e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

informace

31.10.2019

(určeno zejména pro žáky 1. ročníků)

Přihlášení strávníků:

Každý strávník se v novém školním roce musí přihlásit ke stravování u p. Veselé v kanceláři vedoucí školní jídelny na adrese Osvoboditelů 380. Přihlášku ke stravování je možné vyplnit předem, ke stažení je zde: PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ

Objednávání, odhlašování a výdej stravy:

 probíhá pomocí čipů. Strávníci z budovy Osvoboditelů 380 použijí ve školní jídelně stejný čip, který slouží pro přístup do budovy, jen ho u p. Veselé musí aktivovat. Žáci prvních ročníků obdrží přístupové čipy od třídních učitelů, s těmito čipy poté půjdou do jídelny k registraci. Ostatní strávníci (Postoloprtská, Říční, cizí strávníci..)  čip obdrží u p. Veselé za 130 Kč. Již přihlášení (zaregistrovaní) strávníci mohou objednávat stravu také prostřednictvím internetu. Objednávku je však možné učinit pouze v případě, že strávník složil na svůj účet peníze (kredit), což může udělat hotově u p. Veselé, nebo bezhotovostně zasláním na účet školy.

Pokyny k bezhotovostní platbě:  (převodním příkazem k úhradě)

Výše zálohy je stanovena na 500 Kč. měsíčně, splatná k 15. v měsíci (jako záloha na následující měsíc), na trvalý příkaz k úhradě žádáme o uvedení jména strávníka do kolonky sdělení  pro příjemce. Variabilní symbol platby je uveden v přihlášce. Číslo účtu školy pro platbu stravného je 167762648/0300. Přeplatky u platby převodním příkazem se vyúčtovávají na konci školního roku, bez složeného kreditu nelze stravu objednat. Trvalý příkaz k platbě se zadává pouze na školní rok od září do června, přes prázdniny se platby neposílají.

Každý strávník si může  zjistit stav svého konta na obrazovce objednávkového terminálu v jídelně.
Po dobu prázdnin, případně ředitelského volna jsou žáci automaticky odhlášeni.
Odhlášení stravného je možné do 7.00 ráno pro daný den a to buď telefonicky na tel. čísle +420 776 440 067 a nebo prostřednictvím internetu.

Výše stravného  pro žáky:          

 • strávníci  7-10 let  – 22Kč
 • strávníci 11-14 let  – 27Kč
 • strávníci 15-více let  – 27Kč
jídelní lístek bude vyvěšen ve vstupní chodbě do jídelny, v objednávkovém terminálu nebo na internetových stránkách/ č. jídelny 11292/. Vstup do systému je popsán na intern. stránkách školy- jídelní lístek – nápověda
Nápověda pro první přihlášení – registraci. http://www.e-jidelnicek.cz/article/napoveda

 

Panorama

ZÁKLADNÍ INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ – OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY, ÚHRADA, VÝDEJNÍ DOBY, CENY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A VÝDEJNY STRAVY

 

I. Úvod

1. Ve výrobních a ostatních prostorách kuchyně musí zaměstnanci dodržovat stanovené postupy pro uvádění pokrmů do oběhu, předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a návody k obsluze a údržbě výrobních a pracovních prostředků a zařízení.

2. Konat činnosti ve stravovacích službách můžou pouze zaměstnanci, kteří splňují předpoklady zdravotní způsobilosti a mají potřebné znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví.

3. Provoz je řízen v souladu s platnými předpisy, zejména:

 • č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
 • vyhláškou č.107/2005 o školním stravování ze dne 25. 2. 2005-úprava výživových normativů
 • vyhláškou č. 258/2000 Sb., zákonem o ochraně zdraví
 • vyhláškou 137/2004 Sb.-hygienické předpisy a požadavky  na stravovací služby
 • vyhláškou 84/2005 Sb.-náklady na závodní stravování
 • metodikou spotřebního koše
 • nařízení ES 852/2004 (219/2009 pozměněno) o hygieně potravin.
 • dodržování systému HACCAP

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí ŠJ.

PRÁVA A POVINNOSTI STRÁVNÍKŮ:

 • Strávník je seznámen s vnitřním řádem školní jídelny, který je k dispozici na vývěsce před školní jídelnou a na webových stránkách školy a řídí se jím.
 • Strávník má k dispozici jídelní lístek a to na jeden týden dopředu.
 • Strávníci dodržují stanovenou dobu výdeje do jídlonošů a čistotu nádob.
 • Jsou povinni řídit se pokyny pedagogického dozoru, vedoucí ŠJ nebo kuchařek.
 • Při příchodu se staví do řady ve stejném pořadí, v jakém přišli a dodržují zásady slušného chování.
 • Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.
 • Konzumace jídel a nápojů probíhá u stolů v sedě.
 • Problémy a připomínky strávník hlásí dozorujícímu pedagogovi nebo vedoucí ŠJ
 • Po skončení oběda jsou strávníci povinni odnést použité nádobí na určené  místo a vytřídit jej.
 • Strávníci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení školní jídelny. Hradí svévolně způsobené škody.
 • Každý úraz oznámí poškozený nebo svědek neprodleně dozorujícímu pedagogovi. Ten použije lékárničku z kanceláře ŠJ a v případě nutnosti dohodne s vedením školy sepsání záznamu o školním úrazu.
 • Do školní jídelny nemají přístup ti, kteří se zde nestravují. Výjimku tvoří pedagogičtí pracovníci doprovázející strávníky.
 • Zakoupit čip objednávkového systému (za 130 Kč), chránit ho proti ztrátě a poškození. Čip je nepřenosný na jiného strávníka. Bez čipu nelze stravu vydat.
 • Objednávkový systém umožní po přihlášení strávníka do systému sledovat stav jeho konta, měsíční přehled atd.
 • V případě nemoci strávníka, popř. při neodebrání objednané a neodhlášené stravy z jiného důvodu úhrada stravy propadá, nebude vrácena.
 • V případě, že strava nebude uhrazená, bude strávníkovi zablokován přístup na oběd.

Stravování – výdejní doby:

Osvoboditelů:

Obědy:
Žáci a zaměstnanci školy: 11,25 – 13,30 hod.
Cizí strávníci: 13,30 – 14,00 hod.

Postoloprtská:

Obědy: 11,00 – 14,00 hod.

Jídelní lístek – obědy:

Je vyvěšován v tištěné podobě v jídelně, v elektronické podobě na stránkách školy.

Způsob objednávání, odhlašování a placení obědů:

Přihlašování i odhlašování obědů se provádí prostřednictvím sítě internet, nebo objednávkového terminálu v jídelně Osvoboditelů, popř. prostřednictvím terminálu v jídelně Postoloprtská. Pro určitý den je možné oběd přihlásit, nebo odhlásit, nejpozději do 7,00 hod. V případě, že se ze závažných důvodů (nemoc) nepodaří oběd odhlásit včas, je možné ho vyzvednout a odnést v jídlonosiči. (pouze s příslušným čipem!). První den neplánované nepřítomnosti ve škole je u žáků považován za školní stravování se všemi důsledky. Od druhého dne nepřítomnosti studenta se pro výdej jídla, popř. vyúčtování neodhlášeného oběda, použije cena platná pro cizí strávníky v rámci doplňkové činnosti. Za tuto cenu se rovněž poskytne oběd zaměstnancům po dobu čerpání jejich dovolené, nebo po dobu jejich dočasné pracovní neschopnosti, v případě, že si ho budou chtít odebrat. (počínaje prvním dnem)

Obědy se platí předem bezhotovostně na účet 167762648/0300 s variabilním symbolem uvedeným v přihlášce ke stravování. V případě, že platba nebude řádně označena var. symbolem, nebude možné platbu přiřadit ke strávníkovi, se stejným důsledkem, jako kdyby bylo nezaplaceno. Platit lze také v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny, poslední týden v měsíci, popř. dle dohody s vedoucí jídelny, platit je nutné vždy předem. 

Prodejní ceny stravy:

Prodejní ceny stravy:

Žáci:    Prodejní ceny jsou ve výši cenových limitů (pořizovací cena surovin ve smyslu §3 odst. 3 vyhl. 84/2005 Sb., plnění je osvobozeno od DPH)
27,- Kč bez DPH – na jedno hlavní jídlo – oběd (resp. 22,- Kč pro věkovou kategorii 7-10 let)
Zaměstnanci:    25 Kč bez DPH cena surovin. Zvýšeno o DPH 15%. Prodejní cena oběda pro zaměstnance je 25 Kč bez DPH, to je po připočtení DPH a zaokrouhlení  31,- Kč s DPH.
Důchodci  (dle §3 odst. 6 vyhlášky 84/2005 Sb.) a také pracující na základě dohod o pracovní činnosti:
Stanovuji tímto vnitřním předpisem cenu ve výši ceny surovin (odst. 7 vyhl.), 31,- Kč
Cizí strávníci:     73,- Kč, cena včetně DPH

 

Tento vnitřní řád je účinný od 1. 11. 2019

Vypracovali: Ing. Jiří Bouda, Dana Veselá

Schválila: Mgr. Simona Vágnerová  ředitelka školy