e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Přijímací zkoušky pro školní rok 2017/2018 

Kritéria přijetí a počty přijímaných žáků jsou uvedeny u jednotlivých oborů vzdělání. Pořadí uchazečů je dáno pořadím dle dosažených bodů z jednotlivých kritérií. Uchazeč odevzdá přihlášku ke vzdělávání společně s potvrzenou zdravotní způsobilostí (je-li požadována) na přihlášce pro daný obor a s dalšími doklady řediteli střední školy do 1. března 2017. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání. V dalších kolech přijímacího řízení budou přijímáni žáci do naplnění tříd ve všech jednotlivých oborech. Pro obory s maturitní zkouškou se v dalších kolech přijímacího řízení jednotné testy z ČJ a MA nekonají.

Zákonný zástupce žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, žádá-li o úpravu podmínek konání přijímací zkoušky, musí spolu se žádostí o uzpůsobení podmínek přiložit i doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

V souladu se školským zákonem a vyhláškou, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, stanovuje ředitelka OA a SOŠ gen. F. Fajtla, Louny tyto kritéria pro přijímací řízení:

Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou

Předpokládaný počet přijatých do oboru:

Obor předpokládaný počet přijatých
uchazečů
doba studia způsob ukončení potvrzení o zdravotní způsobilosti
78-42-M/02 Ekonomické lyceum 30 4 roky MZ NE
63-41-M/02 Obchodní akademie 60 4 roky MZ NE
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 30 4 roky MZ NE
23-41-M/01 Strojírenství 30 4 roky MZ NE

 Organizace jednotné zkoušky:

Termíny konání písemných testů jednotné zkoušky:

Studium 1. řádný termín
testů
2. řádný termín
testů
1. náhradní
termín testů
2. náhradní
termín testů
Čtyřleté 12. 4. 2017 19. 4. 2017 11. 5. 2016 12. 5. 2017

 

Kritéria přijímacího řízení:

 1.  Hodnocení z předchozího vzdělávání (váha 40% z celkových kritérií)
  1. výsledky klasifikace uchazeče z předchozího vzdělávání ( 150 bodů) (součet bodů za: průměr 1. pol. 8. tř., průměr 2. pol. 8. tř., průměr 1. pol. 9. tř.)
  2. výsledky klasifikace uchazeče z předmětů český jazyk – matematika – cizí jazyk 1 – cizí jazyk 2 za 3 sledovaná období ( 120 bodů)
  3. v případě shody průměru prospěchu z předchozího vzdělávání se přihlédne k doložené účasti uchazeče na olympiádách a dalších soutěžích, nebo dalším relevantním skutečnostem, které dokládají zájem uchazeče o obor umístění v soutěžích a olympiádách. Nutno doložit k přihlášce. ( 10 bodů)
 1. Výsledky jednotných testů ČJ+MAT (váha 60% z celkových kritérií)

Obory vzdělání s výučním listem (učební obory)

Předpokládaný počet přijatých do oboru:

Obor předpokládaný počet přijatých uchazečů doba studia způsob ukončení potvrzení o zdravotní způsobilosti potvrzení
o schopnosti vykonávat práce ve výškách
23-51-H/01 Strojní mechanik 30 3 roky ZZ ANO NE
66-52-H/01 Aranžér (pouze uchazeč ze ZŠ) 30 3 roky ZZ ANO NE
36-67-H/01 Zedník 30 3 roky ZZ ANO ANO
36-52-H/01 Instalatér 30 3 roky ZZ ANO ANO
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel: (pouze uchazeč ze ZŠ) 30 3 roky ZZ ANO NE
31-58-H/01 Krejčí 30 3 roky ZZ ANO NE
36-67-E/01 Zednické práce 24 3 roky ZZ ANO ANO
36-69-E/01 Pokrývačské práce 24 3 roky ZZ ANO ANO
31-59-E/01 Šití oděvů 24 3 roky ZZ ANO NE
69-54-E/01 Provozní služby 24 2 roky ZZ ANO NE

 

Kritéria přijímacího řízení:

 1. splnění povinné školní docházky, předložení vysvědčení z posledního roku předchozího vzdělávání
 2. zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
 3. pro uchazeče do oborů vzdělávání Zedník, Instalatér, Zednické práce a Pokrývačské práce potvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce ve výškách.
 4. pro uchazeče do oborů kategorie E: písemné doporučení školského poradenského zařízení v případě, že v průběhu povinné školní docházky byl uchazeč v péči pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra.
 5. v případě shody průměru prospěchu z předchozího vzdělávání se přihlédne k zájmu o zvolený obor doloženým účastí uchazeče na olympiádách a dalších soutěžích.

 

Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání. V dalších kolech přijímacího řízení budou přijímáni žáci do naplnění tříd ve všech jednotlivých oborech.

                                                                                                                 

 Mgr. Simona Vágnerová
 ředitelka OA a SOŠ gen. F. Fajtla, Louny

 

Print Friendly, PDF & Email