e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

REKVALIFIKACE

Obchodní akademie a Střední odborná škola gen. F. Fajtla, Louny nabízí získání dílčí kvalifikace v těchto kurzech:

rekvalifikační kurzy kód ukončení
Obsluha CNC obráběcích strojů 23-026-H dílčí kvalifikace
Zámečník 23-003-H dílčí kvalifikace
Dělník ve strojírenské výrobě 23-007-H dílčí kvalifikace
Zhotovování sukní, halenek a šatů 31-001-H dílčí kvalifikace
Dále nabízíme kurzy pro rozšíření odborné způsobilosti:
Svařování kovů–metody 311,135 a111 zakončené zkouškou dle ČSN050705aČSN EN 287-1

Zvolená rekvalifikace

Podle ustanovení §109a zákona o zaměstnanosti si může uchazeč/zájemce o zaměstnání (dále jen „zájemce o zvolenou rekvalifikaci“) zabezpečit rekvalifikaci sám. Za tím účelem si volí:

  • druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat
  • rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci provést

Zájemce o zvolenou rekvalifikaci předloží referátu zprostředkování a poradenství příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR (dále jen „Úřad práce“) svůj požadavek na formuláři „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“ – část A (viz Formuláře pro občany).

Žádat o zvolenou rekvalifikaci je třeba alespoň 14 dnů před termínem zahájení kurzu, aby bylo možné požadavek Úřadem práce posoudit a administrativně zpracovat.

Cenu rekvalifikace doloží zájemce o zvolenou rekvalifikaci Úřadu práce potvrzením od příslušného rekvalifikačního zařízení (viz Formuláře pro občany). Cena rekvalifikace musí obsahovat i náklady za závěrečnou zkoušku. Vynaložená finanční částka na zvolenou rekvalifikaci nesmí v období 3 let přesáhnout celkovou částku 50 000 Kč. „Potvrzení o úhradě ceny rekvalifikačního kurzu po úspěšném absolvování rekvalifikace“ obdrží zájemce o zvolenou rekvalifikaci na Úřadu práce.

Hrazení zvolené rekvalifikace Úřadem práce není nárokové, je plně na zvážení Úřadu práce, zda rekvalifikaci uhradí. Úřad práce uhradí cenu zvolené rekvalifikace po úspěšném absolvování rekvalifikace přímo rekvalifikačnímu zařízení.

Pokud zájemce o zvolenou rekvalifikaci odmítne bez vážných důvodů nastoupit do zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci, bude povinen cenu rekvalifikace Úřadu práce uhradit. Nedokončí-li rekvalifikaci bez vážných důvodů, Úřad práce za něho cenu zvolené rekvalifikace neuhradí.

Náklady na případné lékařské vyšetření v souvislosti se zvolenou rekvalifikací si hradí zájemce o zvolenou rekvalifikaci sám.

Zájemce podepíše „Poučení zájemce o zvolenou rekvalifikaci“ – část B formuláře „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“ (viz Formuláře pro občany) a Úřad práce podepsaný formulář založí k dokumentaci.


Kontakt:

Daniel Vrba
vedoucí učitel odborného výcviku
budova školních dílen Říční 2684, LN

Doručovací adresa: Osvoboditelů 380, 440 01 Louny
e-mail: vrba@oasoslouny.cz
tel.: +420 603 518 771
tel.: +420 415 655 397