠKY

Přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné a maturitní zkoušky

Tuto problematiku řeší ust. § 82 zákona č. 561/2004 Sb.

Nadále platí, že dle § 51 odst. 6 vyhlášky č. 177/2009 Sb. se žádost o přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení z konání této zkoušky podává na tiskopisech, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze č. 7 a v příloze č. 8 vyhlášky. Tiskopisy zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Řešeno Krajským úřadem:

Každý, kdo konal závěrečnou zkoušku, zkoušku profilové části maturitní zkoušky, nebo dílčí zkoušku společné části maturitní zkoušky formou písemné práce a ústní formou, anebo byl z konání těchto zkoušek vyloučen, může písemně požádat krajský úřad o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení.

Krajský úřad je povinen o výše uvedených žádostech rozhodnout ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení, a to tak, že výsledek zkoušky změní, nebo zruší a nařídí opakování zkoušky, pokud zjistí, že při této zkoušce byly porušeny právní předpisy nebo se vyskytly jiné závažné nedostatky, které mohly mít vliv na řádný průběh nebo výsledek zkoušky; v opačném případě výsledek zkoušky potvrdí. Součinnost poskytuje ČŠI a Centrum.

Opakování dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou písemné práce a zkoušky profilové části maturitní zkoušky konané formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí se koná v nejbližším možném termínu, který stanoví prováděcí právní předpis (§ 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb.). Opakování ostatních zkoušek se koná nejpozději do 15 dnů ode dne vydání rozhodnutí, a to před zkušební komisí, kterou jmenuje krajský úřad.

Řešeno MŠMT:

Každý, kdo konal zkoušku společné části maturitní zkoušky konanou formou didaktického testu, nebo byl z konání této zkoušky vyloučen, může písemně požádat ministerstvo o přezkoumání výsledku této zkoušky nebo přezkoumání rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky. Ministerstvo žadateli odešle písemné vyrozumění o výsledku přezkoumání nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

Společně platí:

Žádosti lze podat příslušnému správnímu úřadu do 20 dnů od konce období stanoveného prováděcím právním předpisem pro konání příslušné závěrečné nebo maturitní zkoušky nebo v případě dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky od konce období stanoveného prováděcím právním předpisem pro konání příslušné dílčí zkoušky.

Termíny pro podání žádosti o přezkum MZ – jaro:

Druh zkoušky Poslední termín
konání dle vyhlášky
Přezkum Poslední termín
podání žádosti
Didaktický test 15. 5. 2019 MŠMT 4. 6. 2019
Společná část – písemné práce 15. 5. 2019 4. 6. 2019
Společná část – ústní zkouška 10. 6. 2019 2. 7. 2019
Profilová část 10. 6. 2019 2. 7. 2019

Termíny pro podání žádosti o přezkum MZ – podzim:

Druh zkoušky Poslední termín
konání dle vyhlášky
Přezkum Poslední termín
podání žádosti
Didaktický test 10. 9. 2019 MŠMT 1. 10. 2019
Společná část – písemné práce 10. 9. 2019 1. 10. 2019
Společná část – ústní zkouška 20. 9. 2019 10. 10. 2019
Profilová část 20. 9. 2019 10. 10. 2019

Hodnocení všech písemných prací provádí  hodnotitelé jmenovaní Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV).