e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

informace k přijímacímu řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Jednotná přijímací zkouška 2017

ČASOVÝ HARMONOGRAM

 

TERMÍNY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JP nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách budou stanoveny prováděcím předpisem.

Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Základní principy jednotné zkoušky

 • Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory
 • V souladu s § 60 odst. 6 školského zákona č. 561/2004 se jednotná zkouška netýká oborů přijímacího řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.
 • Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy. (Formuláře tiskopisů přihlášek jsou ke stažení na www.msmt.cz nebo zde).
 • V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.
 • Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika a její aplikace.
  • Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání, pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia.

Pro představu o formální podobě didaktických testů a typech úloh se podívejte na testy z pokusných ověřování organizace přijímacího řízení 2015 a 2016, které naleznete v záložce Ověřování přijímacího řízení 2015 a 2016.

 • Termíny konání jednotné zkoušky jsou stanoveny odlišně pro konání zkoušky do víceletých gymnázií a pro konání zkoušky do čtyřletých oborů vzdělávání.
 • V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.
 • Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.
  • Gymnázia se sportovní přípravou musí stanovit podíl jednotné zkoušky na celkovém hodnocení uchazeče na minimálně 40 %.
  • Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat vlastní přijímací zkoušku.

Ke stažení:

Termíny jednotné přijímací zkoušky 2016 – ve formátu PDF,

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání – ve formátu PDF,

Školský zákon č. 561/2004 Sb. – ve formátu PDF

 

Termíny testů jsou stanoveny takto:

Studium 1. řádný termín testů 2. řádný termín testů 1. náhradní termín testů 2. náhradní termín testů
Čtyřleté 12. 4. 2017 19. 4. 2017 11. 5. 2016 12. 5. 2017

Pro každé kolo budou připraveny jednotné testy z českého jazyka a literatury (ČJL) a matematiky (MA), a to v provedení pro čtyřleté studium. Uchazečům a školám budou v předstihu k dispozici ilustrační testy jako jeden z předpokladů srovnatelnosti podmínek. Termín zveřejnění ilustračních testů je stanoven na 8. února 2016, přičemž střední školy budou mít ilustrační testy.

Struktura státních přijímacích zkoušek má následující podobu:

 • Testy jsou z českého jazyka a matematiky.
 • Obsah testů je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy.
 • Testy obsahují asi 50 % uzavřených úloh (s výběrem z možností, přiřazovací, uspořádací a úlohy typu ano/ne) a asi 50 % otevřených úloh (s doplňováním odpovědi).
 • V matematice je hodnocen i postup řešení.
 • Test z českého jazyka a literatury – 60 minut, test z matematiky – 70 minut a maximální dosažitelný počet bodů je 50.
 • Uchazeči své odpovědi vyplňují do záznamového archu.
 • Pro žáky se SVP (specifickými vzdělávacími potřebami) může ředitel školy rozhodnout o prodloužení časového limitu na řešení testů. CERMAT nemodifikuje testy (např. větší, bezpatkové písmo).
 • Testování proběhne metodou tužka – papír; žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch v listinné podobě.

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

Obor JPZ
78-42-M/02 Ekonomické lyceum ANO
63-41-M/02 Obchodní akademie ANO
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ANO
23-41-M/01 Strojírenství ANO

Povolenou pomůckou při řešení testu z českého jazyka a literatury bude pouze modře či černě píšící propisovací tužka.
Povolenými pomůckami při řešení testu z matematiky budou pouze rýsovací potřeby a modře či černě píšící propisovací tužka.
Užívání kalkulátoru a tabulek není povoleno.
Ilustrační testy jsou k dispozici na webu www.cermat.cz

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Termín Aktivita
do 30. září 2016 Ministerstvo do 30. září předchozího kalendářního roku stanoví termín pro konání jednotných zkoušek podle § 60c odst. 1 školského zákona.
od 2. do 15. ledna 2017 Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou.
do 31. ledna 2017 Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).
do 1. března 2017 Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.
od 12. do 28. dubna 2017 Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.
od 22. do 30. dubna 2017 Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.
12. dubna 2017 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).
19. dubna 2017 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona.
11. května 2017 1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.
12. května 2017 2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

 

 


DOKUMENTY

Ke stažení:


 

INFORMACE – CERMAT

(www.cermat.cz)

Obsah didaktických testů, které jsou určeny pro přijímací zkoušky do oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou, vychází ze schválených pedagogických dokumentů (RVP, Doporučené učební osnovy pro základní školu, Standardy pro základní vzdělávání).
Cílem souboru ukázkových úloh je, aby se žáci seznámili s jednotlivými typy úloh a utvořili si představu o jejich konstrukci (např. způsob formulace zadání jednotlivých úloh).
Ilustrační testy k pilotnímu ověřování organizace přijímacího řízení 2015 pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání naleznete ke stažení v záložce Ilustrační testy PO PŘ 2015.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání nepřipravuje žádné testy v knižní či online podobě pro komerční účely, ani nepořádá žádné přípravné kurzy.

Testy vychází ze standardů daných Rámcovými vzdělávacími programy, pro samotnou přípravu jsou tak vhodné učebnice či sbírky, které se na školách pro výuku využívají. Pro uchazeče je však zajisté důležité znát možné formy a typy úloh, aby měli představu, jak jsou úlohy formálně koncipovány. Proto lze nalézt na webových stránkách Centra ukázkové úlohy a ilustrační testy pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání. Úlohy vycházejí z toho, co je na školách vyučováno, není proto potřeba žádných dalších speciálních příruček či sbírek nebo přípravných kurzů ze strany Centra.


 

Print Friendly, PDF & Email