e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

MZ 2019 – informace, JZS, rozpis žáků

MATURITNÍ ZKOUŠKY – JARO 2019

ROZPIS MZ

TŘÍDA TŘÍDNÍ UČITEL PEDAGOGICKÁ
RADA
VYSVĚDČENÍ PRAKTICKÁ ČÁST MZ
od 7:50h
SPOLEČNÁ ČÁST MZ ÚSTNÍ ČÁST MZ
EKL4 ZIK 17. 4. 2019 24. 4. 2019 26. 4. 2019
(uč.16)
2. 5. – 14. 5. 2019 20. 5. – 23. 5. 2019
OAK4 HY 17. 4. 2019 24. 4. 2019 29. 4. 2019
(uč.16)
2. 5. – 14. 5. 2019 27. 5. – 31. 5. 2019
STR4 NOV 17. 4. 2019 24. 4. 2019 25. 4. 2019
(uč.13)
2. 5. – 14. 5. 2019 20. 5. – 22. 5. 2019
VSP4 NOV 17. 4. 2019 24. 4. 2019 25. 4. 2019
(uč.16)
2. 5. – 14. 5. 2019 22. 5. – 24. 5. 2019

KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY


Maturitní zkouška ve školním roce 2018/2019 se koná podle ustanovení § 77 až § 82 školského zákona a podle ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

V jarním zkušebním období se maturitní zkoušky konají od 2. května do 10. června 2018, v podzimním zkušebním období pak od 3. září do 20. září 2018. Písemné zkoušky a praktické zkoušky profilové části je možné konat v jarním zkušebním období již od 3. dubna 2018. V případech, kdy to povaha zkoušky vyžaduje, je možné konat praktickou zkoušku profilové části i dříve.

Povinné i nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky, vyjma zkoušky z českého jazyka a literatury, se konají podle schválených katalogů požadavků zkoušek společné části konaných po 1. lednu 2017. Zkouška z českého jazyka a literatury se koná podle katalogu schváleného pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury konanou po 1. lednu 2018. Katalogy jsou zveřejněny zde: http://www.msmt.cz/file/33527 a na http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statni-maturita/katalog-pozadavku-zkousek-spolecne-casti-maturitni-zkousky-z?highlightWords=katalog+po%C5%BEadavk%C5%AF+2017%2F2018.

Povinné a nepovinné zkoušky profilové části

Nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky. 

Pokud se v profilové části maturitní zkoušky konají 3 povinné zkoušky, může ředitel školy stanovit, že za podmínek stanovených vyhláškou č. 177/2009 Sb. lze jednu povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Na základě rozhodnutí ředitele školy lze jazykovým certifikátem také nahradit jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka profilové části. Informace o standardizovaných jazykových zkouškách určených k náhradě zkoušek z cizího jazyka profilové části, z nichž ředitel školy může volit pro konání maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2018, je zveřejněna zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-msmt-o-zkouskach-urcenych-k-nahrazovani-zkousek-z-2.

Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podáním přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy, a to do 1. prosince 2017 pro jarní zkušební období 2018 a do 25. června 2018 pro podzimní zkušební období 2018.

Pravidla pro výběr literárních děl

Termín odevzdání žákova seznamu literárních děl je do 31. března příslušného školního roku pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

Matematika+

V jarním zkušebním období 2018 se žáci posledních ročníků oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou budou moci v souladu s vyhlášením pokusného ověřování účastnit konání výběrové zkoušky Matematika+. Zkouška je určena žákům, kteří zároveň podají přihlášku k maturitní zkoušce v souladu s § 4 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 177/2009 Sb. Ke zkoušce Matematika+ se budou žáci moci přihlašovat v termínu od 2. ledna do 15. ledna 2018 prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na portálu https://vpz.cermat.cz.

Společná část maturitní zkoušky

Didaktické testy a písemné práce společné části se konají v pracovní dny v období od 2. května do 15. května 2018. Písemné práce je možné konat i v dřívějším termínu, nejdříve však 3. dubna 2018. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací určí MŠMT nejpozději 1. září 2017 a jednotné zkušební schéma pro jejich konání nejpozději do 15. ledna 2018; tyto údaje zveřejní MŠMT způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Ústní zkoušky společné části se konají v období od 16. května do 10. června 2018. Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním.

Výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky zpřístupní Centrum ředitelům škol prostřednictvím informačního systému Centra do 15. května 2018. Nejpozději následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům.

Způsob hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka a zpřístupnění výsledků hodnocení Centrem se uskuteční v souladu s příslušnými platnými ustanoveními Školský zákon č. 561/2004 Sb. s účinností od 1. září 2017 a vyhlášky – VYHLÁŠKA o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou – Úplné znění účinné od 1. září 2017.

Profilová část maturitní zkoušky

Zkoušky profilové části konané před zkušební maturitní komisí (tj. ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací) se konají v období od 16. května do 10. června 2018.

Písemné zkoušky a praktické zkoušky profilové části se konají od 3. dubna 2018, popř. i dříve. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části.

Celkové hodnocení maturitní zkoušky

Centrum zpřístupní řediteli školy výsledky celkového hodnocení žáků nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků maturitní zkoušky za jednotlivou třídu prostřednictvím informačního systému Centra. Ředitel školy poté bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. Centrum zpřístupní řediteli školy protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka prostřednictvím informačního systému nejpozději do 15. června 2018.

[/su_spoiler]

VÝSLEDKY MATURITNÍ ZKOUŠKY
Výsledky jednotlivých dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky jsou žákům sdělovány primárně ředitelem jejich kmenové školy. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání není oprávněno sdělovat žákům jakékoliv výsledky.

Didaktické testy

Výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky budou ředitelům škol zpřístupněny ve formě výpisů výsledků didaktických testů 15. května 2018. Ředitelé škol pak tyto výpisy předávají žákům nejpozději následující pracovní den, tj. 16. května 2018.

Písemné práce

Písemné práce z českého jazyka a literatury i písemné práce z cizích jazyků jsou hodnoceny centrálně jmenovanými hodnotiteli.

Výsledky písemných prací musí být předány řediteli kmenové školy do začátku ústních zkoušek příslušného žáka, nejpozději však 29. května 2018Ředitel školy následně bez zbytečného odkladu sdělí výsledek žákům.

Ústní zkouška

Výsledek ústní zkoušky sděluje žákům zkušební maturitní komise vždy na konci zkušebního dne.

Výsledná známka na vysvědčení

Pro odvození výsledné známky zkoušky společné části maturitní zkoušky je nutné znát výsledky všech dílčích zkoušek a je třeba, aby u všech dílčích zkoušek žák uspěl.

Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek, stejně jako způsob výpočtu a vyjádření výsledku hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky, jsou uvedena ve Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zde.

Pro snadné zjištění známky je pro maturanty připravena také Maturitní kalkulačka.

Pomocí této kalkulačky si žáci mohou orientačně spočítat známky společné části maturitní zkoušky. Nejedná se však o oficiální sdělení známek. Ty budou, v případě úspěšného absolvování všech povinných zkoušek, uvedeny na maturitním vysvědčení. Maturitní vysvědčení pro žáka, který v podzimním zkušebním období úspěšně vykonal všechny povinné zkoušky společné i profilové části MZ, zpřístupní Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání škole nejpozději do dvou pracovních dnů od doby, kdy shromáždí veškeré výsledky příslušného žáka. O termínu předání vysvědčení rozhoduje ředitel školy.

Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka pro jarní zkušební období je zpřístupněn žákům na adrese vpz.cermat.cz.

Portál je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na soukromou e-mailovou adresu. Více informací k výsledkovému portálu žáka naleznete zde.

ODVOLÁNÍ PROTI VÝSLEDKU MATURITNÍ ZKOUŠKY

Přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné a maturitní zkoušky

Tuto problematiku řeší ust. § 82 zákona č. 561/2004 Sb.

Nadále platí, že dle § 51 odst. 6 vyhlášky č. 177/2009 Sb. se žádost o přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení z konání této zkoušky podává na tiskopisech, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze č. 7 a v příloze č. 8 vyhlášky. Tiskopisy zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Řešeno Krajským úřadem:

Každý, kdo konal závěrečnou zkoušku, zkoušku profilové části maturitní zkoušky, nebo dílčí zkoušku společné části maturitní zkoušky formou písemné práce a ústní formou, anebo byl z konání těchto zkoušek vyloučen, může písemně požádat krajský úřad o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení.

Krajský úřad je povinen o výše uvedených žádostech rozhodnout ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení, a to tak, že výsledek zkoušky změní, nebo zruší a nařídí opakování zkoušky, pokud zjistí, že při této zkoušce byly porušeny právní předpisy nebo se vyskytly jiné závažné nedostatky, které mohly mít vliv na řádný průběh nebo výsledek zkoušky; v opačném případě výsledek zkoušky potvrdí. Součinnost poskytuje ČŠI a Centrum.

Opakování dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou písemné práce a zkoušky profilové části maturitní zkoušky konané formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí se koná v nejbližším možném termínu, který stanoví prováděcí právní předpis (§ 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb.). Opakování ostatních zkoušek se koná nejpozději do 15 dnů ode dne vydání rozhodnutí, a to před zkušební komisí, kterou jmenuje krajský úřad.

Řešeno MŠMT:

Každý, kdo konal zkoušku společné části maturitní zkoušky konanou formou didaktického testu, nebo byl z konání této zkoušky vyloučen, může písemně požádat ministerstvo o přezkoumání výsledku této zkoušky nebo přezkoumání rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky. Ministerstvo žadateli odešle písemné vyrozumění o výsledku přezkoumání nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

Společně platí:

Žádosti lze podat příslušnému správnímu úřadu do 20 dnů od konce období stanoveného prováděcím právním předpisem pro konání příslušné závěrečné nebo maturitní zkoušky nebo v případě dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky od konce období stanoveného prováděcím právním předpisem pro konání příslušné dílčí zkoušky.

Termíny pro podání žádosti o přezkum MZ – jaro:

Druh zkoušky Poslední termín 
konání dle vyhlášky
Přezkum Poslední termín 
podání žádosti
Didaktický test 15. 5. 2019 MŠMT 4. 6. 2019
Společná část – písemné práce 15. 5. 2019 4. 6. 2019
Společná část – ústní zkouška 10. 6. 2019 2. 7. 2019
Profilová část 10. 6. 2019 2. 7. 2019

Termíny pro podání žádosti o přezkum MZ – podzim:

Druh zkoušky Poslední termín
konání dle vyhlášky
Přezkum Poslední termín
podání žádosti
Didaktický test 10. 9. 2019 MŠMT 1. 10. 2019
Společná část – písemné práce 10. 9. 2019 1. 10. 2019
Společná část – ústní zkouška 20. 9. 2019 10. 10. 2019
Profilová část 20. 9. 2019 10. 10. 2019

Hodnocení všech písemných prací provádí  hodnotitelé jmenovaní Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV).