e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

informace k přijímacímu řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

ZKUŠEBNÍ SCHÉMA JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY V ROCE 2019

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JPZ nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách budou stanoveny prováděcím předpisem. (Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání,  ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb. a vyhlášky č. 244/2018 Sb.)

Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Základní principy jednotné přijímací zkoušky

 • Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory
 • V souladu s § 60 odst. 6 školského zákona č. 561/2004 se jednotná zkouška netýká oborů přijímacího řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.
 • Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy do 1.března 2019. (Formuláře tiskopisů přihlášek jsou ke stažení nawww.msmt.cz nebo zde).
 • V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.
 • Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika a její aplikace.
 • V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.
 • Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.

 Termíny jednotné přijímací zkoušky (JPZ) jsou stanoveny takto:

Studium 1. řádný termín testů 2. řádný termín testů 1. náhradní termín testů 2. náhradní termín testů
Čtyřleté 12. 4. 2019 15. 4. 2019 13. 5. 2019 14. 5. 2019

Pro každé kolo budou připraveny jednotné testy z českého jazyka a literatury (ČJL) a matematiky (MA), a to v provedení pro čtyřleté studium. 

Struktura JPZ má následující podobu:

 • Testy jsou z českého jazyka a matematiky.
 • Obsah testů je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro Základní vzdělávání.
 • Testy obsahují asi 50 % uzavřených úloh (s výběrem z možností, přiřazovací, uspořádací a úlohy typu ano/ne) a asi 50 % otevřených úloh (s doplňováním odpovědi).
 • V matematice je hodnocen i postup řešení.
 • Test z českého jazyka a literatury – 60 minut, test z matematiky – 70 minut a maximální dosažitelný počet bodů je 50.
 • Uchazeči své odpovědi vyplňují do záznamového archu.
 • Pro žáky se SVP (specifickými vzdělávacími potřebami) může ředitel školy rozhodnout o prodloužení časového limitu na řešení testů na základě doporučení poradenského zařízení. CERMAT nemodifikuje testy (např. větší, bezpatkové písmo).
 • Testování proběhne metodou tužka – papír; žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch v listinné podobě.

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat JPZ dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

Obor JPZ
78-42-M/02 Ekonomické lyceum ANO
63-41-M/02 Obchodní akademie ANO
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ANO
23-41-M/01 Strojírenství ANO

Povolenou pomůckou při řešení testu z českého jazyka a literatury bude pouze modře či černě píšící propisovací tužka
Povolenými pomůckami při řešení testu z matematiky budou pouze rýsovací potřeby a modře či černě píšící propisovací tužka
Užívání kalkulátoru a tabulek není povoleno
Ilustrační testy jsou k dispozici na webu www.cermat.cz