e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

studijní obory

OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU:

Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání
v letech
78-42-M/02 Ekonomické lyceum denní čtyři
63-41-M/02 Obchodní akademie – zaměření na cestovní ruch nebo informatiku denní čtyři
23-41-M/01 Strojírenství – zaměření na automatizaci a robotiku denní čtyři
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost denní čtyři


EKONOMICKÉ LYCEUM

Učební plán  
název: Ekonomické lyceum
kód: 78-42-M/02
stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
délka studia: 4
forma studia: denní forma vzdělávání
platnost: od 1.9.2009

Podmínky přijetí ke studiu

Předpokladem pro studium oboru ekonomické lyceum je úspěšné ukončení základního vzdělávání, splnění kritérií přijímacího řízení. Ke studiu oboru není požadováno doložení zdravotní lékařské způsobilosti.

Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent ekonomického lycea bude připraven na další studium zejména na ekonomických, právnických, pedagogických a sociálních fakultách vysokých škol a na studium na vyšších odborných školách zaměřených např. na ekonomiku, podnikání, finančnictví, veřejnou správu, služby apod. Při přímém nástupu do praxe bude absolvent schopen rychle se orientovat      a zapracovat. Získané vědomosti, dovednosti a návyky z oblasti všeobecného vzdělání a dále základy odborného ekonomicko–právního vzdělání budou předpokladem jak pro dobré uplatnění na trhu práce, tak pro zahájení vlastního podnikání.

Absolvent se uplatní v podnikatelském i nepodnikatelském prostředí. Ve výrobních podnicích, službách, cestovním ruchu, v organizacích veřejné správy apod. může vykonávat dílčí analytické, organizační, administrativní, sekretářské, poradenské a další činnosti. Jedná se např. o následující činnosti: zpracování podkladů k provádění účetních uzávěrek, statistickou a rozborovou činnost, vedení evidence zaměstnanců a majetku, vedení daňové evidence, zajišťování informačního a poradenského servisu v obchodu a cestovním ruchu, zajišťování odborných administrativně-technických činností, příprava a organizace společenských setkání, konferencí a významných shromáždění, zajišťování vzdělávání zaměstnanců, příprava podkladů a účast na obchodních jednáních, komplexní zpracování marketingového průzkumu a další.

Absolventi jsou připravováni na další studium, zejména na ekonomických a právnických fakultách vysokých škol a na studium na vyšších odborných školách zaměřených např. na ekonomiku, podnikání, finančnictví, veřejnou správu, služby atd. Osvojené kompetence a základy odborného ekonomicko-právního vzdělávání jsou předpokladem i pro uplatnění na trhu práce nebo pro zahájení vlastního podnikání.

UČEBNÍ PLÁN – EKONOMICKÉ LYCEUM – platné od 1.9.2013 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN – EKONOMICKÉ LYCEUM – platné od 1.9.2015 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN – EKONOMICKÉ LYCEUM – platné od 1.9.2017 počínaje 1. ročníkem

OBCHODNÍ AKADEMIE SE ZAMĚŘENÍM NA CESTOVNÍ RUCH NEBO INFORMATIKU

Učební plán  
název: Obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch
Obchodní akademie se zaměřením na informatiku
kód: 63-41-M/02
stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
délka studia: 4
forma studia: denní forma vzdělávání
platnost: od 1.9.2009

žák se profiluje podle zaměření ve 3. ročníku, 1. a 2. ročník společný

Podmínky přijetí ke studiu

Předpokladem pro studium oboru obchodní akademie je úspěšné ukončení základního vzdělávání, splnění kritérií přijímacího řízení. Ke studiu oboru není požadováno doložení zdravotní lékařské způsobilosti.

Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent obchodní akademie se uplatní na trhu práce především v ekonomické sféře jako ekonom, účetní, finanční referent, mzdový referent, referent marketingu, statistik, personalista, asistent, administrativní pracovník, sekretářka, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, ale i v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích.

Absolvent bude schopen používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, při řešení ekonomických úloh bude ovládat programové vybavení počítače včetně práce  s internetem. Mezi jeho dovednosti patří i vedení účetnictví.

Absolvent bude dále schopen zajišťovat personální agendu malé i velké organizace. Při přípravě absolventa se klade důraz na přesnost, slušné chování, dodržování právních norem  a obchodní etiky. Po složení maturitní zkoušky bude připraven nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména na vysokou školu nebo na vyšší odbornou školu.

Absolvent bude mít rovněž předpoklady pro rozvíjení vlastní podnikatelské aktivity.

(***) estetické vzdělávání zařazeno do předmětů Český jazyk, Dějepis, Občanská nauka,  Společenské vědy – viz tématické plány
Absolvent se uplatní na trhu práce především v ekonomické sféře jako ekonom, účetní, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretářka, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích. Získá také předpoklady pro vlastní podnikatelské aktivity.

UČEBNÍ PLÁN – OBCHODNÍ AKADEMIE – platné od 1.9.2013 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN – OBCHODNÍ AKADEMIE – platné od 1.9.2014 počínaje 1. ročníkem 

UČEBNÍ PLÁN – OBCHODNÍ AKADEMIE – platné od 1.9.2015 počínaje 1. ročníkem

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

Učební plán  
název: Veřejnosprávní činnost
kód: 68-43-M/01
stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
délka studia: 4
forma studia: denní forma vzdělávání
platnost: od 1.9.2008

Podmínky přijetí ke studiu
Předpokladem pro studium oboru Veřejnosprávní činnost je úspěšné ukončení základního vzdělávání, splnění kritérií přijímacího řízení. Ke studiu oboru není požadováno lékařské doložení zdravotní způsobilosti.
Způsob ukončení, potvrzení dosaženého vzdělání
Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělávání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Žák koná standardizovanou a profilovou maturitní zkoušku. Jedna z profilových zkoušek má formu praktické zkoušky nebo formu obhajoby maturitní práce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia.

Uplatnění absolventa v praxi
Absolvent je připraven zajišťovat jako referent státní správy nebo referent samosprávy odborné činnosti nebo ucelené agendy v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy, např. hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, vedení agend správních a samosprávných komisí, výkon prací souvisejících s vystavováním úředních dokladů, určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků, se správním řízením apod. Získané ekonomické a právní vzdělání mu umožní uplatnit se i v občanském sektoru.

UČEBNÍ PLÁN VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST – platné od 1.9.2013 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST – platné od 1.9.2015 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST – platné od 1.9.2016 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST – platné od 1.9.2017 počínaje 1. ročníkem

STROJÍRENSTVÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ROBOTIKU A AUTOMATIZACI

Učební plán  
název: Strojírenství se zaměřením na automatizaci a robotiku
kód: 23-41-M/01
stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
délka studia: 4
forma studia: denní forma vzdělávání
platnost: od 1.9.2009

Uplatnění absolventa v praxi

Absolventi příslušného vzdělávacího programu se uplatní především ve středních technickohospodářských funkcích ve strojírenství, v příbuzných technických odvětvích při zajišťování konstrukční a technologické části výrobního procesu, v provozu, údržbě a provozu strojů a zařízení. Uplatní se i v podnicích nestrojírenských odvětví-v energetice, stavebnictví, dopravě aj.
Příklady pracovních pozic : konstruktér, technolog, mistr ve výrobě, programátor NC strojů, technický manažer provozu a další.
Podmínky přijetí ke studiu
Předpokladem pro studium oboru strojírenství je úspěšné ukončení základního vzdělávání, splnění kritérií přijímacího řízení. Ke studiu oboru není požadováno lékařské doložení zdravotní způsobilosti.
Způsob ukončení, potvrzení dosaženého vzdělání
Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělávání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Žák koná standardizovanou a profilovou maturitní zkoušku.Jedna z profilových zkoušek má formu praktické zkoušky nebo formu obhajoby maturitní práce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia.

UČEBNÍ PLÁN – STROJÍRENSTVÍ – platné od 1.9.2014 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN STROJÍRENSTVÍ  – platné od 1.9.2014 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN STROJÍRENSTVÍ  – platné od 1.9.2017 počínaje 1. ročníkem